هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

ذوب شدگان و جانیانی کە حاضر نیستند حتی بە فرزندان خویش هم رحم کنند

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

monazami_-_prag_2چند روز پیش در حین وب گردی چشمم بە یکی از سایتهای طرفدار رژیم افتاد کە در آن مقالەای در مورد کنفرانس پراگ تحت عنوان "کنفرانسی کە بلای جان ضد انقلاب شد" نوشتە بودند کە در آن بە شرکت احزاب کورد در آن کنفرانس و انتقاداتی کە از طرف کردها بە آن کنفرانس وارد شدەبود، پرداختە بودند. نویسندەء مقالەء نامبردە از یکی از مقالاتم کە در مورد کنفرانس پراگ نوشتە بودم بە شکلی کاملا" ناشیانە و برای اهداف مشخص رژیم جمهوری ددمنش جمهوری اسلامی (سوء) استفادە کردە بود. این موضوع مرا بر آن داشت کە حول گردانندگان این سایت از طریق اینترنت یک تحقیق سادە انجام دهم کە نتیجەء آنرا در این مقالەء پیش رو، با شما خوانندگان عزیز قسمت میکنم. امید است کە دیگران این کار را تکمیلتر نمودە تا بدینوسیلە چهرەء زشت و عبوس بسیجیان و تروریستهای پیدا و پنهان رژیم از پردە بە در افتادە و نمایانتر گردد.

سایت مذکور بە نام دیدەبان سنتر دات آی آر، خود را سایت موسسەء راهبردی [استراتژیک] دیدەبان کە مرکز مبارزه با جبهەء معارضین انقلاب اسلامی [منظور اپوزیسیون ضد رژیم و اسلام خمینیستی است] معرفی میکند.

مدیر موسسەء نامبردە، سید سجاد حسینی، دە مورد اصلی کە آن موسسە بە آنها میپردازد را در مصاحبەاش با سروش فرهادیان خبرنگار روزنامەء شرق، مشخص میکند کە همان موارد همچنین در سایت دیدەبان سنتر در زیر قسمت "دربارە ما" نیز آوردە شدەاند. این موارد عبارت‌اند از: وهابیت [شما بخوانید دشمنی با سنی مذهبها]، انجمن حجتیە، سکولاریزم، عرفانهای نوظهور [فال گیری و رمالی کە دکان آخوندها را کساد میکند]، حقوق بشر [بخوانید ضدیت با حقوق بشر]، مسیحیت صهیونیستی [ یک اصطلاح ساختە شدە در کارخانەء ولایت کە در مورد مسیحیانی بە کار میرود کە در مورد دینشان تبلیغ میکنند و با خط رژیم فاصلە دارند]، سلطنت طلبان، شبکەهای ماهوارەای [ هراس رژیم از اطلاع رسانی و آگاهی بیشتر مردم]، جریان فتنە [همان جنبش سبز یا طرفداران کروبی و موسوی] و تروریسم [مورد جالب و البتە نە چندان دور از انتظار کە تروریست و بسیجی، سید سجاد حسینی، آن را تروریسم معرفی میکند کە در اینجا منظورشان احزاب آزادیخواه ملل تحت ستم و مخصوصا" احزاب کورد، احزاب بلوچ، عرب و مجاهدین خلق است].

آقای سید سجاد حسینی جمع این دە مورد را جبهەء معارضین انقلاب اسلامی [خمینیسم] مینامد.

موسسەء نامبردە از سال ١٣٨٩ پایەریزی شدە است. موسسان آن از خانوادەهای کشتە شدەگان قربانیان سیاستهای ضد بشری رژیم خمینی کە خود را فدای حفظ و دفاع از رژیم خمینی نمودەاند، مباشند.

در واقع میتوان گفت کە خانوادەهای کشتەشدگان رژیم برای خود دکانی باز کردەاند تا بدین وسیلە هر چە بیشتر از بیت المال بچاپند. مدیر موسسە خودش اقرار میکند کە این موسسە یک دکان است کە کارش تحلیل میباشد.

prag_prag_pragگردانندگان این موسسە بە غیر از وظایف نهانشان، یک سایت اینترنتی دارند، یک مجلەء دوماهنامە بە نام اشارت منتشر میکنند و برای تخریب دگر اندیشان و مدافعان حقوق بشر و اعضای اپوزیسیون بە ساخت فیلم و سی دی مبادرت میورزند و بی محابا و آشکارا وارد حریم خصوصی دیگران میشوند کە برای مثال میتوان بە نسرین ستودە، شیرین عبادی و محمد صدیق کبودوند اشارە کرد کە گردانندگان سایت مذکور غرض‌ورزانە در موردشان مطالبی سراپا دروغ و توهین پخش نمودەاند. کارکنان این موسسە بە دانشگاهها سرک میکشند و در نمایشگاهها مخصوصا" نمایشگاههای مطبوعات شرکت میکنند کە هزینەء آن، بە قول آقای مدیر، از طرف بنیاد شهید رژیم و دانشگاهها و یا برگزارکنندگان پرداخت میشود. گەگاهی هم بە خارج از کشور مسافرت میکنند و در خارج نیز برای آنان سمینارهایی توسط مراکز اسلامی، برای نمونە مرکز مسلمانان لندن، ترتیب دادە میشود کە چنین مراکزی بیشتر توسط رژیم و یا با حمایت مادی و معنوی رژیم برپا شدەاند کە بیشتر کارشان عضوگیری، جاسوسی و ترور است. موسسەء دیدەبان تلاش میکند از راه چنین سمینارهایی در خارج از کشور چهرەی تروریستی رژیم را لاپوشایی کردە و ثابت کند کە رژیم تروریست و تروریست پرور جمهوری اسلامی تروریست نیست. این کار واقعا" مرغ پختە را بە خندە میاندازد.

آقای حسینی در مصاحبەاش خیلی تلاش میکند کە امنیتی بودن موسسەء دیدەبان و ارتباط آن با نهادهای امنیتی پنهان بماند ولی در نیل بە سوی این هدف چندان موفق نیست. در لابەلای سخنانش بە وضوح میتوان دریافت کە این موسسە در ارتباط تنگاتنگ با نهادهای امنیتی است و البتە با حضور بسیجیانی همچون علی قاسمیان، مسئول بسیج اردستان، نزدیکی این موسسە بە اطلاعات سپاە و سپاه قدس محتملتر مینماید. دلیل دیگری کە میتواند بە اثبات این قضیە کمک کند، همکاری تنگاتنگ گردانندگان موسسەء دیدەبان با سایت فارس نیوز (خبرگزاری فارس) است کە با یک سرچ از راه گوگل بە آسانی قابل اثبات است.

اسامی کارکنان موسسەء امنیتی و تروریست راهبردی دیدەبان و وظایفشان کە در طی این تحقیق یافت شدەاند، کە مستعار بودن و یا نبودنشان برای من مشخص نیست، بە قرار زیر است:

١. علی قاسمیان: از مسئولان بسیج و مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیە اردستان و از برگزارکنندگان ا ردوهای جهادی [تروریستی] و نوسازی حسینیەها و مساجد و غسالخانەها در اردستان است. وی در موسسەء راهبردی دیدەبان مسئول بخش ضدیت با احزاب آزادیخواه ملل تحت ستم ایران، مخصاصا" احزاب کورد و مجاهدین خلق است و خود را کارشناس موسسەء نامبردە معرفی میکند. در مجلەء اشارت کە از نشریات موسسەء دیدەبان است، علاوە بر سردبیری، مسئول پرداختن بە احزاب کورد، مجاهدین خلق و دیگر احزاب آزادیخواه ملل تحت ستم ایران است. وی نویسندەء همان مقالەایست کە در ابتدا بدان اشارە رفت. این آقای بنام کارشناس در مطلبی کە در مورد کنفرانس پراگ نوشتە است، از یکی از نوشتەهایم (سوء) استفادە کردە است. بە گونەای جملات را بریدە و بە هم وصل کردە است کە نشان میدهد این آقای کارشناس بە غیر از کشتن و اسلحە و بریدن و شکنجە کردن، دانش دیگری و کار دیگری بلد نیست. ایشان حتی از درک دستور زبان مادریش (فارسی) هم عاجز است و فرق جملەء پایە و پیرو را نمیداند و نمیفهمد کە حذف قسمتی از جملە، میتواند شیرازەء آنرا بە هم ریختە و معنایش را سلب مینماید. برای اطلاع و قضاوت خوانندگان عین نوشتە خودم [آ.] و نوشتەی علی قاسمیان بسیجی و کارشناس را [ب.] در زیر می آورم:

آ.

علاوه‌ بر این، بیاننامه‌ء پایانی کونفرانس پراگ خودش گواهی میدهد که‌ مجریان این کنفرانس با بحث انتخابات آزاد، سعی در خفه‌کردن خواست ملتهای تحت ستم و مخصوصا” ملت کورد را دارند. اگر ایران صرفا” یک کشور تک ملیتی بود، آنگاه آنان میتوانستند برای دمکراتیزه‌ کردن آن به‌ همان انتخابات آزاد بسنده‌ کنند. شهید دکتر قاسملو در یکی از نامه‌هایش به‌ شورای ملی مقاومت و شخص مسعود رجوی از دو صطلاح ماژوراسیون و ماینوراسیون سخن گفته‌ است. دمکراسی اکثریتی در کشوری کثیرالملله‌ که‌ تنها از راه انتخابات و رأی باشد و حقوق ملیتهای دیگر نادیده‌ گرفته‌ شده‌ و توسط قانون از پیش تضمین نشده‌ باشد، عین دیکتاتوری است و آنرا دیکتاتوری اکثریت مینامند (دیکتاتوری ماژوراسیون). پس بحث دمکراتیزه‌ کردن ایران تنها دمکراسی لیبرالی و انتخابات آزاد نیست. بسی فراتر از آن است که‌ ملت حاکم بخواهد با این تاکتیکها سر دیگران شیره‌ مالیده‌ و به‌ جای حل اساسی این معضل و تعویض کلی روبنا و زیربنای ساختار سیاسی کشور، به‌ فکر کسب قدر باشد.

فارسها از این بیم دارند که‌ مبادا ایران مورد حمله‌ خارجی قرار گیرد. چیزی که‌ اگر به‌ نفع کردها نباشد، به‌ ضررشان نیز نخواهد بود.

کوردها چیزی برای از دست دادن، در صورت چنین حمله‌ای، ندارند. اگر در صورت حمله‌ نیز نتوانند به‌ حقوق خود برسند، حداقل دزدی و چپاول منابع زیرزمینی کردستان که‌ توسط ملت حاکم انجام میشود و در کارخانجاتشان مورد استفاده‌ قرار میدهند، برای مدتی متوقف خواهد شد. نه‌ در کردستان کارخانه‌ای است که‌ مورد حمله‌ قرار گیرد و نه‌ نیروگاهی. اپوزیسیون فارس با شرکت احزاب کوردی که‌ از پتانسیل خوبی برخوردارند، میخواهند در سیاستهای خارجیشان مورد سو استفاده‌ قرار دهند و به‌ خارجیها نشان دهند که‌ گویا ایرانیان خودشان میتوانند حکومت را عوض کنند و بدین وسیله‌ مانع حمله‌ خارجی گردنند. ما نباید با آنان همبازی شویم. در صورت همبازی شدن با فارسها، بازنده‌ خود ما خواهیم بود. پس بهتر است که‌ احزاب کورد به‌ جای اینگونه‌ نشستها به‌ فکر کار مشترک در بین احزاب کورد باشند تا بدین وسیله‌ به‌ همدیگر نزدیکتر شوند. انرژی که‌ صرف شرکت در این کونفرانسها میگردد، چه‌ میشد که‌ صرف تشکیل یک دوره‌ء آموزشی سیاسی و نظامی مشترک بین کومله‌ و دمکرات میگردید که‌ باور دارم بسیار هزینه‌اش کمتر از آن هزینه‌ای میبود که‌ صرف شرکت در چنین کونفرانسهایی گردیده‌ است.

اگر فارسها به‌ دمکراسی و اصول دمکراتیک پایبند بودند، حد اقل صدای احزاب کورد را میشنیدند و در بیاننامه‌ء پایانی کونفرانس منعکس میکردند. منعکس نکردن نظرات شما بدین معنی است که‌ شما حرف بزن ولی ما (فارسها) گوش نمیدیم. زیرا که‌ سرنوشت شما برای فارسها اهمیتی ندارد.

ب.

علی منظمی از هواداران گروهک‌های ضد انقلاب کُرد که ساکن نروژ است در مورد شرکت گروهک‌های کُرد در کنفرانس‌هایی همچون کنفرانس پراگ در مطلبی این گروهک‌ها را این چنین مورد خطاب قرار می‌دهد:

«بیانیه پایانی کنفرانس پراگ خودش گواهی می‌دهد که‌ مجریان این کنفرانس با بحث انتخابات آزاد، سعی در خفه‌کردن خواست ملت‌های مخصوصاً ملت کرد را دارند. اگر ایران صرفاً یک کشور تک‌ملیتی بود، آنگاه آنان می‌توانستند برای دمکراتیزه‌ کردن آن به‌ همان انتخابات آزاد بسنده‌ کنند. فارس‌ها از این بیم دارند که‌ مبادا ایران مورد حمله‌ خارجی قرار گیرد. چیزی که‌ اگر به‌ نفع کردها نباشد، به‌ ضررشان نیز نخواهد بود.

کردها چیزی برای از دست دادن، در صورت چنین حمله‌ای، ندارند. اگر در صورت حمله‌ نیز نتوانند به‌ حقوق خود برسند، اپوزیسیون فارس با شرکت احزاب کردی که‌ از پتانسیل خوبی برخوردارند، می‌خواهند در سیاست‌های خارجی‌شان مورد سوءاستفاده‌ قرار دهند و به‌ خارجی‌ها نشان دهند که‌ گویا ایرانیان خودشان می‌توانند حکومت را عوض کنند و بدین وسیله‌ مانع حمله‌ خارجی گردنند.

ما نباید با آنان هم‌بازی شویم. در صورت هم‌بازی شدن با فارس‌ها، بازنده‌ خود ما خواهیم بود. پس بهتر است که‌ احزاب کرد به‌ جای اینگونه‌ نشست‌ها به‌ فکر کار مشترک در بین احزاب کرد باشند تا بدین وسیله‌ به‌ همدیگر نزدیک‌تر شوند. اگر فارس‌ها به‌ دمکراسی و اصول دمکراتیک پایبند بودند، حداقل صدای احزاب کورد را می‌شنیدند و در بیانیه پایانی کنفرانس منعکس می‌کردند. منعکس نکردن نظرات شما بدین معنی است که‌ شما حرف بزن ولی ما (فارس‌ها) گوش نمی‌دیم. زیرا که‌ سرنوشت شما برای فارس‌ها اهمیتی ندارد."

آقای قاسمیان نە فقط بە خاطر انتقاد از احزاب کورد بلکە همچنین بە خاطر ترس از حملەء غرب بە ایران از نوشتەام سوءاستفادە کردە است. زیرا در یکی از مطالبش بە خاطر ترس از حملەء غرب بە ایران ادعا میکند کە گویا حملەء آمریکا بە افغانستان و عراق، آرامش عراق، پاکستان و افغانستان را بە هم زدە است. اگر کسی با شرایط کشورهای نامبردە آشنا نباشد، شاید فکر کند کە این کشورها حتما" قبلا" سرشار از آرامش، امنیت و عدالت بودەاند کە با حضور آمریکا بە هم خوردە است.

آقای قاسمیان همچنین از شرایط موجود در سوریە سخت نگران است. این نگرانی چنان قدرت تفکر را از وی سلب نمودە کە بە هذیانگویی افتادە و ادعا میکند کە مجاهدین خلق و کوملە بە ناراضیان سوریە کمک کردەاند. اما آقای کارشناس از ارائەی مدرک در این زمینە کاملا" عاجز است.

٢. حمیدرضا نوری: در هیچ کجا موفق نشدم کە اسم مدیر عامل موسسەء دیدەبان را پیدا کنم. آقای سید سجاد حسینی نیز در مصاحبەاش با خبرنگار روزنامەء شرق، مدیر عامل را یکی از فرزندان کشتەشدگان رژیم معرفی میکند کە گویا در خارج از کشور است. از آنجا کە حمیدرضا نوری مدیر مسئول مجلەء اشارت است، بعید نیست کە مدیر عامل موسسەء راهبردی دیدەبان هم باشد. وی در زمینەء ضدیت با بهائیان فعالیت میکند و دبیر گروە بهائیان در سایت دیدەبان و مجلەء اشارت است.

٣. سید سجاد حسینی: جانشین مدیر عامل و دبیر موسسەء راهبردی دیدەبان است. وی در مصاحبەاش با خبرنگار روزنامەء شرق، برای خودش محمدی گیلانی را بە عنوان الگو معرفی میکند. آقای محمدی گیلانی کە دادستان انقلاب بودە، برای دو تن از فرزندانش حکم اعدام صادر کردە بود. آقای سجادی نیز میگوید در صورتی کە فرزندانش از صراط المستقیمی کە بە رژیم ختم میشود، خارج شوند، همانند محمدی گیلانی میتواند برای آنان حکم اعدام صادر کند و فرزندش را بکشد. اگر چە پایگاە خبری بولتن نیوز بە یاری سید سجادی شتافتە و خواستە بە نوعی سخنان سجادی را ماستمالی کند، اما از این حقیقت غافل ماندە است کە حرف گفتە را نمیتوان پس گرفت. اما سوال اساسی اینجاست کە رژیم با این آدمها چکار کردە کە آنان را از تمامی احساسات انسانی تهی نمودە تا رفتار آنان را تنها و تنها در جهت منافع رژیم هدایت و کنترل کند؟

٤. مصطفی اینان باش: مسئول روابط عمومی موسسەء راهبردی دیدەبان است کە قراردادن خودروهای کشتەشدگان دانشمندان هستەای در مقر شانزدهمین اجلاس سران عدم تعهد در تهران از اقدامات وی بودە است.

ایشان در ساخت و پخش فیلم در مورد کشتەشدگان رژیم و استفادە از فیلمهای اعترافات زندانیان در فیلمهایش در جهت اهداف رژیم فعالیت میکند.

٥. مهدی\ حمید مقدم: جانشین موسسەء راهبردی دیدەبان کە در زمینەء معرفی موسسەء دیدەبان فعالیت میکند.

٦. سید محمد حسین پیامبری\ پیغمبری: از همکاران فارس نیوز و دبیر گروه حقوق بشر [بخوان ضد حقوق بشر] موسسەء دیدەبان و مجلەء اشارت است. رژیم برای بررسی گزارشات احمد شهید، گزارشگر سازمان ملل دربارەء حقوق بشر در ایران، از موسسەء راهبردی دیدەبان و اشخاصی همچون سید محمد حسین پیامبری استفادە میکند. این موسسە با کمک دانشگاهها برای تحلیل گزارشات احمد شهید، نشستهایی را در دانشگاهها برگزار میکند کە برای مثال میتوان بە نشستی کە در دانشگاه تهران توسط پایگاه تحلیلی خانوادە و زنان با حضور دکتر غلامی، قدیری ابیانە و مرضیە هاشمی برگزار گردیدە بود، اشادە کرد.

٧. علی مرادی: سخنگوی موسسەء دیدەبان و از فعالان رژیم در جهت کنترل مجاهدین خلق. تصاویری کە از پادگان اشرف بعد از تخلیە آن توسط مجاهدین، در سایتهای رژیم پخش گردید، از کارهای علی مرادی بودە است. ایشان از جملە مأمورین اطلاعاتی است کە در مورد سرنوشت مسعود رجوی و وضعیت پادگان اشرف تحقیق کردە است.

٨. حسین بیاتانی: از نویسندگان مجلەء اشارت و از کارکنان آن مجلە و سایت دیدەبان سنتر.

٩. میثم امینی: از نویسندگان مجلەء اشارت و از کارکنان آن مجلە و سایت دیدەبان سنتر.

١٠. مرتضی مهدوی: از نویسندگان مجلەء اشارت و از کارکنان آن مجلە و سایت دیدەبان سنتر و دبیر گروە جنبش سبز کە رژیم آن را فتنە مینامد، است.

١١. روح الله علوی: از نویسندگان مجلەء اشارت و از کارکنان آن مجلە و سایت دیدەبان سنتر و دبیر کنترل رسانەهایی کە علیە رژیم فعالیت میکنند، میباشد.

١٢. امید رضایی: از مسئولان موسسەء راهبردی دیدەبان و مسئول بخش کنترل مسیحیان و از نویسندگان مجلەء اشارت و از کارکنان آن مجلە و سایت دیدەبان سنتر.

١٣. مهدی احسان منش: از مسئولان موسسە و مسئول بخش مربوط بە حجتیە. از نویسندگان مجلەء اشارت و از کارکنان آن مجلە و سایت دیدەبان سنتر.

١٤. امیر سالاروند: دبیر گروە ادیان در موسسەء دیدەبان و از نویسندگان مجلەء اشارت و از کارکنان آن مجلە و سایت دیدەبان سنتر.

در پایان، امیدوارم کە اینگونە موضوعات بیشتر از طرف دوستان مورد کنکاش قرار گیرد.

منابع:

1.         http://pnu-sazandegi.blogfa.com/post/8

2.         http://www.didehbancenter.com/fa/%da%af%d8%b1%d9%88%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa%db%8c/item/674-%da%a9%d9%86%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%db%8c-%da%a9%d9%87-%d8%a8%d9%84%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%86-%d8%b6%d8%af-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%b4%d8%af.html

3.         http://iustbasij.ir/?p=400

4.         http://www.azadlo.ir/post/author/720035

5.         http://www.azadlo.ir/post/917

6.         http://www.bso.ir/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%87%D8%A7/%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.aspx

7.         http://basiji-aadi.blogfa.com/post-1373.aspx

8.         http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13900821001217

9.         http://esfahan.basij.ir/?q=node/5371

10.       http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910129001100

11.       http://saitroshangari.ir.loxblog.com/page.php?p=118

12.       http://kordestan.basij.ir/?q=node/4709

13.       http://hrc.blogfa.com/9009.aspx

14.       http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/34313870206.pdf

15.       http://www.ensani.ir/fa/85393/profile.aspx

16.       http://mofidnews.net/index.php?page=desc.php&id=468&tab=news

17.       http://www5.esfahan.irna.ir/fa/News/380980/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7_%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

18.       http://www.eilia13.ir/tarlog/archives/1811

19.       http://www3.semnan.irna.ir/fa/News/215417/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/%D8%B7%D8%B1%D8%AD_%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA_%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87_%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7_%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%88%D8%AF

20.       http://www.asnoor.ir/Public/Persons/ViewPersons.aspx?Code=39688

21.       http://khabarfarsi.com/ext/3721258

22.       http://www.rah-nama.ir/fa/content/14/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86

23.       http://www.shafaqna.com/persian/component/k2/item/24665-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%B1-90-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF.html

24.       http://khabarnegaran.info/article.php3?id_article=1162

25.       http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2559037

26.       http://khabarfarsi.com/ext/1424162

27.       http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13900810000795

28.       http://www.tabnak.ir/fa/news/281389/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D9%81

29.       http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=224708

30.       http://www.bultannews.com/fa/news/96142/%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87

31.       http://balatarin.com/permlink/2012/8/8/3112075

32.       http://mehrkhane.com/fa/news/4760/نشست-حجاب-حکومت-حقوق-بشر-برگزار-می-شود

33.       http://vipo72.blogfa.com/9108.aspx?p=4

34.       http://iranpersiangulf.blogfa.com/category/1?p=2

 

لينكهاى مربوطه:

کونفرانس پراگ، انتخابات آزاد و پارادوکس احزاب کوردی (بخش 1)

کنفرانس پراگ و عبارت ناپسند و مضحک “ملت ایران” (بخش 2)

کنفرانس پراگ، شوینیستها در صدد تحمیل و بسط هویت جعلی ایرانی (بخش پایانی)


ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 1992
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy