هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

سرنوشت خاورمیانه در ماههای آینده در بغداد روشن خواهد شد!

چاپکردن

hamid_majid_tatki_-_logo_webتقابل و رویارویی بزرگ آیت الله سیستانی و خامنەای هم اکنون به مرحله بسیار حساسی رسیده است.

"رقابت، در حقیقت رقابت میان حوزه علمیەی قم و نجف است"

رقابت جناحهایی با منافع و اهداف کاملا متضاد بایکدیگر،در این مقطع بسیار حساس تاریخی کە هم اکنون به بن بست عجیبی رسیده، هرچند تاکنون منافع پس از انقلاب ٥٧ ایران رسما از یکدیگر جدا شده و این دو جناح شیعی در چند دهەی اخیر به موازات یکدیگر در حرکت بوده کم کم با چرخش به رویارویی ها تبدیل گشت (آخرین تقابل مستقیم آنها در جریان جنبش سبز ٨٨ بود که آیت الله سیستانی آشکارا از جناح مقابل خامنه ای حمایت میکرد و خامنەای از آن پس بود که خیزش این رویارویی را تهاجمی تر کرده و در مغلوب سازی این جناح لیبرال مصمم تر گشت و البته آنها نیز با غنیمت شمردن این فرصت تاریخی حمله آمریکاییها را به عراق و پس از آن دو دستی عراق را تقدیم ایران کردن، کاملا آشکارا و بسیار تهاجمی وارد کارزار عراق و مسلط شدن بر تمامی امور شده و در نهایت پس از اتمام منافع مشترک، نوبت به تضادها و رویاروییها رسیده است کە اینک آنها را مقابل یکدیگر قرار داده است.

این دو آیت الله بزرگ شیعه کە یکی لیبرال و به دور از دخالت دین در سیاست و دیگری کاملا عکس آن یعنی حامی و مبدع شیعی سیاسی ورژن ولایت فقیه و راست افراطی نظامی گرا و شیعه سیاسی ورژن ولایت فقیه سیاسی و دیگری به دور از دخالت در سیاست در یک کشمکش چند صدساله بین این دو جناح در سالها و ماههای اخیر بار دیگر به مرز درگیری و تقابل بزرگ رسیدەاند.

در حال حاضر روزهای حساس و سرنوشت سازی در مرکز این چالشها در جنوب عراق و در بغداد سپری می شوند، جناحهای آنها در پی تصفیه حسابهای ٣٥ تا ١٠٠ ساله از ایران گرفته تا لبنان و یمن و حتی افغانستان!

جناح ولایت فقیه خانمنەای به سرعت روبه گسترش و پیشرو بوده است ( توانسته درطی این ٣٧ سال در ایران تمامی شیعیان لیبرال و سنت گرا را از میدان رقابت خارج کرده و به دنبال گسترش سیاست و استراتژی بانیان و حامیان خود باشد.در جنوب عراق و در بغداد هم اکنون هر دو جناح به شیوەهای علنی تر و تهاجمی تر مشغول آماده کاری و رویارویی افزون شدن این بزرگترین کشمکشها هستند.

 

iran_iraq_sarnewesht_-_2


- یکی خواهان جلوگیری از شعلەورتر شدن جنگهای فرقه ایست و به دنبال آن است که شیعیان را با سنیها آشتی دهد.

- دیگری اما تمامی تلاشهای سالهای اخیرش را در راستای جنگ افروزی و تقابل میان شیعیان و سنیها به کار برده و می رود که این تقابل را به یک جنگ تمام عیار میان ایران و عربستان تبدیل کند.

این جناح تند رو توانسته در ایران تمامی ملایمان و معتدلین را در ٣٧ سال اخیر کنار زده، ولی در عراق با استفاده از تجربیات خود در موقفیت هایش در ایران در یک پروسه کوتاه مدت و اما بسیار خشن تر از ایران این دوران را البته در عراق میان شیعیان به اجرا گذاشت(در ده ساله گذشته پس از خروج آمریکاییها از عراق، موقعیتی بسیار مناسب جهت نفوذ خود به دست آورد)

اما هم اکنون در یک کارزار حساس ، هر کدام از این جناحها موفق به کنار زدن یا مغلوب شدن دیگری وادارد. سرنوشت جنگ خاورمیانه یا به عقب راند تندروها و ملیشیاهای شیعه در منطقه تمامی امور را به دست گرفته و هدایت خواهند کرد، مدتهاست که بسیاری از ملایمان و بازندگان به جناح ولایت فقیه در عراق دست به دامان ایت الله سیستانی در عراق شده اند، بسیاری از این آیت اللەها از ایران به جناح سیستانی و مقتدی صدر و حتی حکیم پیغام می دهند و از آنها طلب یاری و ایستادگی در مقابل این تندروهای از کنترل خارج شده دارند، آخرین امید آنها مقاومت این جناح لیبرال در میان شیعیان عراق می باشد.

بسیاری از دلسوزان شیعه مجدانه بر این باورند که مغلوب یا مستولی شدن هر کدام از این دو جناح چه بسا برای چند صد سال اینده دین شیعه را به طور کامل نجات خواهد داد یا نابود خواهد کرد.

جناح جنگ طلب و نظامی گرا با تحریک و درگیریهای قومی در نهایت بحران بزرگ و بدنامی شیعیان برای چند صد سال اینده منجر خواهد شد.

مراجع شیعه حوزه علمیه نجف که تا پس از ظهور انقلاب اسلامی و ساختن حوزه علمیه قم ( که نجفیان آن را همچنان فرزند ناخلف می خوانند) همواره در چندصد سال گذشته شاگردانشان را به مدارا با اقوام و طایفه های دیگر تشویق کردەاند،چرا که محافظه کار بودنشان در قرنهای گذشته به تداوم و پویایی سنتها و مذهبشان کمک کرده است و جنگ طلبیها و تن دادن به کشمکشها با دیگران ( به دلیل در اقلیت بودن شیعیان نسبت به دیگر ان در حد ٨٥ درصد به ١٥ درصد. هر گز در هیچ برحەی زمانی جنگ و مستولی گری را به نفع شیعیان ندیده اند)،پس از دوران صفوی این اولین باری است که حکومتی شیعی در قبای سلطان ها و شاههای ایران قدیم بار دیگر علمدار پیشرو بودن شده و بر این باورند که با احیای سلطنت گونه هژمونی شیعه می توانند ایرانی گری و امپراطوری ایرانی را نیز زنده کنند!

از این رو جناح تندرو در میان ناسیونالیستهای ایران پرست نیز حامیان بسیاری داشته و جنگ طلبی را نیک می پندارند به گونه ای عجیب و پارادوکس گونه با آغوشی باز خوشامد گویان به استقبال جنگ با عربها و جهان اسلام میروند(دلایل تهاجمی شدن هژمونی ایرانی شیعی در خاورمیانەی کنونی مستولی شدن ایرانیگری سلطه جویانەی انها بر شیعه گری شان است).

هر چند آیت لله سیستانی در هفتەهای اخیر با آگاهی کامل از این روند با یک اقدام پیشگیرانه/معترضانه از پذیرفتن هر کدام از مقامات سیاسی جناح حاکم خودداری کرده است کە عمدتا وابسته به حزب الدعوه و ملیشیاهای خشن شیعی بودەاند تا در مقابل مغلوب شدن هژمونی ایران بایستند و همچنان جناحهای لیبرال شیعی آخرین امیدشان به سیستانی است.

- در هفته های گذشته از بدو تاسیس دفتر ایت الله خامنەای در عراق کاملا معلوم بود که این رقابت وارد مرحله جدی خواهد شد.

تقابل رو در رو'

چرا که جناح خامنەای کە خود را تاکنون پیروز این رقابت می بیند، اینبار با پشتیبانی گروههای ملیشیا و ساختارهای سیاسی پشتیبان خود که در ده سال گذشته به طور سیستماتیک و خزنده توانسته بود مراحل نفوذ و مستولی شدن جناح خود را روز به روز علنی تر کرده و به پیش ببرد، همزمان با نظامی گری و تدریب گروههای ترور و ملیشیاهای مختلف شیعه توسط سپاه قدس و حزب الدعوه و.. (بدنام ترین آنها نزدیک ترینشان به سپاه قدس در عراق بوده) به موازات آن نیز گروهها و آحزاب حامیان سیاسی را پایه گذاری کرده،اعضا حامی خود را به مجلس عراق فرستاده و ائتلاف قانون(جریان حامی مالکی) همزمان و فرستادن آیت الله شاهروی به نجف و حتی بیشتر صداهای معترض روحانی و ایت الله هارا نیز با حمایتهای مالی بسیار چشمـگیری به خود جلب کرده بود ، با فراهم شدن زمینەها زمینەی کامل این تقابل و رویاریی را فراهم کرده است.

در ماههای اخیر همواره تلاش داشت که به این تقابل سرعت بخشد و بی محاباتر و مستقیم تر وارد این عرصه شده است.

بسیاری از نشانه ها تاکنون اما گویای مغلوب شدن جناح لیبرال و موفق شدن جناح تندرو شیعه ورژین خامنه ای (حزب الدعوه ..جناح قانون ملیشیاهای بدر، عصایب الحق،حزب الله عراق و دهها گروه تروریستی نظامی آموزش دیده شده توسط سپاه قدس در عراق در برنامه ای سازماندهی شده قدم به قدم در عراق(جنوب منطقه شیعیان)پس از به دست گرفتن امور نظامی هم اینک با پشتیبانی از تضاهرات ساختگی و با شعارهای احمدی نژادی مبارزه با فساد به دنبال کنترل بیشتر امور سیاسی و به گونەای با فرافکنیها و برنامه هاتی لوث شده دقیقا همانند اتنخابات مهندسی شده، ولی در عراق به گونەای کاملا خشن تر و به شیوه های شبه کودتا جریانات امور را در عراق به دست گرفته، عراقی که در حال فروپاشی است هرگز دغدغەی انها نبوده بلکه بستر قدرت گرفتن آنها در این مسیر ناامنی و جنگهای داخلی مهیا شده و شعار و برنامه ایران برای عراق این بوده است.

اگر عراق تجزیه شود بایستی مناطق شیعی نیز ولایی شوند یعنی مغلوب و مرعوب ولایت فقیه شوند و تمامی جریانهای لیبرال و ملی شیعه از مسیر خارج گردند.در پروسه های پیچیدەی ترور مراجع لیبرال شیعی و مخالفان ولایت فقیه سالهاست که به طور سیستماتیک بسیاری از این مراجع حتی ترور،دستگیر،مرعوب و با استفاده از گروههای نكامی سرکوبگر و ترور در میان شیعیان توانستەاند جا پایی بزرگ از طریق سپاه قدس و ملیشیاهای مربوطه برای خامنەای در رقابت با سیستانی در عراق باز کنند.

به گمان من در کشـمکشهای عریانتر درحد جنگهای خونین داخلی و میان گروهی ملیشیا برای تصاحب قدرت و جنگ اندازی به غنایم و... در ماههای آینده این تقابل بزرگ و سرنوشت ساز حتی سرنوشت جنگ خاورمیانه و حتی ایران را نیز مشخص خواهد کرد.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

تماس از طريق فيس بوك:

صفحه مدیر سایت

صفحه سایت


ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان