هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

كتاب دموكراسى در كشورهاى چند مليتى (با تاكيد بر ايران)

چاپکردن

ketabe_demokrasi

ــ از انتشارات مركز تحقيقات استراتژيك حزب دمكرات كردستان ايران

پيدايش دموكراسى همچون ارزشى جهانى از مهمترين رويدادهاى دوره معاصر بوده است . مبحث گذار به دموكراسى، زمينه هاى اجتماعى و شرايط ضرورى آن نيز از مهمترين مباحث حوزه جامعه شناسى سياسى به شمار مى ايد. تاكنون تحقيقات زيادى در باره ى دموكراسى صورت گرفته و تحولات زيادى نيز در مورد چگونگى و شيوه اجراى آن در جامعه ديده شده است و بر اين اساس از انواع مختلف دموكراسى و راهكارهاى متفاوت اجراى آن به لحاظ نظرى ياد شده است ا ما در عمل اغلب كشورها به برخى مظاهر صورى دموكراسى همچون انتخابات توجه كرده اند و كمتر به جوانب و پيش زمينه هاى لازم براى دموكراسى توجه شده است . اين مسئله در جوامع جهان سوم اهميت مضاعف يافته و اغلب كشورها به تقليد برخى مظاهر صورى دموكراسى بدون در نظر گرفتن شرايط متفاوت جامعه خويش پرداخته اند و اكثرا در عمل شاهد تقليل دموكراسى يا حكومت همه مردم به گروه خاصى يا تقليل نمايندگان همه گروه هاى اجتماعى به نماينده هاى گروه خاصى بوده ايم . لذا چگونگى اجراى دموكراسى و پيش زمينههاى آن در جوامع چندگانه به خصوص كشورهاى چند مليتى به نحوى كه همه گروه هاى اجتماعى احساس سهيم بودن در حكومت و تاثير بر سرنوشت خويش را داشته باشند، مسئله مهمى است كه هنوز در بخش هايى از جهان به ويژه كشورهاى توسعه نيافته و از جمله ايران لاينحل باقى مانده و پرداختن به آن ضرورى مينمايد.

در همين راستا، با توجه به تاريخچه گذار به دموكراسى در كشورهاى مختلف و تجربه آنها برخى پرسش ها درباره ى كشورهاى چندمليتى فاقد دموكراسى همچون ايران مطرح هست . اين كه موانع اصلى توسعه دموكراسى چه عواملى بوده اند؟ چه مدلى از دموكراسى مناسب چنين جوامعى بوده، پيش زمينه هاى تحقق يافتن و مكانيسم هاى اجراى آن كدامند؟ مى توانند دو مورد مهم از اين پرسش هاى مطرح باشند . براى پاسخ به اين پرسشها ما فرض را بر آن مى گذاريم كه عدم توجه به بافت تركيبى جامعه و عدم تناسب ساختار سياسى با ساختار اجتماعى و مسائل مرتبط با آن از موانع عمده توسعه دموكراسى در اين كشورها هستند. همچنين دموكراسى سواى تعاريف

مختلف و انواع گوناگون داراى عناصر ذاتى مى باشد كه بدون آنها دموكراسى در هيچ جامعه اى معنى نخواهد داشت . و با توجه به اين كه در كشورهاى چندمليتى ساختار اجتماعى از عوامل مهم تاثيرگذار بر مسائل مختلف ميباشد مصاديق شاخص هاى دموكراسى و برخى راهكارهاى كاتاليزور و تسهيل كننده آنها، براى كشورهاى چند مليتى در چهاچوب دموكراسى توافقى بيشتر نمود مييابد.

در واقع، هدف اصلى اين تحقيق، تفهيم تفاوت راهكارهاى اجراى دموكراسى و انواع آن در جوامع مختلف و تناسب آن با بافت اجتماعى هر كشور مى باشد . در جوامع چندمليتى بدون وجود سيستمى از دموكراسى كه در آن حقوق مليت هاى گوناگون رعايت شود نمى توان از وجود دموكراسى حرف زد . شناخت پيش زمينه ها و ابزارهاى تحقق دموكراسى در اين جوامع از ديگر اهداف اين تحقيق مى باشد. تحقق دموكراسى در اين جوامع نياز به شناخت حقوق هركدام از گروه هاى ملى، نحوه ورود خواسته هاى آنان به درون نظام سياسى و دفاع از اين حقوق در درون نظام و اجراى آنها همچون خروجى نظام سياسى دموكراتيك دارد كه به آنها پرداخته خواهد شد . از آن لحاظ كه در اغلب كشورهاى چندمليتى توسعه نيافته حكومت ها به جز دموكراسى اكثريتى و به نوعى انتخابات صورى قائل به وجود دموكراسى واقعى نبوده و تظاهر به دموكراسى مى كنند و در اينچنين تعريفى از دموكراسى حقوق گروه هاى اجتماعى مختلف به خصوص مليت هاى گوناگون رعايت نمى گردد چنين تحقيقاتى و ارائه آنها جه ت تغيير نگاه تك بعدى به دموكراسى و شناخت زمينههاى آن و ايجاد گفتمان دموكراسى خواهى واقعى كه حقوق همگان در

آن رعايت گردد در اين جوامع از اهميت زيادى برخوردار بوده و چنين تحقيقاتى ضرورت مييابند.

همچنان كه در منابع و ماخذ اين پژوهش اشاره شده است، در زمينه دموكراسى تحقيقات و نوشته هاى فراوانى به چشم مى خورد اما در اغلب آنها دموكراسى به طور كلى مورد بحث واقع گرديده و كمتر بر دموكراسى و اجراى آن در كشورهاى چند مليتى تاكيد شده است و با فرض اينكه كشورهاى دموكراتيك اغلب آزادى ها را رعايت مى كنند به زمينه هاى لازم و تفاوت راهكارها و ابزارهاى لازم براى تحقق دموكراسى كمتر پرداخته شده است و يا به صورت منسجم به آنها نپرداخته اند. از جمله در ايران كمتر به اين مسئله پرداخته شده و اصولا فضاى مناسب و باز براى چنين تحقيقاتى و صحبت از دموكراسى واقعى نبوده و اگر هم تحقيقاتى گ اه صورت گرفته تحت عنوان چند قومى يا چند فرهنگى و با ملاحظات و سانسورهاى مختلف بوده است و ازبحث چند مليتى بودن كشور ايران امتناع گرديده است و اين اندك تحقيقات هم به دليل محدوديت و به كار نگرفتن آنها در عرصه عمل تاثيرى نداشتهاند. لذا اين تحقيق در نوع خود و به دليل تاكيد بر دموكراسى در كشورهاى چند مليتى و تمايز قائل شدن در راهكارها و نحوه اجراى دموكراسى در اين كشورها مى تواند تازگى خاص خويش را داشته باشد . در زمينه دموكراسى از كارهاى كلاسيك و مهم در خارج از كشور مى توان به كارهاى ديويد هلد، سيمون مارتين ليپست، ساموئل هانتينگتون، رولاند پنوك و ... و در ايران نيز مى توان به برخى كارهاى حسين بشيريه و برخى پايان – نامه ها در داخل دانشگاهها اشاره كرد.

لازم به ذكر است كه روش تحقيق توصيفى ـ تحليلى بوده است و جهت جمع آورى اطلاعات از روش كتابخانه اى و اينترنتى استفاده گردىده است . به لحاظ روش شناسى در كليت تحقيق تركيبى از روش هاى استقرايى و قياسى به كار گرفته شده است . در فصل اول از كليت دموكراسى و رجوع به خود اين مفهوم آغاز شده تا به جزئيات و مصاديق آن در كشورهاى چندمليتى برسيم . و در فصل دوم بر اساس ملزومات و شرايط دموكراسى در ايران به عنوان كشورى چندمليتى جهت ارائه يك مدل غالب و مناسب اين كشور تلاش شده است . لذا تحقيق حاضر شامل 2 فصل مى باشد كه فصل اول ان سه بخش را در بر ميگيرد كه در بخش اول به دمكراسى، نظريات، انواع و شرايط آن به صورت كلى پرداخته شده است تا شاخص هاى دموكراس ى حداقلى مشخص گردند، در بخش دوم به توصيف كشورهاى چند مليتى پرداخته شده است ، در بخش سوم به دمكراسى، راهكارها و اجراى آن در اين كشورها پرداخته شده و مدل دموكراسى مناسب اين كشورها و ملزومات و مصاديق شاخصه هاى آن استخراج گردد . درنهايت در فصل دوم به پيش زمينه ها و ابزارهاى لازم جهت اجراى دموكراسى در ايران پرداخته شده است تا براساس شاخص ها و مصاديق، مدل دموكراسى غالب و مناسب اين كشور ارائه گردد.

ــ برای‌ دانلود این كتاب 168 صفحه اى "اینجا" را كلیك كنید.

ــ یا به بخش فارسی‌ كتابهای‌ سایت "هه‌ڵۆی‌ كوردستان" در اين "لينك" ـ براى ديدن تمام كتابهاى فارسى ـ مراجعه‌ فرمایید.

 

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان