هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

آزموده را آزمودن خطاست

چاپکردن

hajar_-__hadafe_kurd_2آرمان نهايى حزب دمكرات كردستان ايران، ايجاد يك جامعه ى دمكراتيك سوسياليستى است.

شعار استراتژيك حزب دمكرات كردستان ايران ايجاد يك سيستم دمكراتيك فدرال در ايران و تأمين حقوق ملى ملت كرد در كردستان ايران است.

اگر کمی با خود بیندیشیم و گذشته و حال را بررسی کنیم بهتر متوجه خواهیم گشت که پان ایرانسیت ها بجز حیله و فریب و فاجعه خونین برای ما در گفتگو و تامل چیزی به ارمغان نیاوردند و نخواهند آورد، ما در گذشته سه بار بر سر میز مذاکره با پان ایرانیست ها که همیشه از نقطه ضعف ملت کورد یعنی تامل و گفتگو همراه با صلح و سازش بوده سوءاستفاده کرده و بهترین مردان ما را از جمله دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی را بدون هیچ ترس و ابائی به خاک و خون کشیدن ولی باز سیاستمداران ما در احزاب سیاسی با گذشته ایی روشن و تلخ همراه با فریب و نیرنگ از طرف اپوزیسیون ایرانی و پان ایرانیست ها همچنان می خواهند از در گفتگو و مذاکره برای دستیابی به خواسته های بر حق ملت کورد وارد شوند ؟ برای آگاه شدن از گذشته تلخ خود بار دیگر به اجبار باید گذشته را مرور و به نگارش در بیاورم تا شاید سیاستمدران ما که گذشته را به کلی به دست فراموشی سپردن رو نیز بیدار و متوجه عمق فاجعه نمایم.

1- بر سر میزه مذاکره با بنی صدر و عوامل رژیم در هنگام درگیرهای خونین با ملت کورد در اوایل حکومت ننگین جمهوری اسلامی ایران دچار مشکل و شکست نشدیم؟

2-بار دوم مگر در سر میز مذاکره با عوامل حمهوری اسلامی که از جانب رفسنجانی جنایتکار برای دست یابی به حقوق اولیه خود حاضر نشدیم و بجای صلح و دوستی یاران و رهبر فرهیخته و عزیزمان جناب آقای دکتر عبدالرحمان قاسملو را به گلوله نبستن و به شهادت نرساندن؟

3-برای بار سوم مگر دکتر سعید شرفکندی برای مذاکره و اتحاد با اپوزیسیون ایرانی و پان ایرانیست ها در رستوان میکونوس حاضر نشد و در آنجا بجز ایشان و همراهانشان حتی یکنفر هم کشته شد؟ و تاکنون هم هیچکدام نیندیشیدم که چرا بر سر میز مذاکره ایی که همه مخالفان جمهوری اسلامی قرار داشتند فقط باید دبیرکل حزب دمکرات و یار باوفایش به شهادت برسد؟

متأسفانه با این همه تجربه های تلخ و جبران نشدنی و کوله باری از سایر نشست ها که بخواهم تک تک آنها را به نگارش در بیاورم بسیار طولانی و خارج ازحوصله است ، همباز سیاستمداران ما برای شرکت در چنین کنفرانس های (نشستی برای اتحاد در پراگ) بیهوده که شرکت کنندگان آن یا از عوامل رژیم دیکتاتوری آخوندی می باشند همانند سازگارا و یا کسانیکه اصلا" خود را مخالف سرسخت رژیم آخوندی می نامند و خواهان برقراری آزادی و دمکراسی هستند حاضر به پذیرش یک ذره از حقوق واقعی و بر حق ملت کورد نیستند و آن را به رسمیت نمی شناسند و یکپارچگی کشور را در برابر حق و حقوق ملت کورد بهانه کرده و با این حربه سعی در به حاشیه راندن و نادیده گرفتن حقوق انسانی و اولیه ملت کورد را دارند ، بارها رو دست خورده و برای مذاکره و اتحاد .

لذا اینجانب به نمایندگی از خود و جمعی از جوانان آزاد اندیش و مبارز کورد نشست پراگ که خالی از هرگونه دستاورد در راستای اهداف و حقوق ملت کورد بود را بشدت محکوم نموده و از سیاستمداران و مسئولین محترم در احزاب سیاسی کوردستان الخصوص حزب دمکرات کوردستان ایران خواهانیم که قبل از شرکت در چنین نشست هایی با اپوزیسیون های ایران و آزادیخواهان ایرانی باید طرف مذاکره بصورت رسمی حقوق و اهداف و برنامه های ملت کورد و حزب دمکرات کردستان ایران (حکومتی بر پایه و اساس دمکراتیک فدرال) را به رسمیت شناخته و آنگاه بر سر میز مذاکره برای دستیابی به توافقات بیشتر وارد شوید.

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان