هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

سه هزار ساله زير پوتين قدرت کوتاه ميشوم!

چاپکردن

 

bazyar_-_man_jash_nistam_2از ازل جنگ زده ام و میدانم ماشين جنگ براى آفرينش غرور و افتخار ابرمردان و خدايان واپسگراى دهکده ى جهانى شطرنجيست که نه تنها سربازش نشده، بلکه نميدانم! انسانیت میدانم و یگانگی بر ضد توهماتى که خدايم را دراورده فرياد انسانيت و صلحم انتظارى فراانسانى و احمقانه شده و هيچ آلترناتيوى نيست!

چرا ما اينگونه بى محابا وارد مزرعه و باغ و حريم خانه ها و حقوق همديگر ميشويم!؟

چه چيزى جز طبقه حاکم و استبدادى که مدام تکثير ميشود ميتواند عاملش باشد!؟

چرا کسانى بين ما هنوز خان و ملوک و الطوايف بوده بى بنجاق و سند نفس زندگى بقيه را چيده اند!؟ چرا جايگاه من در نگاره هاى تخت جمشيد اينهمه افول کرده!؟

حتى با فرياد عشق و انسانيت هم سياستيست که طعم يکبار چشيدنش، عقده ايم کرده!

ذات مبارزه اى که پالايشگر نبوده، تخطى از اصول انسانى را اسلوب خود کند، به نتايجى مطلوب نخواهد رسيد. مبارزه بر اساس اين تصور که باز کس يا ملتى خاص سوار و بقيه پياده شوند فاشيستيست. بهتر است بيش از اين دامن فردا و کودکانمان را به خون ديگران نياغشته، تا به ضرورت اعطاى حقوق به صاحبانشان به بينش مبارزه ى صحيح نرسيده ايم، در حاشيه منتظر اصول انسانى شويم تا آزموده شوند. تجاوز به حقوق را به جاى کفر گذاشته به هيچ وجه در مقابلش منفعل نباشيم.

به بار نشستن ميوه ارزشهاى انسانى و احساس احترام و تغيير، همانا .افتادن قطار قدرت اراده انسان روى ريل پيشروى با حرکتى آهسته مطمئن محکم و هدفدارهمانا.

صلح پيش شرط هر بودن و هر زندگى و خلاقيت و ابتکار و آفرينشيست،گفتگوى تمدنهاى خاتمى را نژادپرستان و زياده خواهان دنيا خنثى کرده ما پاک کرديم و حالا سگ و گربه به جان هم افتاده ايم!

خوشبختى در درون است و صلح ضامن بافت جوامعى پويا و مدنى و فعال که نه با تمرگز گرايى و پارتى بازى و اختلاس و تورم، بلکه با مشارکت فعال نظارت قانون احزاب مستقل انجمن ها و اصول طبيعى اى که منبع معرفت تمام اديان و افکار بوده

از همه اصيلتر و زاياتر است، اداره میشود.

با اعتماد، با اطمينان، با کوله بارى از تجربه به همه مليتها حق تعيين سرنوشت داده،

 

bazyar_-_zire_porin_2

 

تا خود قدرت بومى شود و ديگر در کانون يک شخص بازيچه ى دست زمين و زمان نشود!مغزهايى با سوخت آموزش رايگان تقديم کشورهاى توسعه يافته نگردند، زبانها و فرهنگها و آداب و اساس تمدنهاى باستان تحليل نروند، دفينه ها، درياچه ها جنگلها معادن زير و روزمينى شيره اين مملکت کشيده نشود.

به قيمت غرور ملى و افتخارى که بجز براى پر کردن خلا بين خارج نشينان با جوامع غربي، هيچ کاربردى نداشته اساس اصالت خود و جوامعش را هر روز تجزيه ميکند!

مثل آب خوردن با اعتماد و اطمينانى نه چندان درازمدت ميشود تمام مرزهاى خاورميانه را برداشته منبع شکار و استثمار و حياط خلوت بازى سران عقده اى جهان در عطش هرزگيهايشان را برداشته، حقوق حيوانات در جوامع غربى را با حق وتو و توحش به چالش کشيده و سرش را در سوداى سرمايه وسود و ناکجا آباد آسمان به پاى ايين زندگى ای بيندازيم که تا همين ديروز آب را از ترس نفرين زمين و زمان و حرمت نان خشکيده اى در آن گل نميکرد!

به جاى اين همه ورجه ور جه کردن بر سر شير و کير و شمشير و معجون خطرناک اسلام و سياست و مليت، ما که فرهنگ داريم و از زير بتهه عمل نيامديم ميتوانيم با تخطى هر کداممان از اصول انسانى با برخوردى محترمانه،آب روشنکهايى شويم

در برکه چشمان کودکانمان..

چه با هم چه بى هم يک بايد است در مقابل جنگ نه سيل ويرانگر ارزشها که بارانيست از طراوت و شادابى بر روياهايى فروگذاشته شده در کوير نادانستگيها و بى مسئوليتيها

تجاوز و ترس، بدبينى ها و کج بينى ها. در تزريق اميد و اراده و تحرک به پيکر پوکيده انسانيت و جامعه معجزه میکند.

با نيروى سهمگين اعتماد پس زدن ماشين جنگيست که تمام واقعيات و حقايق موجود را در دود سياهى پيچيده، از محکمه وجدان و دريچه نگاهمان ميدزدد.

بهتر است از همين حالا کسانى که تعريف نميشوند جز در مخالفت با فارس و کورد و آذرى و بلوچ و ترکمن و عرب را نشان کرده با قدرت ارزشهاى انسانى بى اعتبار کنيم،

خوشبختى نه بيرون از انسان که در دل او جا خوش کرده، و با تغيير نگرشها سخت افزار سيستمها هم اگر خود را وفق نداده آپديت نشوند، ديگر ساپورت نشده در لاک سکون و سلام و بى تحرکيش خواهد پوکيد.


ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان