هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

بررسى اعلام استقلال کردستان از نگاه سه حوزه ى مديريت (بخش 2)

چاپکردن

behzad_-_mahe_asal_2امکان سنجى بايستگى زماني، مکانى و امکانى اعلام استقلال از نگاه مديريت ريسک، مديريت تحول و مديريت بحران

بخش دوم: بررسى اعلام استقلال کردستان از نگاه "مديريت تحول"(1)

بهزاد خوشحالي

تحول چيست؟ تحول يعنى فرآيندى که در آن

1.انديشه‌ها، باورها ورفتارها ى سنتى ذوب مى شوند

2.ارزشهاى نوين تثبيت مى شوند

3.نظام‌هاى جديد مستقر مى شوند

تحول به بيانى ديگر به معناى منطبق كردن سيستم با آخرين پديده‌هاى روز است

هنگامى که تحول در يک سيستم به وجود مى آيد باورهای کهن مدیریت سنتی جاى خود را به باورهاى نوين و معرفت عقلى داده و کيفيت هاى جديد در زمينه ى انديشه و اقدام، ظهور مى کنند

چرا تحول و دگرگونى در سيستم ها ضرورت دارد؟

جهان امروز يک جهان سازمانى است و بهبود کيفيت زندگى انسانها در سيستم، نيازمند تحول، رشد متناسب با تغييرات ديگر سيستم ها و بهبود آنهاست.

هر تحول و دگرگونى در سيستم ها نيازمند تغيير در دو نيروى تاثير گذار بر سيستم ها است:

1.نيروهاى دروني

2.نيروهاى بيروني

اگر باشوور کردستان به عنوان سيستم در نظر گرفته شود و تحول مورد نظر، اعلام استقلال اين بخش از کردستان بزرگ باشد:

 

behzad_-_esteglal_2


نيروهاى درونى نيازمند تغيير شامل چه مواردى هستند؟

1.استراتژي

2.رهبري

3.مردم

4.نظام اداري

5.آموزش

6. انگيزش ها(شامل انگيزه و انگيخته)

7.قوانين

نيروهاى بيرونى نيازمند تغيير چه مواردى را شامل مى شوند؟

1.ديپلماسى بين الملل

2.قوانين و حقوق بين الملل

3.اقتصاد جهاني

4.توازن منطقه اي

5.رسانه هاى بين الملل

استراتژي: از آزادى باشوور کردستان، دو دهه مى گذرد و از سال2003 تاکنون که کشور عراق به صورت رسمي، به عنوان جمهورى فدرال ناميده شده است نيز حدود يک دهه گذشته است. در اين مدت نسبتا طولاني، حريم کردستان اگرچه همواره به عنوان بخشى از سرزمين عراقشناخته است اما در پنج سال گذشته به ويژه، حريم کردستان، در قالب يک کشور مستقل در معادلات سياسى داخلى منطقه اى و بين المللى نقشآفرينى نموده است. اما در اين ميان، به تدريج ضرورت تغيير استراتژى به صورت رسمى کامل محسوس به نظر مى رسد چرا که هم ظرفيت هاى مناسب داخلى طراحى شده و در مرحله ى اجرا است و هم جهان، به اين قناعت دست يافته است که تداوم عراق يکپارچه در قالب فدراليسم عربي-کردي، کارويژه ى خود را از دست داده است. از اين رو بسيار طبيبعى و البته ضرورى خواهد بود که حکومت حريم کردستان، با اعلام استراتـژى کشور-محور، شرايط لازم را براى گذار از فدراليسم، به سوى يک کشور مستقل مهيا سازد. به لحاظزمانى و با توجه به موقعيت در بحران منطقه، اکنون شايد مناسب ترين زمان باشد.

رهبري: رهبر حرکت گذار از فدراليسم به استقلال کردستان، براى مديريت و اداره ى اين دوره، و سرانجام اعلام استقلال اين بخش از کردستان، بايد چه ويژگى هايى داشته باشد؟

نخستين و مهمترين ويژگى رهبرى دراين دوران، نقش آفرينى در قالب "رهبر ملي" است. رهبرى در اين دوران، بايد کاملا بر اين نکته آگاهى داشته باشد که رهبر تمام کردستان است و تعهدى که براى خود شناسايي، تعريف و برون افکنى مى کند رهبرى تمامى جغرافيايى است که باشوور کردستان ناميده مى شود و تمامى شهروندانى که خود را کرد مى دانند. رهبرى ملى در اين دوران، ديگر يک رهبر حزبى يا منطقه اى نيست بلکه مسوول صيانت از چارچوبه اى است که ملت کرد در آن زندگى مى کنند.

دومين ويژگى رهبرى در اين دوران، "تعهد ملي" است به آنچه هم در قانون و هم در عرف و هم در انديشه ى هويت خواه مردم کردستان براى او تعريف شده است. رهبرى ملى با تعهد ملي، خود را تبلور خواست هاى ملى يکايک شهروندان مى داند و به اين دريافت رسيده است که بايد حافظ منافع ملى و تضمين کننده ى تداوم توسعه ى کردستان در چارچوب بين المللى باشد.

ديگر ويژگى هاى رهبرى شامل استقلال در عمل، ابتکار در عمل و مديريت در رهبرى ملى است به گونه اى که با دارا بودن استقلال در چانه زنى هاى سياسى در پهنه ى بين المللي، قدرت مانور سياسى نيز به اندازه ى کافى خواهد داشت تا بتواند بهترين شرايط را براى نقش آفرينى کردستان به مثابه يک بازيگرو کنشگر مستقل، بستره سازى نمايد. همچنين با بهره گيرى از منابع در اختيار، در کنار تعهد به حداقل کردن هزينه ها، بزرگترين دستاوردها را نيز براى ملت خودبه ارمغان آورد.

مردم: مردم کردستان به عنوان مهمترين عناصر شکل دهنده ى ملت، بزرگترين و موثرترين و درعين حال نيرومند ترين فاکتور در ايجاد، تعيين، تغيير و تثبيت برنامه هاى يک سازمان و سيستم هستند در مديريت، از مردم به عنونا نيروى انسانى و منابع انسانى نام برده مى شود.

در هزاره سوم، سرمايه انسانى بالاترين و با ارزشترين سرمايه و بزرگترين دارايى هرسازمان و كشورى محسوب مى شود، اگر چه در هيچ ترازنامه و حساب سود و زيانى آورده نمى شود ولى نتيجه سود و زيان سازمانها و کشورها را رقم مى زند، تنها سرمايه‌اى هستند كه بااستفاده بيشتر كاهش نيافته و بصورت فزاينده توسعه پيدا مي‌كندكليدتوسعه سازمانها و كشورها نيروى انسانى كارآمد است.

در سال هاى اخير نقش رويكرد انسانى در توسعه بسيار مورد توجه قرار گرفته است. اهميت اين موضوع به علت نقش مهم عامل انسانى درفرآيند توسعه مى باشد. بزرگترين مزيت رقابتى كشورهاوسازمانهاداشتن نيروى انسانى توانمند مى باشد. بيشترين سهم ثروت جهانى نيز از آن نيروى انسانى است، در كشورهاى توسعه يافته سهم منابع انسانى درثروتشان بيشتراز سهم منابع فيزيكى و منابع طبيعى است.

به طور متوسط 64 درصد ثروت كشورهاى جهان رامنابع انسانى ، 16 درصد منابع فيزيكى و 20 درصد را منابع طبيعى تشكيل مى دهد.

آماده سازى مردم در باشوور کردستان براى مشارکت فعال در پروسه ى اعلام استقلال، بزرگترين وظيفه ى کنشگران اين دوران به شمار مى آيدچرا که ايم مردم هستند که در نهايت، تعيين خواهند کرد که در صورت اعلام استقلال کردستانف حاضرند چه بهايى براى تداوم و تضمين استقلال ملى بپردازند.

مهمترين ابزارها براى آماده سازى مردم در روند استقلال، توسعه ى فرهنگ ملى از طريق رسانه، تبليغات و اموزش است که آموزش و پروزش در اين راستا بيشترين و بزرگترين نقش را بر عهده خواهد داشت.

پژوهش ها نشان مى دهند اگر هر كدام از شهروندان در يک کشور يا سازمان فقط در طول يك سال كارى 10 درصد قدرت تفكر و خلاقيت و نيز تلاش خود را افزايش دهد 2/1 درصد ثروت ملى افزايش خواهد يافت و اگر هر كدام دو برابر اکنون كوشش و جديت داشته باشند در يک سال ثروت ملى كشور و بالغ بر 10 تا 12 درصد افزايش خواهد و اگر اين كار تا 5 سال مداوم انجام شود قدرت ملى آن سيستم در دنيا بيش از دو برابر وضع کنونى خواهد شد.

مردم باشوور هم بايد براى شرايط پس از بحران آماده شوند و هم اينکه در صورت اجماع جهانيبراى برگزارى رفراندوم در کردستان،به گونه اى از اعلاميه ياستقلال پشتيبانى نمايند که جهان را براى تشکيل نخستين کشور مستقل کرد، به قناعت برسانند.

نظام اداري: تغيير ساختار نظام ادارى و تجديد ساختار آن به منظور ايجادسيستمى يکپارچه که قابليت هاى يک سيستم ادارى براى ارائهى خدمت به يک کشورمستقل را داشته باشد يکى از مهمترين وظايف حکومت حريم کردستان به شمار مى آيد.

ايجاد احساس ضرورت و فوريت، تشکيل گروه هاى کارى راهنما، در نظر گرفتن چشم انداز و فراديد، انتقال چشم انداز به يکييک پرسنل نظام اداري، توانمند سازى عاملان تحول نظام اداري، توانمند سازى کارکنان، خلق مشوقها و محرک هاى کوتاه مدت، نهادينه سازى تحول، ايجاد شرايط مساعد براى تداوم تحول در مسير گام هاى اساسى براى تحول درساختار ادارى به شمار مى آيند

بررسى اعلام استقلال کردستان از نگاه "مديريت تحول"ادامه دارد.


لينكهاى مربوطه:

بررسى اعلام استقلال کردستان از نگاه سه حوزه ى مديريت (بخش 1)

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان