هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

کنگره مليتھای ايران فدرال به زودى به سوالات شما پاسخ میدهد

چاپکردن

cnfi_miwani_malpar_2بنا به ضرورت تاریخ، احزاب و تشکلات سیاسی متعلق به ملیتهای خارج از حاکمیت درایران، جهت هماهنگ نمودن مبارزات حقطلبانه مردم خود برعلیه ستم و اجحاف به حقوق انسانی و دموکراتيک شان که در طول سالیان متمادی بر آنها روا رفته و ميرود ، به این مهم دست یافتتد که ضمن حفظ مواضع سياسی و استقلال تشکیلاتی خود درائتلافی گسترده بر ای بدست اوردن حقوق پایمال شده شان وھمچنين داشتن صدايی واحد و رسا تردر سطح ملی و مجامع بين المللی گرد ھم آيند۔

" کنگره مليتھای ايران فدرال (کنگره مليتھا) " به عنوان يک ائتلاف سياسی که در ماه فوريه ۲۰۱۲ میلادی ھفت ساله شد، محصول تلاش چنين بينشی از کنشگران تشکلات سياسی فعال در حوزه مطالبات حقوق سياسی، فرھنگی، اقتصادی و اجتماعی مليتھا و اقوام به حاشيه رانده شده در ايران ميباشد.

در بخشی از بيانيه اعلام موجوديت کنگره مليتھا ی ایران فدرال که در ۲۰ فوريه سال ۲۰۰۵ منتشر گرديد، چنين آمده است:

"ايران از آن همه مردم و همه مليت ها ی ايران است، حقی که تا کنون از اکثريت آ نان سلب شده است.

 ما ستم ها ی ملی و بی عدالتی هائی را که بر آنان رفته است احساس می کنيم ، و بهمين جهت فداکارى ها و زحماتی را که فرزندان اين مرز و بوم به منظور برقراری عدالت و آزادی در ايران تحمل کرده اند را پاس ميداريم.

ما بر اين باوريم که مشروعيت سياسی هر حاکميتی ، همواره از اعمال اراده مردم آن کشور سرچشمه ميگيرد، و در ايران کثير المله ، ضرورتا از منشور اراده مليت های مختلف و رعايت حقوق برابر آنان ميگذرد.

از آنجائی که بدون شرکت همه مليت ها در اداره کشور، اداره امور داخلی مناطقی که در آن ساکنند و ايجاد فرصت ها ی همسان برای آنان در اين زمينه ، امکان دستيابی به آزادی های غصب شده ، صلح و پيشرفت واقعی ناممکن است، ما برقراری حکومت فدرال براساس معيار های ملی و جغرافيائی را بعنوان تنها مکانيسم سياسی قابل دوام بمنظور اعمال اراده سياسی همه مليت ها در چهار چوب ايرا نی آزاد، دموکراتيک و متحد ميدانيم، و بر اين اساس ما سازمانهای مليت های ايران که در 20 فوريه 2005 در “کنگره مليت ها ی ايران فدرال” گرد آمده و دست اتحاد بهم داده ايم، اصول پايه ای زير را اصول مشترک برنامه کارخود برای همکاری و فعاليت قرار میدهيم:


1 ۔ جمهوری اسلامی حکومتی است توتاليتر و ضد آزادی و حقوق مردم ايران، لذا سرنگونی آن شرط اوليه استقرار يک حکو مت فدرال و دموکراتيک در ايران است.

2 ۔ ما ضمن اعتقاد راسخ به اراده ملت ها در حق تعيين سرنوشت خويش بر مبنای اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق های بين المللی ، خواها ن حکومتی فدرال در ايران بر اساس معيارهای ملی – جغرافيائی در چهارچوب ايران هستيم.

3 ۔ جدائی کامل دين از دولت

4 ۔ لغو هرگونه تبعيض جنسى و تامين برابری حقوق زنان با مردان در تمام عرصه های سياسي، اجتماعی، اقتصادی ...

5 ۔ تامين آزادی عقيده و بيان ، تشکل های سياسی و اجتماعی و تضمين برابری قانونی همه شهروندان.

6- تامين عدالت اقتصادی و اجتماعی و بهبود کيفيت زندگی همه شهروندان.

7 ۔ برقراری رابطه صلح آميز با همه کشورها، بر اساس احترام متقابل ، احترام به ميثاق های بين المللی و حل مناقشات با استفاده از شيوه های مسالمت آميز و قوانين جهانى.

8 ۔ مبارزه با تروريسم و سلاحهای کشتار جمعی در منطقه و همکاری بين المللی عليه آن "

اين ائتلاف با تمام کمبود ھا و کاستی ھايی که در خلال اين مدت با آن دست بگريبان بوده است، ھم اکنون يکی از ماندگارترين و پيگيرترين ائتلافھای سياسی است که در جايگاه سياسی خود تبديل به نيرويی غير قابل انکار در گستره مبارزات سياسی مردم ايران گشته است.

چنانچه در رابطه با اين ائتلاف از سوی کاربران اين رسانه سؤالاتی مطرح گردد، دبيرخانه کنگره مليتھای ايران فدرال تلاش خواھد نمود که پاسخ را با ارجاع سؤالات به مسئولين ذيربط، فراھم نمايد.

 

مسئول دبيرخانه کنگره مليتھای ايران فدرال

جھانبخش خوشھيکل


اعضاء هیئت موسسین کنگره که امضاء کنندگان “سند لندن” بتاریخ بیستم فوریه 2005 بودند، عبارتند از:

1- جبهه متحد بلوچستان - ایران

2- جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

3- حزب دمکرات کردستان ایران

4- حزب مردم بلوچستان

5- حزب همبستگی دمکراتیک اهواز

6- سازمان دفاع از حقوق ملى خلق ترکمن

7- حزب كومله كردستان ایران

 

 

اعضاء فعلی کنگره عبارتند از:

1-      انجمن فرهنگی و مدنی کردهای خراسان

2-      پارت آزادی کردستان

3-      جبهه مردم بلوچستان

4-      جبهه متحد بلوچستان (جمهوریخواهان)

5-      جنبش ملی بلوچستان ایران

6-      حزب دمکرات کردستان ایران

7-     حزب كومله كردستان ایران

 8-      حزب اتحاد بختیاری و لرستان

9-      حزب مردم بلوچستان

10-   حزب همبستگی دمکراتیک الاهواز

11-   حرکت ملی ترکمنستان جنوبی- ایران

12-   حرکت بیداری ملی آذربایجان(گاموح)

13-   حرکت ملی – دمکراتیک ترکمن

14-   سازمان دفاع از حقوق ملی خلق ترکمن

15-   کانون فرهنگی آذربایجان

16- کمیسیون دیپلوماتیک آذربایجان جنوبی


ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان