هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

پ‌ک‌ک بیگانە از ارزشها

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

pkk_-_ojalan_-_arzeshha_2"حزب کارگران کردستان" پ‌ک‌ک از بدو تاسیس تاکنون بە خاطر حفظ موجودیت خویش از سیاستهایی پیروی نمودە کە نە تنها علیە منافع ملی کردها بودە، بلکە سیاستهایی بودەاند کە منافع آنها مستقیما خواست دشمنان کردستان بودە است.

حزب مذکور بدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیای کردستان علیرغم اینکە حزبی کمنیستی بود، شعار کردستانی یکپارچە را سر داد کە بدون شک سازمانی همچون پ‌ک‌ک با تشکیلاتی آشکار توانایی گنجاندن و عملی نمودن چنین شعاری را ندارد چون موقعیت جغرافیایی کردستان بە گونەای است کە هر کدام از دولتهای حاکم بە کردستان قسمتی از خاک کردستان را در بر گرفتەاند چون در چنین شرایطی دولتهای حاکم بر کردستان مخالف چنین سیاستی هستند و نمی‌تواند در هیچکدام از دولتها پایگاه نظامی داشتە باشد چون از دید این دولتها جدایی طلب بە حساب میاید( در اینجا منظور من، مثبت یا منفی بودن این شعار نیست) و بە شدت سرکوب خواهد شد.

یکی از عملکردهای پ‌ک‌ک دشمنی و ضدیت دیگر احزاب کرد بودە کە افکار و سیاست آنها با پ‌ک‌ک همخوانی نداشتە است، ارزان فروشی دیگر قسمتهای کردستان و سازش با دولتهای حاکم بر قسمتهای کردستان زیانهای جبران ناپذیری برای این حزب و رهبرانش را بە دنبال داشتە است.

pkk_-_ojalan_-_arzeshha_3در واقع شعار "کرستان مستقل" سیاستی غیرقابل باور برای پ‌ک‌ک و رهبرانش بود، چون وقتی آقای اوج آلان در دادگاه ترکیە اتهام جدایی طلبی بە وی نسبت دادە شد، در جواب گفتند کە ما تنها برای جذب نیروی بیشتر و حفظ موجودیت، این شعار را سر دادەایم.

تاکنون بیشتر احزاب مورد غضب این حزب قرار گرفتەاند و سرکوب احزاب ترکیە مهر تائیدی بر این ادعاست، "کمال بورکای" در گفتگو با روزنامەی "طرف" گفتە بود کە دولت حاکم ترکیە از هیچ تلاشی در جهت اینکە پ‌ک‌ک بە عنوان یگانە حزب کردی در کردستان ترکیە و اوج‌آلان بە عنوان رهبر این حزب باقی بماند، دریغ نکردە است چۆن طبق این سیاست دولت می‌خواهد از طریق اوج آلان پ‌ک‌ک و از طریق پ‌ک‌ک جنبش کرد را کنترل نماید و تاکنون هرگونە افکاری جدا از رهبری پ‌ک‌ک در کردستان ترکیە پدیدار شدە است بە شدت توسط پ‌ک‌ک مورد یورش تبلیغاتی و نظامی پ‌ک‌ک قرار گرفتە است، برای مثال وقتی "حکمت فدان" مخالف تفکرات و سیاستهای این حزب بود و خواست حزب دیگری را تاسیس کند، کشتە شد، "نظام الدین تاش" و رفقای وی،"شمدین ساکیک" نیز کە از بهترین فرماندهان پ‌ک‌ک بودند، بە همین شکل از صحنە سیاسی راندە شدند.

"علی ایلامی کادر رادیو میزوپوتامیا" نیز علت جدا شدن خود را بدین شیوە از شاخە نظامی پ‌ک‌ک (پژاک) بازگو کردە است: علت بیرون آمدن من از این شاخە نظامی این بود کە این گروە دارای هیچگونە برنامە و پروژەای برای کردها نبود و کارت فشاری است کە بعد از مدتی دور انداختە خواهد شد.

این سیاستهای پ‌ک‌ک مختص بە کردستان ترکیە نبودە و بە همین شیوە نیز با احزاب کرد سوریە برخورد کرد و سد راە مبارزە آنها شد این در حالی بود کە کردستان سوریە در سیاست و اهداف پ‌ک‌ک علرغم شعار کردستانی مستقل، هیچگونە جایی نداشت چون آنوقت مقرهای اوج‌آلان در کردستان سوریە بود و در این رابطە وقتی از کادرهای پ‌ک‌ک سوال می‌شدکە کە سیاست شما در مورد کردستان سوریە چیشت؟، می‌گفتند "بشار اسد" گفتە کە شما بخشهای دیگر کردستان را آزاد کنید، کردستان سوریە متعلق بە شماست. جالب توجە این بود کە حزبهای کردستان سوریە خواهان خودمختاری و غیرە مسلح نیز بودند و عملا فعالیت آنها ممنوع بود ولی حضور پ‌ک‌ک در کردستان سوریە آزاد بود.

"کمال شاهین" کە یکی از کادرهای پ‌ک‌ک و اهل کردستان سوریە بود، وقتی شاهد این عملکردهای پ‌ک‌ک شد، از این حزب جدا شد و حزب دیگری را تاسیس نمود کە بعدا در سلیمانیە بە دست پ‌ک‌ک ترور شد.

"صلاح بدرالدین" در گفتگویی با "سایت رنسانس" گفتە است کە عبداللە اوج‌آلان در چندین گفتگو و بعضا نیز کە بە صورت کتاب چاپ شد، اظهار داشتە است کە کردی بە نام کرد سوری وجود ندارد، اینها کردهای پناهندەای هستند کە آوارە شدەاند و من می‌خواهم دوبارە آنها را بە دیارشان باز گردانم کە همانا کردستان ترکیە است.

چندی پێش نیز سایت "روداو" در اقلیم کردستان مورخەی ٢٦/١٠/٢٠١٢ طی خبری منتشر ساخت کە یکی از مسولین "الپارتی" حزب دمکرات کرد، در سوریە از طرف عوامل PYD شاخە نظامی PKK در سوریە ربودە شدە است.

PYD شاخه ای از پ.ک.ک است. این حزب خواستگاهش را زمانی که در سوریه از سوی دمشق مورد استقبال قرار گرفت و می توانست آزادانه عضوگیری نماید، پیدا کرد. طبق گفته های "جردی تجل" چیزی حدود ٢٥ درصد از نیروهای موثر و فعال پ.ک.ک در کردستان ترکیه را جوانان کرد سوری تشکیل می دهند که به آن حزب پیوسته و به صفوف گریلاها ملحق شده اند. هنگامی که در سال ٢٠٠٠ رابطه ی میان آنکارا و دمشق بهبود یافت، پ.ک.ک (از طرف دمشق) کنار گذاشته شده بود و این باعث تولد PYD برای کردستان سوریه شد.

بشار اسد می‌کوشد که از گروه "پ‌ک‌ک" علیه کردهایی استفاده کند که در کنار اپوزیسیون علیه حکومت مرکزی مبارزه می‌کنند. نفاق در میان کردها می‌تواند از وحدت آنان در جبهه‌ای واحد علیه رژیم اسد جلوگیری کند.

این شکاف به خوبی در سیاست‌های دوگانه گروه‌های کرد دیده می‌شود. برخلاف "پ‌ک‌ک"، شورای ملی کردستان سوریه خواهان مقابله با رژیم اسد است.

پ‌ک‌ک در کردستان عراق نیز با احزاب کرد اینگونە برخورد نمودە کە در حساس‌ترین موقعیت با حزب دمکرات کردستان عراق درگیر و چندی نگذشت با حزب اتحادیەی میهنی کردستان درگیر شد و حزب "pcdk" را کردستان عراق تاسیس نمود کە تاکنون جدا از رسانەهای پ‌ک‌ک در دیگر رسانەهای کردی اسمی از آن بردە نمی‌شود و این نشان از شناخت مردم کردستان عراق از سیاستهای پ‌ك‌ک است.

متاسفانە در کردستان ایران نیز سیاستهایی مشابە را پیروی نمود کە اولین قربانیان کردستان ایران پیشمرگهای "اتحادیەی انقلابیون کردستان" بودند کە بعد از کشتن آنها جنازهایشان را تحویل همپیمانشان در جمهوری اسلامی دادند.

پ‌ک‌ک تاکنون هرگونە جنبش یا حرکت اعتراضی مردمی کە باب میل آنها نبودە سرکوب کردە غیرقابل قبول دانستە و در راه تخریب این گونە جریانها از هیچگونە فعالیتی دریغ نکردە است، برای مثال: جنبش مردمی سنندج در تاریخ ٣/١٢/١٣٧٧ کە بە بهانەی ربودن اوج‌آلان بە خیابانها آمدە بودند، مردم وقتی خواست و شعارهای ملی خود را سر دادند و پشتیبانی خود را از احزاب کرد اپوزیسیون حکومت اسلامی، اعلام داشتند، رهبران پ‌ک‌ک منافع خود را در ایران در معرض خطر دیدند و برای دلجویی از جمهوری اسلامی جنبش مردمی سنندج را علرغم دهها کشتە و زخمی، محکوم و جنبشی کمالیستی قلمداد نمودند.

بعد از این واقعە دستگاههای چاپ جمهوری اسلامی بە کار افتادە و کتابهای اوج‌آلان را بە چاپ رساند و کلیەی کتابفروشها مملو از کتابهای عبدالله اوج‌آلان شدند.

هدف جمهوری اسلامی از این عمل این بود کە با وجود حزب کارگران کردستان در لیست گروههای تروریستی و با استفادە از احساسات جوانان کردستان و گرویدن بە این حزب، جنبش احزاب اپوزیسیون را تروریستی قلمداد نماید را و زمينه اي است براي اعدام جوانان کرد فراهم نماید.

"والتر پورش" کارشناس مسائل خاورمیانە در مورد رابطەی میان پ‌ک‌ک و جمهوری اسلامی در طی گزارشی کە از طرف دانشگاه مطالعات امنیت اروپا آمادە شدە بود و در روزنامەی "آینە" نیز بە زبان کردی در اقلیم کردستان انتشار یافت، گفتە است کە جمهوری اسلامی بە هیچ وجە خواهان از بین رفتن این حزب نیستند چون جمهوری اسلامی این حزب را کارت فشاری علیە ترکیە بە کار می‌گیرد.

حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) تاکنون در دست دولت های رقیب ترکیه به عنوان کارتی برای فشار به دولت ترکیه استفاده شده است. در دهه هشتاد و نود میلادی دولت‌های ایران، سوریه و اتحاد جماهیر شوروی سابق حامیان اصلی این حزب بوده اند. با توجه به اختلاف و توافق دولت‌ها سیاست‌های منطقه‌ای و مواضع کشورها نسبت به پ.ک.ک همیشه در حال تغییر بوده است. به عنوان نمونه زمانی که دولت ایران و ترکیه بر سر مسائل سیاسی و منطقه‌ای اختلاف پیدا کرده‌اند، حکومت ایران از نیروهای پ.ک.ک برای فشار به دولت ترکیه استفاده کرده است و حزب مذکور با کمک ایران عملیاتهایش را علیه دولت ترکیه شدت بخشیده است. در موقع توافق هم هر دو کشور به جنگ با پ‌ک‌ک ادامه داده‌اند. در کل این حزب به عنوان اهرم فشاری در دست دولت های منطقه بر علیه ترکیه بوده است. بنابراین تنش ها و معادلات منطقه‌ای بر حمایت از پ.ک.ک و استفاده ابزاری از ین در راستای منافع دولت ها تاپیر گژار بوده است.

رحمان حاج احمدی مسئول دست نشاندە شدەی شاخە نظامی پ‌ک‌ک (پژاک) در مصاحبەای با تلویزیون نوروز بر این ادعا صحە گذاشت و رسما اعلام داشت کە تاکنون پ‌ک‌ک اهرم فشار دەست نیروهای بیگانە و خارجی بودە است.

اطلاعات و شواهدات حاکی از آن است که همگام با سیاست حمایتی جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد، سپاه قدس در سازماندهی و کمک به پ.ک.ک هم دریغی نکرده است.

مراد کارایلان رهبر پ.ک.ک در مصاحبه ای با آژانس خبری فرات به ایران پیشنهاد داده شما گلوله باران کوههای قندیل را متوقف کنید و ما هم به پژاک بگوئیم عملیات بر علیه نیروهای ایرانی را متوقف کنند. بیشتر رسانه های ترکیه هم از امضای یک قرار داد سری بین ایران و پ.ک.ک خبر داده اند. بنا به عقیده صاحبنظران و کارشناسان سیاسی در ترکیه حکایت دستگیری مراد کارایلان توسط ایران که بعدا توسط حکومت ایران تکذیب شد، تکرار همین سناریوی قبلی است که ایران وقتی دید مواضع و سیاست های ترکیه در مورد تحولات سوریه تغییر ناپذیر است و در تقابل با مواضع حکومت ایران قرار دارد، دوباره حمایت از پ.ک.ک را از ماه آگوست سال 2011 طی معامله ای که با کارایلان انجام داد از سرگرفت.

حدود یک‌سال پیش شورای ملی سوریه درخواست کردها را برای پذیرفتن "جمهوری فدرال سوریه" پس از بشار اسد رد کرد. پس از آن کردها "شورای موقت کرد" را تشکیل دادند. شهر قمیشلی در شمال سوریه یکی از مهمترین پایگاه‌های کردها است. یکی از مهمترین منابع نفتی سوریه نیز در نزدیکی همین شهر قرار دارد.

در اوضاع داخلی سوریه، علاوه بر "شورای موقت کرد"، "حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه" نیز نقش مهمی دارد. این حزب در واقع شاخه سوری "حزب کارگران کردستان ترکیه" (پ‌ک‌ک) است که رهبر زندانی آن، عبدالله اوجالان، سال‌های دراز مورد حمایت حافظ اسد و بشار اسد بود. "اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه" دارای پیش‌مرگه‌های مسلح نیز هست.

ارتش سوریه اکنون ماه‌ها است از بیشتر مناطق کردنشین سوریه را بە خاطر نیروهای اتحاد و دمکراتیک عقب‌نشینی کرده است. در این مناطق حرف ‌آخر را این شاخە نظامی پ‌ک‌ک می‌زند.

کنون هم پ.ک.ک توسط حکومت سوریه و سپاه قدس تغذیه می شود که به فرماندهی قاسم سلیمانی که تمام عملیات های سرکوب مخالفان درسوریه و اقدامات پ‌ک‌ک در منطقه را زیر نظر دارد. درکل نتیجه انقلاب مردم سوریه و سیاست ها و رفتار آینده جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده سطح روابط ایران و پ.ک.ک خواهد بود. پ.ک.ک تا زمانی که جنگ داخلی در سوریه همچنان ادامه دارد با حمایت ایران و رژیم اسد به حملات خود ادامه خواهد داد در صورت سقوط رژیم بشاراسد و تضعیف موقعیت ایران در منطقه، قدرت مانور پ.ک.ک هم ضعیف خواهد شد.

در این مورد وظیفەی روزنامە نگاران و روشنفکران می‌طلبد کە جلوی سیاست‌های جمهوری اسلامی در قالب پ‌ک‌ک کە سالیان دارازیست خیال چنین تفکراتی را در سر می‌پروراند، بگیرند.

 

 -----------------------------------------------------------------------

توجه:

ـ مطالب اين سايت بیانگر دیدگاه و نظر نویسندگان آن است

و سایت "هه‌ڵۆی‌ كوردستان" در برابر محتوای اين مطالب مسئول نميباشد.

ـ کپی برداری از مطالب اين سايت فقط با ذکر منبع مجاز می باشد.

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 3154
بۆچوونه‌کان (8)Add Comment
...
نووسراوه‌ له‌ لایه‌ن داڵاهۆ, December 04, 2012
فه‌رد په‌ره‌ستی، خۆ به‌رته‌سک کردنه‌وه‌ له‌ چوار چێوه‌ی ئیدئۆلۆژییه‌کان و رۆبۆتسازی له‌ مرۆڤه‌کان سێ تایبه‌تمه‌ندی سه‌ره‌کی پەکەکەیە، که‌ به‌ زه‌قی و خه‌ستی له‌ سیمای ئەو بەناو پارتەوە دیارن و ته‌نانه‌ت فێرگه‌کانیشیان هه‌ر له‌ سه‌ر ئه‌و ئه‌ساسه‌ دامه‌زراون.

بۆیه‌ په‌که‌که‌ ده‌یه‌وێ ئه‌و شته‌ی که‌ خۆی به‌ ده‌ستییه‌وه‌ ده‌ناڵێ بیخاته‌ پاڵ، ناوی پارته‌کانی رۆژهه‌ڵات. لێره‌دا ره‌نگه‌ ئه‌وان شه‌ڕی چه‌کداری به‌ مۆدێڕن بوون بزانن که‌ ئه‌مه‌ هه‌ڵه‌یه‌کی ته‌بلیغی په‌که‌که‌یه‌، چون حیزبه‌کانی رۆژهه‌ڵات به‌ قه‌د ته‌مه‌نی په‌که‌که‌ شه‌ڕی چه‌کردارییان کردووه‌ و په‌که‌که‌ ئێستا درێژه‌ده‌ری رێگای ئه‌و پارتانه‌یه‌ که‌ ئه‌و پێیان ده‌ڵێ کلاسیک.

په‌که‌که‌ ده‌یه‌وێ بڵێ که‌س نه‌ماوه‌و من هاتووم زیندوتان بکه‌مه‌وه‌ و ئاڵترناتیوم‌. دیاره دانیشتنی حیزبه‌کانی رۆژهه‌ڵات له‌ بنکه‌کانیان له‌ باشووری کوردستان به‌ سه‌رنجدان به‌ رابردووی ئه‌و پارتانه‌،شتێکی داسه‌پاوه‌‌، به‌ دلنیاییه‌وه‌ ئه‌گه‌ر ئه‌و پارتانه‌ هه‌ر وه‌ک په‌که‌که‌ ئاماده‌ بوایان به‌شێک له‌ کوردستان بکه‌ن به‌ قوربانی مانه‌وه‌ی خۆیان، هه‌ر له‌ تورکیه‌ شوێنیان پێ ده‌درا، که‌ به‌ دڵنیاییه‌وه‌ پێشنیاریشی، لانی که‌م به‌ یه‌کێک له‌و حیزبانه‌ کردووه‌، که‌ من بۆ خۆم ئاگاداری ئه‌و مه‌سه‌له‌ هه‌م، یه‌کێک له‌ به‌رپرسانی ئه‌و حیزبه‌ش به‌ بۆنەی ره‌دکرانه‌وه‌ی ئه‌و پێشنیاره‌ له‌ لایه‌ن حیزبه‌که‌یه‌وه‌، له‌ حیزبه‌که‌ی دانیشتووه‌. ئه‌و هه‌ڵوێسته‌ نیشانه‌ی بوونی ئێستراتێژیی نه‌ته‌وه‌ییه‌ له‌ ناو ئه‌و حیزبه‌‌دا.

یان بۆ نموونه‌ کاتێ ئه‌و حیزبه‌ که‌مپ نشینه‌ له‌ خه‌ڵک ده‌خوازێ، لانیکه‌م لایه‌ک له‌ کوردستان مان ده‌گرن و بازارو دۆکان هه‌مووی داده‌خرێ. یان له‌ ماڵپه‌ڕی سه‌قز نیوز که‌ به‌ داخه‌وه‌ داخرا، هاتووه‌ که‌، هه‌ر له‌ چه‌ند مانگ پێش له‌ کۆی 37 زیندانی سیاسی به‌ندیخانه‌ی سه‌قز 28 کەسیان سه‌ر به‌ حدکا بوون و 5 که‌سیان سه‌ر به‌ په‌که‌که ‌- پژاک و ئه‌وانیتر سه‌ر به‌ پارته‌کانیتر. ئه‌م تایبه‌تمه‌ندییانه‌ نه‌ ته‌نیا تایبه‌تمه‌ندی حیزبێکی مردوو نین به‌ڵکوو تایبه‌تمه‌ندی حیزبێکی چالاکه‌. به‌ڵام په‌که‌که‌ بۆ پێکانی سیاسه‌تێکی له‌ پێش داڕێژراو، ئه‌و ناوو ناتۆرانه‌ ده‌خاته‌ پاڵ حیزبه‌کانی رۆژهه‌ڵاتی کوردستان.
...
نووسراوه‌ له‌ لایه‌ن کوردێک, December 04, 2012
یه‌کێ له‌و شته‌‌ نابه‌جێ‌یانه‌ی که‌ په‌که‌که‌ ئەندامەکانی ته‌بلیغی سه‌ربه‌خۆ بوونی خۆی پێوه‌ ده‌کا، بوونی بنکه‌کانی له‌ قه‌ندیله‌. به‌ڵام ئاخۆ قه‌ندیل له‌ کوێی گۆی زه‌وی هه‌ڵکه‌وتووه‌، وا په‌که‌که‌ی سه‌ربه‌خۆ کردووه‌؟ قه‌ندیل وه‌ک سێ گوشه‌یه‌ک له‌ نێوان سنووره‌ ده‌سکرده‌کانی سێ وڵاتی ئێران، تورکیه‌و عێراق هه‌ڵکه‌وتووه‌. که‌ هه‌ر دیوێکی ده‌ڕوانێته‌ نێو یه‌کێ له‌و ده‌وڵتانه‌. هاوکات ئه‌وه‌ش ده‌زانین که‌ هه‌ر حیزبێکی چه‌کدار پێویستی به‌ پشتی جبهه‌ هه‌یه‌، چون ئه‌و حیزبه‌ که‌ خاونی هێزی چه‌کداره،‌ پێویستی به‌ شوێنی حه‌وانه‌وه‌ بۆ چه‌کداره‌کانی و رێبه‌رایه‌تییه‌که‌ی، ده‌واو ده‌رمان، چه‌ک و چۆڵ، خۆراک... هه‌یه‌. ئاخۆ په‌که‌که‌، که‌ وا ده‌نوێنێ پارتێکی سه‌ربه‌خۆیه‌و ده‌ڵێ له‌ گه‌ڵ تورکیه‌ شه‌ڕ ده‌کا، له‌ گه‌ڵ ئێران شه‌ڕ ده‌کا و له‌ گه‌ڵ یه‌کیه‌تی نیشتمانی کوردستان و پارتی دێمۆکرات نێوانیان نیه‌و په‌یتاپه‌یتا ده‌ڵین: حکومه‌تی هه‌رێم به‌شێکه‌ له‌ پرۆژه‌ی تورکیه‌و ئامریکا بۆ له‌ناو بردنی په‌که‌که‌و رابردووی خوێناوییان له‌ گه‌ڵ هه‌ر دوو لا هه‌یه.

ئه‌دی په‌که‌که‌ له‌ قه‌ندیل چۆن له‌ باری لوجێستیکییه‌وه‌ دابین ده‌بێ؟ خۆ هه‌ر که‌س ته‌نانه‌ت یه‌ک رۆژ پێشمه‌رگایه‌تی کردبێ ده‌زانێ حیزبێکی هاوشێوه‌ی په‌که‌که‌ و حیزبه‌ چه‌کداڕه‌کانیتری هاوشێوه‌،‌ پێویستیان به‌ پشتی جه‌بهه‌ هه‌یە. بۆیه‌ ده‌بێ په‌که‌که‌ بۆ له‌ سه‌رپێ مانه‌وه‌، له‌ گه‌ڵ یه‌کێ له‌و لایه‌نانه،‌ پێوه‌ندییه‌کی چڕوپڕی هه‌بێ و ته‌نانه‌ت به‌ لایه‌نێکه‌وه‌ به‌ توندی به‌ستراوه‌ بێ. له‌م باره‌یه‌وه‌، عۆسمان جه‌عفه‌ری له‌ درێژه‌ی وتووێژه‌که‌ی له‌ گه‌ڵ رۆژنامه‌ی ئاسۆ ده‌ڵێ: "په‌که‌که‌ له‌ جوغرافیایه‌کی وادا خه‌باتی ده‌کرد که‌ زۆربه‌ی له‌ سنووری ئێرانه‌وه‌ قه‌راری گرتبوو. وه‌ ئه‌و هاوسنگییه‌ له‌ ناوچه‌که‌دا هه‌ر رۆژ ده‌هات و ده‌چوو وای له‌ په‌که‌که‌ ده‌کرد که‌ هیچ رێگایه‌ک بۆ ئه‌و نه‌مێنێته‌وه‌ به‌ غه‌یری ئێران نه‌بێت، ئیرانیش ده‌ستێکی توانای هه‌بوو له‌ تواندنه‌وه‌ی حیزبه‌ کوردییه‌کاندا، زۆر حیزبی پاسیڤ کردبوو، توانی په‌که‌که‌ بخاته‌ ژێر سیاسه‌تی خۆیه‌وه‌..." بۆیه‌ ئیدیعای سه‌ر‌به‌خۆیی په‌که‌که‌، ته‌نیا دروشمێکی بێ ناوه‌رۆکە.
...
نووسراوه‌ له‌ لایه‌ن پارتیزان, December 04, 2012
دەڵێن قسەی هەق رەقە
بەڕاستی ئەو بابەتە هەڵگری کۆمەڵێک بەڵگەیە و هەتا هەتایە وەک خاڵی رەش بە ناوچاوانی ئەو ریکخراوەیەوە دەمێنێتەوە

ته‌ماشا ده‌که‌ین که‌ ئه‌و کاره‌ی ئه‌مڕۆ په‌که‌که‌ ده‌یکات به‌ڕاستی زۆر سه‌یره‌، له‌لایه‌که‌وه‌ نوێنه‌رایه‌تی له‌ ورمێ هه‌یه‌، له‌لایه‌که‌وه‌ په‌ژاک له‌گه‌ڵ ئێران شه‌ڕده‌کات، په‌ژاک ده‌یه‌وێت به‌شه‌ڕی چه‌کداری چی ئیسپات بکات؟ ئه‌وه‌ هه‌ڵه‌یه‌ به‌شه‌ڕی چه‌کداری بیه‌وێ بڵێت شتێکی تازه‌ی له‌خه‌باتی رزگاریخوازی گه‌لی کورد ساز کردووە.

کۆماری ئیسلامی که‌ رۆژی وا هه‌بوو رێژه‌ی کۆژراوه‌کانی به‌ ده‌ستی کۆمه‌ڵه‌و دیمۆکرات له‌ سه‌رانسه‌ری کوردستاندا ده‌گه‌یشته‌ هه‌زار که‌س، مته‌قی پێوه‌ نه‌ده‌هات، له‌ به‌ر ده‌نگنه‌دانه‌وه‌ی کێشه‌ی کورد بایکوتی خه‌وه‌ری خستبووه‌ سه‌ر شه‌ڕی کوردستان، به‌ڵام ئێستا بۆ سه‌ر خستنی پرۆژه‌که‌، گه‌وره‌ترین به‌رپرسانی کۆماری ئیسلامی رۆژانه‌ ئاماژه به‌ ناوی پژاک ده‌که‌ن که‌ ئه‌مه‌ بۆ جێگیر کردنی ئه‌و خاڵانه‌ی سه‌ره‌وه‌یه‌ که‌ ئاماژه‌م پێداوه‌. کۆماری ئیسلامی ده‌یه‌وێ به‌ دنیای ده‌ره‌وه‌ رابگه‌یه‌نێ که‌ شه‌ڕی من له‌ کوردستان له‌ گه‌ڵ په‌که‌که‌ی ناو لیسته‌ی تێرۆره‌که‌ی ئیوه‌یه‌، بۆیه‌ ئێوه‌ ده‌بێ نه ‌ته‌نیا گوشار نه‌خه‌نه‌ سه‌ر من به‌ڵکوو یارمه‌تیده‌رم بن. له‌ ناوخۆی کوردستانیش ده‌یه‌وێ به‌و قسانه‌ پژاک زه‌ق بکاته‌وه‌و بڵێ ئه‌وه‌ پژاک له‌ مه‌یداندایه‌و گوشاری هێناوه‌، تا به‌ڵکو بتوانێ، بیکا به‌ ئاڵترناتیو. چون ده‌زانێ پژاک لقێک له‌ په‌که‌که‌یه‌و په‌که‌که‌ش هاوپه‌یمانی خۆیه‌تی و هه‌ر کات بیه‌وێ کونترۆڵی ده‌کات.

په‌که‌که‌ش له‌م لاوه‌، به‌شێکیتری پڕۆژه‌که‌ ده‌باته‌ پێشێ که‌ ئه‌م سیاسه‌ته‌ به‌ دوو شێوه‌ ده‌ڕواته‌ پێش:
شه‌ڕی چه‌کداری جاروبار له‌ گه‌ڵ هێزه‌کانی کۆماری ئیسلامی له‌ قاڵبی شتێک بە ناوی پژاک، که‌ ته‌نیا بۆ بردنه‌ پێشی ئامانجه‌کانی خۆی و راکێشانی سه‌رنجی خه‌ڵک بۆ لای خۆی ده‌یکا.
بۆ وێنه‌ کاتێک ئێعدامێک ده‌کرێ، په‌که‌که‌ له‌ پڕێکدا ده‌ڵێ ئه‌وه‌ عه‌مه‌لیاتی تۆڵه‌ ئه‌ستاندنه‌وه‌مان کرد، که‌ ئه‌میش سیاسه‌تێکی داڕێژراو و کۆنترۆڵ کراوه‌‌. شۆڕشی کورد که‌ له‌ سه‌ر بنه‌مای مافخوازی و رزگاریخوازی داڕێژراوه‌، په‌که‌که‌ - پژاک به‌ عه‌مه‌لیاتی تۆڵه‌ ئه‌ستاندنه‌وه‌، خه‌و‌شداری ده‌که‌ن و سیمایه‌ک وه‌کوو حه‌ماسی فه‌له‌ستین و جوندۆڵای سیستان و به‌لوچستانی به‌ دنیای ده‌ره‌وه‌، لێ پیشان ده‌ده‌ن. ئه‌گینا پێشتر شه‌ڕ له‌ کوردستان بووه‌، به‌ڵام نه‌ له‌ سه‌ر ئه‌ساسی تۆڵه‌ ئه‌ستاندنه‌وه‌ یان قازانج په‌ره‌ستی حیزبی، به‌ڵکوو له‌ سه‌ر ئه‌ساسی مافخوازی. ئه‌و هه‌موو شه‌ڕه‌ له‌ کوردستان کراوه‌، هیچ وڵاتێک قامکی تێرۆریست بوونی بۆ رانه‌کێشاوه‌، به‌ڵام ئه‌مڕۆ زه‌نگی خه‌ته‌ره‌که‌ لە رۆژئاوا و ئامریکا بەتایبەتی‌تر لێ دراوه‌. که‌ ئه‌مه‌ له‌ قازانجی کورد نیه‌ و سیاسه‌تێکی دژی کوردیشی له‌ پشته‌. قازانجی رژیمیشی له‌ پشتە.

ئه‌م شه‌ڕه‌ کاتێک زه‌ڕینگه‌رانه‌یی خۆی ده‌رده‌خا که‌ موراد قه‌ره‌یڵان له‌ هاوینی 2010 له‌ لێدوانێکدا بۆ ماڵپه‌ڕی فورات ده‌ڵێ: نابێ کورد ببنە لایەنی دژ بە ئێران و نیگەرانی خۆی لەبەرانبەر کوشتنی ئەو سەرهەنگە ئێرانیە دەربڕی که‌ لە شەڕێکدا بەدەستی هێزەکانی پژاک- پ ک ک کوژرا. هه‌روه‌ها جه‌میل بایک ئه‌ندامی کونسه‌ی سه‌رۆکایه‌تی په‌که‌که‌ له‌ وتوێژ له‌ گه‌ڵ گوڤاری هه‌ڵبووندا ده‌ڵێ: "ئێمه وه‌کو په‌که‌که دژایه‌تی ئێران ناکه‌ین." بۆیه‌ ده‌بێ خه‌ڵکی رۆژهه‌ڵات ئه‌وه‌ باش بزانێ که‌ ته‌قه‌ی چه‌که‌کانی په‌که‌که‌ داوێکه‌ که‌ بۆ یارگیری زیاتری په‌که‌که‌ ته‌نراوه‌، نه‌ بۆ رزگاری کورد له‌ رۆژهه‌ڵات، راستییه‌کانی باشوور و رۆژئاوای کوردستان ئه‌وه‌مان پێ ده‌ڵێن، که‌ ده‌بێ ئێمه‌، ئه‌و کڵاوه‌ گه‌وره‌ی که‌ له‌ سه‌ر ئه‌وان کردیان، بۆ ئێمه‌ دووپات نه‌بێته‌وە.
...
نووسراوه‌ له‌ لایه‌ن abdola krmashani, December 03, 2012
Kak Hawkar Dastakant xoh bet bo aw korta basat zor zansti o wrd o manteqi o kurdane o rastia. balam kaka diar diar nia la kam dojmni kurd pare war agret ya awai nazanet KCK o PKK o KCD o hezi ba twanai KURDISTAN chia o kia o chona ?
...
نووسراوه‌ له‌ لایه‌ن hawkar, December 01, 2012
خه‌تای ئێمه‌یه‌ په‌که‌که‌مان به‌ خه‌ڵک نه‌ناساندووه‌، په‌که‌که‌ رۆمانێکه‌ به‌ ئه‌نجامی کراوه‌ و گه‌شه‌ ده‌کات له‌ که‌سێکه‌وه‌ بۆته‌ سیستم کۆما جڤاکێن کوردستان و پارته‌کانی په‌که‌که‌، پارتی ئازادی ژنانی کوردستان، پارتی ژیانی ئازادی کوردستان، په‌یه‌ده‌ واتا پارتی یه‌کێتی دێموکراتیک، په‌چه‌ده‌که‌ واتا پارتی چاره‌سه‌ری دێموکراتیکی کوردستان له‌ خۆ ده‌گرێت، سیستمه‌که‌ له‌ هه‌مان کاتدا ته‌ڤگه‌ره‌ (هاوڵاتی ئازاد و یه‌کسان، کۆمه‌ڵگای جڤاکی دێموکراتیک، ته‌ڤگه‌ری دێموکراتیک و ته‌ڤگه‌ری ئیزیدییه‌کان له‌ ئێستا له‌خۆ ده‌گرێ)، کاکه‌ دیار ئه‌و شتانه‌ی تۆ ده‌یلێن ده‌بێ راست بن و هه‌ڵه‌ش یا خود هه‌ندێکیان له‌ چوارچێوه‌ی تۆمه‌ت و ره‌شکردندان، به‌ڵام وه‌ک گوتم په‌که‌که‌ گه‌شه‌ ده‌کا جه‌پ بوو چه‌پ نه‌ما و گه‌وره‌ترین ره‌خنه‌ له‌ چه‌په‌کان ئێستا په‌که‌که‌ ده‌یکا، په‌که‌که‌ که‌سایه‌تی کورد ئازاد دروست ده‌کا، ژنان دووباره‌ ده‌ژیێنێته‌وه‌، تاکتیک جیایه‌، ئارمانجیش جیایه‌ ئه‌وه‌شی کراوه‌ به‌ ره‌نجی شانی ئێمه‌ و هه‌زاران شه‌هید کراوه‌ و بڕوامان پێیه‌تی، به‌ هه‌زاران په‌پوله‌ بۆ ئه‌م فه‌لسه‌فه‌ خۆیان فیدا کرد ته‌نانه‌ت خۆیان به‌ کڵپه‌ی ئاگر سوتاند کام هێزێک ئه‌وه‌ ده‌کا، ئێستا ئایدۆلۆژیای که‌جه‌که‌ له‌ سه‌ر بنه‌مای زانستی کوانتۆمه‌ (لێگه‌رینی ئازادی) و سیاسه‌ت و ژینگه‌ و ژن، دێموکراسی به‌ جۆرێکیتر پێناسه‌ کراون که‌ ناچنه‌ چوارچێوه‌ی حزبێکی کلاسیکی زهنی من به‌ فکره‌کانی ئاپۆ دێموکراتیزه‌ بووه‌ و خۆشحاڵم و خۆم به‌ به‌خته‌وه‌ر ده‌زانم که‌ له‌ سه‌رده‌مێکدا له‌ له‌ دایک بووم که‌ ئاپۆ هه‌یه‌ هیوا هه‌یه‌، کورد هێزی هه‌یه‌، په‌که‌که‌ هه‌یه‌. کورد بۆته‌ خاوه‌ن سیستم له‌ سه‌رده‌مێکدا له‌ دایک بووم که‌ ئاپۆ سیستمی پێشنیار کرد و پراکتیک ده‌کرێ، بۆ ئێوه‌ وا ده‌که‌ن هه‌موو ره‌شکردنه‌کانی دژمنت کۆ کردۆته‌وه‌، خۆ گه‌ر په‌که‌که‌ له‌ناویش بچێ من دروستی ده‌که‌مه‌وه‌ چۆن فکر هه‌یه‌ و باوه‌ڕی هه‌یه‌. هیچ به‌ڵگه‌یه‌ک نیه‌ که‌ ئه‌ندامی ئه‌لپارتی که‌ لای یه‌په‌گه‌ بێ، به‌ڵام گه‌ر لاشی بێ ده‌ستیان خۆش بێ خۆ ئه‌وان ته‌قه‌یان له‌ خۆپێشآنده‌ران له‌ حه‌له‌ب کرد و له‌گه‌ڵ تورکیا هاوکاریان کرد سه‌ری کانیان وێران کرد له‌ پێناو چی، ئه‌وه‌ کێشه‌ی فۆڕم نیه‌ کێشه‌ی ئه‌قڵه‌، ده‌بێ کۆمه‌ڵگا دێموکراتیزه‌ بکڕێ نه‌ ئه‌سه‌د بڕوات دێموکراسی وه‌ک باران ده‌بارێ ئه‌وه‌ شا رووی دێموکراسی هات؟ ئه‌وه‌ میسر تێ چوو دێموکراسی هات به‌رێز محه‌مه‌د مورسی چی ده‌کا؟ ئه‌وه‌ دامان نا ئه‌سه‌دیش رووخا ئێخوانه‌کان و به‌رێز سه‌یدا چی ده‌کا به‌ دیاری بۆ رۆژئاوا، بیر بکه‌وه‌ ره‌ش مه‌که‌، تۆ بۆ نازانی په‌که‌که‌ گه‌لی کوردی ژیانده‌وه‌ هیچ نه‌بێ منی ژیاندۆته‌وه‌، خۆ حاشاهه‌ڵنه‌گره‌ له‌ باکور عه‌یب بوو بڵی کوردم ئه‌وه‌ بۆ کوردبوونیان ئێستا خوێن ده‌ده‌ن ئه‌وه‌ هه‌موو فه‌رهه‌نگه‌ ئه‌وه هه‌موو به‌رخۆدانه‌ و میدیا کێ کردی په‌که‌که‌، ئه‌مڕۆ تێکۆشانی په‌که‌که‌ وای کرد که‌ گه‌لی کورد له‌سه‌ر پێ بێ زۆرم گوت به‌ڵام سیستمی که‌جه‌که‌ باغچه‌یه‌کی هه‌مه‌ ره‌نگه‌ که‌ گشت بۆچی جیاواز و کۆمه‌ڵگای جیاواز و دینی جیاواز له‌خۆ ده‌گڕی و هه‌ر که‌س به‌ ره‌نگی خۆی تێدا ژیان ده‌کا و خۆیان خۆیان به‌ڕێوه‌ ده‌به‌ن و بڕیار له‌ده‌ست گه‌ڵه‌ گۆنگره‌ی گه‌لیش به‌رهه‌می سیاسه‌تی گه‌له‌ تۆ بۆ وا ده‌که‌ی، جه‌میل بایک ده‌ڵێ که‌سێک که‌ فه‌لسه‌فه‌ی ئێمه‌ باش نه‌زانێ نازانێ دژمنایه‌تیشمان بکا کاکه‌ دیار، تۆ زۆر رقت له‌ په‌که‌که‌یه‌ بۆیه‌ هیچ ناتهه‌وێت به‌گرینامه‌کانی ئاپۆ و گه‌شه‌کردنی په‌که‌که‌ بزانی، تۆ نازانی مه‌زلوم دۆغان له‌سه‌ر چ فلسه‌فه‌یه‌ک دروست بوو، ڤیانه‌کان بریتانه‌کان، ئه‌گیده‌کان چۆن له‌سه‌ر چ فه‌لسه‌فه‌یه‌ک دروست بوون تۆ نازانی؟ تۆ نازانی و هه‌نگاو ده‌نێی نازانی ئایا زه‌ره‌ر ده‌ده‌ی یا قازانج ... ئازادی به‌رێزم ئازادی بنووسه‌ چی ده‌نووسی ئاگان له‌ هه‌موو شتێکه‌ چی ده‌ڵین ئێمه‌ بکه‌رین ئێوه‌ش به‌رکار ته‌ماشا که‌ن چی ده‌که‌ین ده‌شبێ تۆپێک له‌ گۆڵه‌که‌ نه‌درابێ ببوره‌، یانیش چۆن دژمه‌نمان زۆره‌ له‌ ئه‌نجامی یارییه‌ زۆره‌کانمان ئێرانیش حه‌ز بکا گۆڵیک له‌ تورکیا بده‌ین ئێمه‌ ده‌یکه‌ین دژمنه‌کان چی ده‌که‌ن با بکه‌ن روحم به‌ دژمن ناکه‌ین، هه‌نگاوه‌کان به‌ سه‌بره‌ و به‌ زه‌بره‌ ...
...
نووسراوه‌ له‌ لایه‌ن Jamil Ahmadzade, November 29, 2012
Kaka maghalatoon roo khoondam ama baratoon khaili motasfam ke khodetoon ro KURD minamid .
PKK YEK SISTTEM AST PKK DARIA AST
PKK DARIAIE AZ ENSAN O FALSAFA O ENSANIAT O DEMOKRASI AST.
KAKI JASHI diyar PKK RO NMI SHNASE . AOO AZAD AST BENVISAD AMA BA ENSAF O MESLE YEK KURD BENVISAD O BEFAHMAD CHI MINVISAD.
PKK KOMONIST NIST:
PKK NASIONALIST O DEMKRATIK O AZADIKHAH O SOSIALSIT O DINGARA O TARKIBI AZ HAMIE BAVARHAIE KURD O KURDISTAN AST.FAGHAT 10 HEZBE ESLAMI DA SHOMALE KURDISTAN DAKHLE KCK AST.
...
نووسراوه‌ له‌ لایه‌ن syrwan, November 28, 2012
rine helo rine wa meken pkk nehele kestan le merz bperetewe ,,,kake chak yan xrap esta pkk hezeki mlioniy wjihanye be awaty yekyety kurdan
...
نووسراوه‌ له‌ لایه‌ن karim ahmadi mahabad, November 26, 2012
Barezan slaw o rez:
1. aw babata

هه‌ڵۆی‌ كوردستان:
به‌ڕێز karim ahmadi mahabad
به‌هۆی‌ ئه‌وه‌ی‌ له‌ بۆچوونه‌كه‌تدا سوكایه‌تی‌‌و ته‌وهینت به‌ نووسه‌ر كردووه‌‌و به‌ شێوه‌یه‌كیش سووكایه‌تیت به‌ ماڵپه‌ڕه‌كه‌ كردووه‌، بۆچوونه‌كه‌ت بڵاو ناكرێته‌وه‌. هیوادارین كه‌سایه‌تی‌ خۆت‌و خه‌ڵك بپارێزی‌‌و به‌دوور له‌ هه‌ڵچوون‌و ته‌وهین بۆچوون بنووسی‌.

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy