هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

ایران و کوردستان در آیندەی کشمکش های خاورمیانە و سیاست خارجەی امریکا؟

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

xalil_jangi_-_2017مختصر!

چنانچە قبلا در نوشتەهایی چند بە جایگاە کوردها در عرصەی سیاست منطقەای پرداختە بودم در اینجا میخواهم مختصرا اشارەای بە کوردها و نقش انان در مبارزە با تروریزم و ایندەی رژیم ایران در تحولات پیش رو و سیاست کابینەی جدید ریاست جمهوری ایالات متحدەی امریکا داشتە باشیم.

اکنون کە کوردها بعنوان نمایندەی جهان در جنگ با تروریزم لقب گرفتەاند و این مهم را مدام از زبان مسئولان بلند پایەی امریکا و غرب میشنویم، بدین معنا کە کوردها پیشگامان و تاثیرگذارترین نیروی زمینی در عرض واقع در مبارزە با تروریزم مطرح میباشند و مبارزەای کە دارای پشتیبانی و مشروعیت جهانیست.پس جنگ نیروی پیشمرگ کوردستان علیە رژیم ایران نیز از مشروعیتی برخوردار خواهد بود کە انرا جهان ازدیخواە تضمین کردە و بدان متعهد است.این جنگ تنها علیە یک رژیم دیکتاتور نیست بلکە جنگ برای نابودی سرچشمەی اشوب و تروریزم جهانیست همچنانکه شاهدیم امریکا و متحدان مدام رژیم ایران را با همین لقب دست نشان میکنند پس اقدام برای مقابلە با ان یک تعهد اخلاقی است نە یک شرط بندی و در این راستا بدون شک کابینەی جدید ریاست جمهوری ایالات متحدەی امریکا قاطعانەتر وارد عمل شدە و کوردها و نیروی پیشمرگ کوردستان نیز مستقیما و بطور جدی حمایت مالی و تسلیحاتی لازمە را دریافت خواهند کرد.چنانچە نیروی پیشمرگ در مبارزە و رویارویی با درندەترین گروە تروریستی جهان داعش توانست با امکانات سطحی پوزەی انان را بە خاک بمالد ارادەی کوردها در مقابلە با تهدید تروریزم بە جهان نشان دادە و برای خود حمایت جهانی کسب نمود و صدالبتە در جنگ با رژیم ایران علنا از پشتیبانی همپیمانان و مردم ازادیخواە جهان الخصوص ملیتهای تحت ستم در ایران برخوردار خواهد بود و این جنگ تا خشکانیدن کامل سرچشمەی اشوب و تروریزم یعنی سرنگونی و متلاشی کردن رژیم ایران ادامە خواهد داشت و کوردها و نیروی پیشمرگ همچنان سکاندار و نمایندەی جنگ علیە تروریزم خواهند بود.

 

iran_-_xalil_-_xawarmiane_2


مسئلەی شناساندن کوردها و خواستەهای سیاسی و مشروع انان و بە جهانی کردن نام پیشمرگە چون پیشگامان مبارزە با تروریزم و کسب یک محبوبیت جهانی بخشی از سیاست و استراتژی امریکا در منطقە است کە در اینجا بندە وارد ریزەکاری های ان نخواهم شد!

امروز کشورهای همپیمان کە شامل بیش از ٦۰ دولت میشوند و سرکردگی انرا امریکا بعهدە دارد همچنین ائتلاف جهان اسلام(سنی) کە ۳٥کشور و رهبری انرا عربستان سعودی بدست دارد بە این مهم پی بردە و اعتراف کردەاند کە جهت امنیت،برقراری دموکراسی،حفظ منافع اقتصادی و سیاسی،استقرار و ثبات و مقابلە با ایدئولوژی فاشیزم مخرب شیعیزم ایرانی در منطقە کە بی شک بر دنیا تاثیر مستقیم دارد، خاورمیانە نیازمند ایجاد یک هلال کوردی/دولت کوردستان است.پس جای تعجب نیست اگر روزانە از دهن مسئولان ایران میشنویم کە میگویند ما یک اسرائیل دیگر را در منطقە قبول نخواهیم کرد! یکی بگوید اگر تحمل نکنید چە مکنید؟

حقیقتا جنگ با تروریزم همان جنگ جهانی سوم است! جنگ جهانی سوم خاورمیانە را از نظر ژئوپلیتیکی متوجە تغییراتی بنیادین کردە و متلاشی کردن و تجزیە ایران تا محاصرەی مرزهای روسیە را در بر میگیرد،بدین معناکە امریکا هژمونی خود را بر روسیە تحمیل و چین،کرەی شمالی و پاکستان را نیز کاملا تضعیف خواهد کرد و جایگاە کشورهای همپیمان منطقەای را مستحکم و البتە انها را بە پرداخت باجهای سنگین متوجە خواهد کرد! در این میان کوردها بعنوان یک نیروی قبل اطمینان میتوانند برای غرب و جهان اسلام نقش کلیدی ایفا کنند.

سوریە/حلب برای امریکا زمینەی یک استراتژی دوبارە بوجود اورد و امریکا همچو گذشتە و استراتژی همیشگی خود در مقابل جنایاتی کە در ان بوقوع پیوست سکوت اختیار کرد تا روسیە،ایران،اسد را در جنگی خانماسوز بە باتلاقی مرگبار بکشاند و بهانەی لازم را جهت محکوم کردن روسیە،ایران و اسد بە انجام جنایات جنگی در حلب بدست اورد.کە انجام در انجام ان نیز تحریمهای کمرشکن و اقدام و دخالت نظامی خواهد بود.همچنین امریکا همپیمانان و جهان را بە این قناعت رسانید کە در برابر جنایات جنگی باید قاطعانه عمل کرد و بشدت برخورد کرد.بدین مفهوم کە امریکا میخواهد دید جهان اسلام(سنی) رابخود عوض کردە و طوق اشغالگر و ضدبشر و شیطان را بر گردن روس و ایران و اسد بنهد! و تا تمام جهان فریاد برنیاورد کە امریکا چرا سکوت کردەای و چرا کاری انجام نمیدهی؟ و چرا بە داد مسلمانان نمیرسی؟ هیچ اقدامی صورت نخواهد داد و مستقیما وارد کارزار نخواهد شد!بدین معنا کە میخواهد با یک مشروعیت جهانی وارد میدان شدە و نقشە و پلان خود را بر عرض واقع عملی کند!

امریکا اگر پیشتر در استراتژی تجزیە شوروی را دنبال میکرد اکنون از ۲۰۰۱ استراتژی محاصرە کردن مرزهای روسیە را دنبال میکند.وقتی امریکا بە افغانستان حملە کرد رئیس حزب کومونیست روسیە خطاب بە مقامات روس گفت؛ روسیە نباید بە این اسانی اجازە میداد امریکا وارد افغانستان شود چون امریکایی ها هدف اصلی-شان محاصرەی روسیە است!

بعنوان مثال امریکا در برابر ژینوسایدهای صدام حسین علیە کوردها طی سالهای ۱۹۸۸_۱۹۸۰ و حملەی صدام حسین بە کویت و اشغال ان سکوت اختیار کرد اما دیدیم در استراتژی در سال ۲۰۰۳ امریکا بە بهانەی وجود تسلیحات کشتار جمعی(شیمیایی) بە عراق حملە کرد و رژیم بعث را سرنگون نمود.

یا مثلا دیکتاتوری سلوبودان میلوسوویچ بر ضد سلوانیا،کرواتیا و بوسنا در ۱۹۹۱،همچنین کشتار مردم صربیا بە فرمان ملادیچ در سال ۱۹۹۲ و انفال کردن ۸۰٪ مردم مسلمان کوزو در سال ۱۹۸۸ توسط میلوسوویچ، اگرچە امریکا در ابتدا سکوت پیشە کرد و بیاننامەهایی انرا محکوم کرد اما بعد در استراتژی بر انها تحریمهای کمرشکن اتخاذ نمود و با گرزهای کشندەی نظامی انان را از پای دراورد و خاک و قلمرو انها را تقسیم و بە چندین کشور تبدیل کرد.ما از جنگ جهانی دوم مطلع هستیم وتاکتیک جنگ نورماندی۱ را هم مطالعە کردەایم و میدانیم امریکا چە میخواهد!

امریکا در استراتژی خود سرنگونی رژیم تروریستی ایران و تقسیم ان و همچنین بردن نفت و گاز ان و محاصرەی مرزهای روسیە را دنبال میکند.و تمام گروههای تکفیری و تندرو اسلامی را از روسیە و ایران بیزار کردە و انان را بە واکنش علیە انان وا میدارد.اگرنە اسد از همان ابتدا برای امریکا لقمەای بسیار کوچک بود پس امریکا در نظر ندارد جنگ سوریە تمام شود!

پس از سقوط موسل بدست داعش و حلب بدست النصرە امریکا میخواهد مسلمانان سنی را از این گروههای تروریستی بیزارتر و از انان گروههای سنی میانەرو بسازد جهت کنترل و حاظت مناطق سنی نشین عراق و سوریە.بهمین دلیل امریکا در مقابل ژینوساید مردم حلب توسط روسیە،ایران و اسد سکوت کردە و میخواهد نمایندگی سنی ها را از دست داعش و نصره دربیاورد و نیروهای میانەرو سنی را جایگزین انان کند و دست نیاز بسوی امریکا بە مثابەی فریادرس دراز کنند و همچنین در سطح جهان دیگر از امریکا بعنوان نجات بخش یاد شود!

شما فکر کنید یک مسلمان بنگلادشی،پاکستانی،فلیپینی،افغانی،عراقی،سوری و... ایران را عامل کشتار مسلمانان و دشمن درجە یک اسلام و اللە بداند؟بنابراین من فکر میکنم حتی درگیری فیزیکی متوجە یک فرد ایرانی هم خواهد بود!

رژیم ایران برای این در سوریە میجنگد تا بقول خود از سرنگونی خود جلوگیری کند و روسها از ترس هژمونی امریکا و محاصرەی مرزهای خود بە ناخواستە وارد باتلاق سوریە شدەاند.اما این کشمکش ها و جنگها هرگز بە عقب برنخواهند گشت پس در نتیجە حضور ایران در سوریە استراتژی نیست بلکە کوتاە مدت خواهد بود،اما فراموش نکنیم روسها هرگز بخشی از جنگ نیابتی و ایدولوژیک شیعیزم ایرانی نخواهد شد و قبل از انکە در اتش سوریە بسوزند امتیازات خود را گرفتە و ایران را تنها در اتلاق رها خواهند کرد،هدف روسیە استحکام و تثبیت پایگاههای نظامی خود در خاک سوریە است کە از زمان حافظ اسد دیکتاتور و پسرش بشار اسد جنایتکار برای طموع نفت و گاز در سوریە حضور دارد و اینبار نیز در دوران بی لیاقتی اوباما در نظر داشتند امتیازاتی کسب کنند و از حضور در سوریە بعنوان یک کارت فشار در مزاکرات اوکراین استفادە کنند،پس امریکا یک شبە نمیتواند استراتژی خود را با حضور چندین سالەی روسها و اشوب و معادلات پیچیدەی منطقە اجرایی کند،ما اینجا از استراتژی حرف میزنیم نە زمان مشخص!

امریکا کە با سکوت تاکتیکی خود در راستای یک استراتژی ایران را وارد باتلاق مرگبار جنگ در عراق،سوریە و یمن کرد و در نظر دارد ایران را از لحاظ اقتصادی و نیروی انسانی کاملا بە زانو دراورد همچنانکە از لحاظ سیاسی نیز ابرویی و اعتمادی برای ایران نمادە و میتوان گفت بطور کلی بە انزوا رفتە و گوشتەگیرش کردند.همچنین با سکوت امریکا ایران بیش از پیش درامور کشورهای منطقە دست درازی کردە و با اقدامات تروریستی در سرتاسر جهان ،همەی همسایگانش را در یک جبهەی علیە خود متحد کردە و بیشترین انها دیپلماتها و سفیران ایران را اخراج نمودند.همچنین از برجام چیزی عاید ایران نشد جز روزبەروز متوجە تحریم های همە جانبە و محکومیتهای پی در پی در قبال عملیاتهای تروریستی و نقض حقوق بشر و.... میشود.اکنون رژیم ایران مدام و دیوانەوار دچار اشتباهات کشندە میشود و هر روز حلقەی محاصرەاش تنگ تر میشود، امریکا رژیم ایران را کاملا بی اعتبارکردەاست.قبلا اشارە کردیم و گفتیم کە امریکا در استراتژی خود ابتدا سکوت و بعد بیاننامە و محکوم کردن،بعد تحریمهای کمرشکن و اخر کار اقدام نظامی است.

پس هدف امریکا این است کە ایران را از لحاظ اقتصادی و نیروی انسانی بە زانو دراورد سپس با وقوع جنگ داخلی تمام عیار بدست ملیتهای تحت ستم رژیم ایران با این وضع کە یک پایش در باتلاق سوریە گیر است و پای دیگرش کە اقتصاد و نیروی نظامی است شکستە هیچ توانایی جهت حفظ قدرت ومهار جنگ داخلی نخواهد داشت،بنابراین کار امریکا بسیار اسان تر خواهد بود.روسها نیز مدتی است در سوریە بە امریکا چراغ سبز دادەاند کە هرکاری میخواهی با ایران بکن ما دیگر کارمان با این حاجی ها تمام شدە است!اکنون کە روسها کنار کشیدە و ایران را وسط محرکە تنها گذاشند رژیم ایران تنها ماندە با اسد و حزب اللە و داعش؟پس روسها جزئی از انها نخواهد شد!

اندیشمندان و تئوریسین های روسیە مدام پوتین را گوش زد میکنند کە بیشتر از این پیش نرو جلویمان باتلاق است و ماجراجویی را تمام کن! البتە در این میان ترکیە برای کوتاە مدت توانسته از هر دو طرف جو بخورد و هم از روسها باجگیری کند هم از غرب،اما گفتیم این تنها برای کوتاە مدت خواهد بود و ترکیە قبل تصویه حسابات عثمانی و صفوی باید راە چارەای واضح و روشن جهت حل مسئلەی سیاسی و حقوق ملی کوردها بیابد کە جز فدرالیزم و کنفدرالیزم نیست و امریکا در ماههای گذشتە این هشدار را چندین بار بە ترکیە گوش زد کردە است کە مشکلات داخلی را حل و فصل کند و در سوریە نیز امریکا کاملا با سیاست ترکیە در مقابل کوردها مخالف است،اما پ کاکا نیز باید هرچە زودتر برخود نظری بیافکند اگرنە بعد اتمام جنگ سوریە و تقسیم ان بکلی از معادلات کنار گذاشتە خواهد شد و اگر همچنان در جبهەی ایران اسد بماند سرنوشتی بد در انتظارش خواهد بود.کوردهای غرب کوردستان کە از متحدان خوب منطقەای امریکا محسوب میشوند این امر را ممکن میسازد کە سیاست پەیەدە نیز الزاما باید تغییر کردە و پلورالیزم حاکم شود،و چنانچە در ماههای ایندە نیزهزاران پیشمرگە لشکر روژ/خورشید کە در جنوب کوردستان حضور دارند و تحت اموزش و نظارت وزرات پیشمرگ و امریکا و همپیمانان هستند وارد غرب کوردستان خواهند شد.

در جنوب کوردستان نیز همچنان کە شاهدیم برای امریکا چون اسرائیل دارای اهمیتی فوق العادە است و روز بە روز بر استحکامات حکومت کوردستان و حضور مجهز نیروهای همپیمان و ناتو می افزاید و با ورود دونالد ترامپ جنوب کوردستان مجهزتر و مستحکم تر خواهد شد.بارها و بارها امریکا تاکید کردە است کە حکومت جنوب کوردستان بهترین دوست و همپیمان منطقەای امریکا و غرب است.شاید از نگاە یک ادم ناسیاسی این جملات تنها بازی با واژەها باشد!بی گمان روژهلات/شرق کوردستان نیز در ایندە نقشی حیاتی میبیند و از اهمیت استراتژیک قابل توجهی برخودار خواهد بود.

سوال اینجاست ایا ایران با وجود اختلافات شدید در راس قدرت و اختلاسهای میلیاردی،با وجود یک سیستم گندیدە و همچنین مشکلات عمیق سیاسی باملیتهای تحت ستم چون کورد و بلوچ و عرب و اذری و اقلیتهای دینی و مذهبی کە بە یک دشمن علنی رژیم تبدیل شدەاند و با این حساب کە تنها متحد یا شاید بهتر است بگویم مزدوران منطقەای رژیم کە جز چند گروە تروریستی چون حزب اللە،حشدشعبی،القاعدە،داعش،طالبان و نصرە و.... چیزی دگر نیست کە بیشتر انان نیز مدتی است اختلافاتشان با ایران اوج گرفتە است،چگونە رژیم ایران میتواند جلوی یک جنگ داخلی تمام عیار را بگیرد یا بهتر است بگویم چگونە انرا مهار خواهدکرد؟

ایا وجود یک حکومت ایدئولوژیک فاشیستی شیعی ایرانی کە سرچشمەی اشوب و تروریزم جهانیست تا کی میتواند برای غرب و جهان اسلام و همسایگانش قابل تحمل باشد؟

ایا وجود چنین تهدید بالقوەای برای منافع امریکا و غرب و همپیمانان منطقەای میتواند قابل تحمل باشد؟

ایا همکاری و پشتیبانی مالی و نظامی ایران برای طالبان،القاعدە،داعش،حزب اللە،حماس،حشدشعبی و....تا کی برای جهان قابل تحمل است؟

جواب بسیار سادە است نە! و من فکر میکنم کە این دورەی انتخابات اخرین دورەی خود در تاریخ رژیم تروریستی ایران خواهد بود! 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

تماس از طريق فيس بوك:

صفحه مدیر سایت

 


ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 3316
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy