هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

قاسملو، رهبری کە با افکارش همارە زندە است

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

monazami_-_nafarmani_3هرگز این افتخار نسیبم نشد کە رهبر فرزانە و همیشە جاودان کردستان، زندە یاد دکتر عبدالرحمن قاسملو را از نزدیک ببینم. شناختی کە من از این رهبر بزرگوار و انقلابی و انسان بە تمام معنی کلمە دارم، شناختی است کە از طریق مطالعەء آثار و کتابهای بە جای ماندە از وی، مطالعەء کتابها و مقالاتی کە دربارەء وی نوشتە شدە و یا از راه شنیدن سخنان و مصاحبات دوستان و مخالفان دکتر قاسملو، حاصل شدە است.

انسانها را باید از روی افکار، رفتار و عملکردشان شناخت و اهمیت یک فرد برای جامعە نیز از روی همین چیزها قابل درک است. برای اینکە افکار و عقاید دکتر قاسملو امروزه بە مکتبی فکری و فلسفی مبدل گردیدە، لازم است کە این افکار و عقاید از زاویەها و راههای مختلفی مورد کنکاش، تحقیق، بحث و بررسی قرار گرفتە و تصویری درست و حقیقی از آنها ارائە گردد.

غایت این مقالە بررسی مواردی کە در بالا بە آنها اشارە رفت، نیست. در اینجا بە اختصار بە برخی از اندیشەها و کاراکترهای شخصیتی دکتر قاسملو برای یادآوری، پرداختە خواهد شد.

قاسملو و دمکراسی

اگر بخواهیم دمکراسی را بە اختصار تعریف کنیم، میتوان گفت کە دمکراسی روشی است برای ادارە کردن بطوری کە قدرت اصلی ادارە کردن در چنین روشی از مردم سرچشمە میگیرد.

دمکراسی برای قاسملو والاترین غایت بود. خیلی از سیاستمداران بیگانە و یا کرد کە قاسملو را از نزدیک میشناسند، گواهی میدهند کە قاسملو ایمانی عمیق بە دمکراسی داشت و با تمام توان برای پیادە کردن آن در حزب و جامعە میکوشید و اگر بخاطر رعایت دمکراسی، ضرری بە حزب میرسید، قاسملو آنرا "بهای دمکراسی" مینامید.

monazami_-_qasmlu_2قاسملو دارای شخصیتی دمکراتیک بود و داشتن چنین شخصیتی را برای زندگی اجتماعی و سیاسی بسیار مهم میدانست. برای انسانی دمکرات، مبنای زندگی سیاسی بازی بین افراد برابر و مساوی است. افرادی کە دارای یک شخصیت دمکراتیک هستند، نە خیال دارند کە بر دیگران هژمونی داشتە باشند و نە از قدرت سوء استفادە میکنند.

افراد دمکرات دارای چهار محور شخصیتی میباشند: ١. شخصی با روی باز و اجتماعی، ٢. دارای روابط و ارتباطات گستردە با دیگران، ٣. بسط و گسترش ارزشهای مهم و مورد پسند در بین مردم و مورد اطمینان بودن مردم و ٤. قرار گرفتن این محورهای نامبردە در ضمیر ناخودآگاه شخص و بە کارگیری آنها بە صورت یک خصلت یا عادت دائمی و ذاتی.

قاسملو واقعا" دارای چنین شخصیتی بودە و ایمان وی بە دمکراسی نە از روی خوشایندی، بلکە از روی اعتقاد و باور عمیق وی بە دمکراسی بودە است.

از آنجا کە رابطەای مستقیم بین شمار شخصیتهای دمکراتیک در یک جامعە و میزان دمکراتیک بودن آن جامعە وجود دارد، برای دکتر قاسملو و حزب تحت رهبریش کە دمکراتیزە کردن کردستان و ایران را هدف اصلی خویش قرار دادو بودند، امری حیاتی بود کە اعضا و هوادران حزبی را با افکار و اندیشەهای دمکراتیک پرورش دادە و تمرین دمکراسی را بە برنامەای روزانە برای انجام کارهای سازمانیشان مبدل ساختە تا بدین وسیلە دمکراسی و کار با روشهای دمکراتیک بە بخشی جدای ناپذیر از شخصیت کادرهای حزبی درآید. برای نیل بە این هدف، دکتر قاسملو علاوە بر ایفای نقش استادی برای تنظیم برنامە و اساسنامەء حزب، لوحی نیز بە نام "سیمای دمکرات" کە دربرگیرندەی خصوصیات یک کادر دمکرات است را فرمولە کرد کە این لوح در کنگرەء پنجم حزب بە تصویب رسید.

 برای اینکە دمکراسی درون حزبی را در یک حزب یا سازمان مورد سنجش قرار گیرد، سە فاکتور اساسی باید در نظر گرفتە شوند کە عبارت اند از: ١. روش انتخاب کاندیداهای حزبی، ٢. چگونگی انتخاب رهبران و ٣. چگونگی تعریف مواضع سیاسی.

دکتر قاسملو میگوید کە "حزب دمکرات حزبی است مدرن کە توسط یک شخص رهبری نمیشود. حزب توسط یک گروە از رهبران کە عضو کمیتەء مرکزی هستند، ادارە میشود.”

در حزب دمکرات بە غیر از مسئولین نظامی و برخی از دیپلوماتها، بقیەء مسئولین انتخابی هستند. سیاستها و خط مشی سیاسی حزب توسط کنگرە پایەریزی و طراحی میشود کە نمایندگان تمامی ارگانهای حزبی در آن نقش دارند.

دوستان و همکاران و همسنگران دکتر قاسملو اعم از مخالف و موافق، بە کرات گفتەاند کە در نتیجەء همکاری با دکتر قاسملو بودە کە آنها با کار و پرنسیپهای سازمانی آشنا شدەاند و در ابتدا حتا منظور دکتر قاسملو را از کار سازمانی، داشتن خط و مشی مختص بە حزب و یا اینکە حزب دارای استقلال سیاسی خویش باشد را بە خوبی درک نمیکردەاند.

قاسملو برای جا انداختن پرنسیپهای دمکراتیک در حزب بسیار کوشید. نوری دهکردی در این بارە میگوید: قاسملو چیزهای فراوانی را بە اعضای حزب آموخت، اما مهمترین آنها دمکراسی درون حزبی و دوربینی همراه با واقع بینی سیاسی بود.

بیهودە نیست کە قاسملو را در حزب دمکرات و حتا بعضا" در خارج از حزب دمکرات، بە استاد دمکراسی نام میبرند.

بر شاگردان این استاد بزرگوار است کە با مرور آموزەها و تمرین مستمر بر اساس آموزەهای این رهبر همیشە جاوید، مبارزە را تا پیروزی نهایی ادامە دهند.

 همانگونە کە رفیق مبارز فریدون ارشدی گفتە: راهت [راه قاسملو] کافی است برای گامهای بدون خطا تا افق پیروزی.

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 3014
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy