هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

پاسدارها بر فراز قندیل (شمەای بسیار کوتاە از کارنامە سیاە پ ک ک)

چاپکردن

هیچ نیروی بریدە از احزاب شرق کردستان یا دیگر احزاب بخش های کردستان نیست کە در دام مافیا رسانەای پ ک که گرفتار نشده باشد، بە شرطی کە آن نیرو ارزش رسانەای، فکری، یا فرهنگی داشتە باشد

ـ هیچ حزب یا گروهی در کل سرزمین کردستان وجود ندارد کە پ ک ک با او وارد جنگ نشده باشد و از او کشتار نکرده باشد.

ـ هیچ نیروی اپوزیسیون ایرانی در سراسر دنیا وجود ندارد کە مسلح باشدو در منطقە فعال باشد پ ک ک با آن وارد جنگ نشد باشد از جملە مجاهدین خلق ایران

ـ همکاری وسرسپردگی پ ک ک بە ایران و هماکاری تنگا تنگ حتی با مزدوران رژیم ایران ازجملە حزب اللە لبنان و کشتە شدن ٢ گریلای پ ک ک در جنوب لبنان در صف نیروهای آن یگان تروریستی

ـ همکاری تنگا تنگ با حکومت سرکوبگر و فاشست حافظ اسد و سرکوب همە نیروهای اپوزیسیون این رژیم از کرد و خیر کرد

 

pasdar_grilla_2


ـ ترور مبارز شهیر کرد غرب کردستان مشعل تمو.

ـ کشتن 10 تن از نیروهای اتحاد انقلابیون کرد و تسلیم جسد انها بە رژیم ایران

ـ کشتن یک مبارز حزب دمکرات کردستان ایران در تازە ترین جنایت پ ک ک در قندیل بە دستور قاسم سلیمانی

ـ همکاری تنگا تنگ و همسو در تمامی مرزهای کردستان شرقی از جلولا تاقندیل با پاسدار هاو نیروی های سرکوبگر ایران علیە کردهای ایران

ـ همکاری و سرکوب خیزش مردم کردستان شرقی همراە سکوب گران رژیم ایران، بخصوص در شهرهای پیران شهر و اشنویە

ـ سرکوب احزاب ونیروهای دیگر اندیش کرد در جنوب کردستان از جملە قلح و قمع نیروهای سازمان کاوە

ـ کوشش برای ترور هەفال خجو زن مبارز کرد جنوب کردستان

ـ کوشش برای ترور عثمان اوجلان برادر عبداللە اوجلان ویکی از مئوسیسین پژاک ٠

ـ ترور کانی یلماز کادر درجە یک و عضو موثر پ ک ک در سلیمانیە بە شکلی بسیار فجیع

ـ ربودن شمزین یکی از فرماندهان برجستە پ ک ک و تسلیم وی بە میت ترکیە در چهارچوب دادوستی کە با سران ارگنە کون داشتە

ـ همکاری مافیای در مقابل پول و ایجاد اشوب و بلوا و ناامن جلو دادن ترکیە ازطریق انفجار ها در چهار چوب همکار با کمیتە ترور ارتش ترکیە بنام ارکنە کهن کە در واقع مدیریتە کل مسائیل پشت پر دەرا انجام میداد

ـ حضور مداوم در ایران و تهران و رفت و امد از فرودگاهای تهران با ویزاو پاسپورت ایران بە اروپا و دیگر کشورها

ـ داشتن پیمان همکاری با سپاە پاسدارن ایران و وزارت اطلاعات برای سرکوب نیروهای مبارز ایرانی کرد و غیر کرد

ـ در اختیار داشتن بیمارستانها و امکانات پزیشکی و نظامی سپاە بە خصوص در شهر اورمیە وجود مقرهای پ ک ک در بهترین نقطە شهر ارومیە منطقە بند را همگان میدانند

ـ بە دستور ایران ایجاد فشار برای حکومت کردستان در منطقە شنگال

ـ فرار از کوبانی بگونەای کە زمانی نیروهای پیشمرگ رسیدن بیش از ٨٥ درصد کوبانی در دست داعش بود

ـ فرار مداوم پ ک ک در میدان های نبرد بو گونەای کە پ ک ک در طول عمر خود هرگز در داخل کردستان جنوبی نبود است یا در خدمت اسد بود است در درە بقاع یا در دیگر بخش های کردستان سرگرم ایجاد جنگ برادر کشی

ـ جنگ پ ک ک با اتحاد یە، پارتی. حزب دمکرات ایران، اتحاد انقلابیون کردستان. نیروهای غرب کردستان. مجاهیدن خلق ایران، هودا پارتی همین دیروز و کشتن دو نفر از نیروهای این حزب

ـ مذنون بە ترور اولاف پالمە

ـ خالی کردن کردستان شرقی از مبارزین و پتانسیل انقلاب و مبارزە در چهارچوب همکاری های کە باررژیم ایران دارد

ـ دیدار مستمرو مکرر و هماهنگی با فرماندهان سپاە و اطلاعات ایران بخصوص قاسم سلیمانی کە تازە ترین نشست انها چند روز پیش در کوهساتن قندیل بو د قبلە از یورش بە حزب دمکرات کردستان ایران

٠تظاهرات در اوروپا علیە تسلیح نیروی پیشمرگ کردستان دربرابر داعش بخصوص در پارلمان المان

٠همکاری با نیروی تروریستی جبە النصرە قبل ز جنگ کوبانی و گسیل داشتن نیروهای مذهبی ایرانی بە مناطق انها از راە عبور دادن انها از قندیل

ـ همياری با حزب بعث سرنگون شدە عراق قبل از سرنگونی و سرکوب نیروهای پارتی با همکاری استخبارات بعث

 

بۆ خوێندنه‌وه‌ی‌ بابه‌ته‌كانی‌ پێوه‌ندیدار به‌ شۆڕش له رۆژهه‌ڵاتی‌ كوردستان

كلیك له‌سه‌ر ئه‌م وێنه‌ی‌ خواره‌وه‌ بكه‌:

 

shoresh-le_rozhhelatawe


ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان