هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

فاجعەی روستای "ایندرقاش" از اسناد ژینوساید کوردها

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

xalil_web_logo_1پس از کشتار مردم قارنا و قلاتان بە تاریخ ١٣ آبان‌ ١٣٥٩، پاسدارهای رژیم خمینی تحت عنوان کمیته ارومیه و بسیج با فرماندهی "ملا حسنی" و "معبودی" و با دستور شخص ملا حسنی که نمایندەی مستقیم خمینی در استان ارومیە بود به منظور کشتار ساکنین روستای "ایندرقاش" راهی مهاباد و از آنجا بسوی ایندرقاش و وارد این روستا شدند.

روستای "ایندر قاش" در ٥ کیلومتری شهر مهاباد_استان ارومیە واقع شدە است.

هدف و برنامەی نیروهای جنایتکار خمینی قتل عام ساکنین روستا بود کە تحت بهانەی جمع‌آوری اسلحه وارد روستای ایندرقاش شدە و از اهالی بی دفاع آن خواستند که سلاح خود را تحویل بدهند این درخواست در حالی بود که نیروهای سپاه پاسداران چند روز قبل از آن سلاح های باقی ماندە مردم از انقلاب را از آنان گرفتە و به عنوان مدرک نیز اسنادی برای انان ترتیب دادە بودند.

پاسدارها و بسیجیان از انسانیت بی خبر تحت رهبری و فرماندهی "ملا حسنی"، نمایندەی ویژەی خمینی در ارومیە کە با برنامەای طراحی شدە به منظور کشتار مردم از ابتدا کە وارد آن‌جا شدند اقدام به اذیت و آزار ساکنین نمودە و بدون وجود در نظر گرفتن هیچگونە مرز اخلاقی ایجاد رعب و وحشت و ترس در میان شهروندان روستا کردە و منازل ساکنین را پس از تفتیش به آتش می کشاندند،بعد از این اعمال زشت و مخرب و بدور از معیارهای انسانی در نهایت بی‌رحمی و به شیوەای وحشیانه به سوی مردم شلیک کرده و شمار زیادی از ساکنین این روستا را زخمی نمودند و در همان روز و در کمتر از دو ساعت در مسجد روستای "ایندرقاش" ٣٥ نفر از اهالی بی گناه روستا را به قتل رسانیدند کە اسامی آنها بە شرح ذیل میباشد؛

 

jenayatkaaran_1


علی قنبری، خدر قنبری، حسن قنبری، سید رحمان، حسمت دشتی، محمود شیخه، محمد بابکری، رسول سیده، علی شیخه، رحمان مولودی، "خوسرو مام موسا"، ایرج پاکزاد، سلیمان سیده، کریم سیده، محمود پیروتی، حاجی خوسه، حسین خوسه، علیه خوسە، احمد رسولپور، رحیم اندرز، صالح اندرز، سید علی قادرحسینی، محمد مره، بلال سهراب‌فر، صلاح برخانه، عبدالله علایی، کریم علایی، عبدالله رحیمی، عثمان دیوازی و حسین خزر حاجی، از قربانیان کشتار دستەجمعی مردم "ایندرقاش" در سال ١٣٥٩ توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند که تاکنون شناسایی شدەاند.

این جنایت ها در اینجا بە پایان نرسیدە و لشکریان خونخوار رژیم ایران در بسیاری از روستاهای دیگر کورستان نیز بە این وحشیگری ها و بربریت دست زدەاند کە این کشتارهای وحشیانه نه اولین و نه آخرین کشتار ملت بی‌گناه و آزادیخواه کوردستان میباشد.باید گفت کە هم قبل و هم بعد از این کشتار شمار زیادی از مردم کوردستان به صورت دستەجمعی قربانی سیاست‌های سیستماتیک و جنایتکارانەی رژیم اسلامی ایران شدەاند.

طی ٣ سال از سال‌های ١٣٥٩ تا ١٣٦٢ چندین نسل کشی علیە ملت کورد از سوی نیروهای رژیم ایران در روستاهای مختلف کوردستان صورت دادە شدە است که تاکنون ١٤ مورد از آنان شناسایی و ثبت گردیدە است. شایان ذکر است روستاهای توابع شهر نقده و مهاباد بیشترین آمار قربانیان کشتارهای دستەجمعی ملت کوردستان را به خود اختصاص دادەاند.

فهرست قتل عام ها در روستاهای کوردستان با استناد به مرکز فرهنگی مقابله با ژینوساید کورد به شرح ذیل می‌باشد:

*١١شهریور ١٣٥٨روستای قارنا"نقدە" ٤٩ قربانی.

* ششم فروردین‌ ١٣٥٩ روستای قلاتان "نقده" ١٣ قربانی.

*٢٧م آبان ١١٣٥٩ روستای صوفیان "پیرانشهر" ١٢ قربانی.

*١٨آبان ١٣٦٠ روستای پاییزآبد"نقدە" ١٢ قربانی.

*٢٣ شهریور ١٣٦٠ کارگاه آجرپزی ساروقامیش"بوکان" ١٨ قربانی.

*٦ بهمن ١٣٦١ روستای قرەگل"مهاباد" ١٨ قربانی

*روستای سوجە یا سوزی"اشنویە" ٩ قربانی

*١٢شهریور ١٣٣٥٩روستاهای دیلان چرخ،حلبی،کوئیکان،کریزەی شکاک،یونسلی از توابع شهر نقدە طی این کشتارها ٤٠ قربانی بە خود گرفتەاند.

*روستاهای دیمەسور،جعفراباد،مرجان آباد از توابع شهر مهاباد ٩ قربانی.

*یکم خرداد ١٣٦٢روستاهای هلقوش،گیجە از منطقەی سوما و از توابع شهر ارومیە ١٣ قربانی.

*٥ فروردین ١٣٦٢روستاهای چقل مصطفی،خیلفەلیان،گورخانە از توابع شهر نقدە ٢١ قربانی.

*٢٣شهریور١٣٦٢رستاهای جبرئیل آباد،گوندویلە،دوآب از توابع شهر اشنویە ٧ قربانی.

لازم بە ذکر است عاملان و فرماندهان اصلی این جنایت ها و کشتارهای دستەجمعی ملت بی گناه کورد در شرق کوردستان کە از دست نشاندەهای مستقیم خمینی جلاد بودەاند بە ترتیب ملاحسنی، معبودی و حقگو میباشند کە نقش اول این تراژدی هولناک وغیر انسانی را علیە ملت کورد بازی کردە و بە انجام رسانیدەاند.

*در آخر!

 بندە بعنوان یک کورد آزادیخواه از شهر نقدە"سندووس" و بعوان فرزندی برخواستە از فریادها و زجەهای مادران دیروز ژینوسایدها، آخرین سخن و پیام من ایستادگی و ادامەی مبارزات دمکراتیک و برحق ملت کورد برای ایجاد جهانی آزاد و زیباتر است.همە باهم بکوشیم تا دست اشغالگران کوردستان را از سرزمین و خانەی خود دور کنیم.امروز وظیفەی تک تک ماست تا پاسخ خون های بە نا حق ریختە شدەی مادران،پدران.خواهران و برادران خود را با آمادگی در سنگرهای مبارزە علیە دیکتاتوری دادە باشیم.همەی ما میدانیم کە ملتمان ملت کورد تاکنون از سوی رژیم های اشغالگرایران،عراق،سوریە،ترکیە،ارمنستان و اذربایجان بە چندین شیوەی غیر انسانی تنها بە جرم حقوق ملی خویش کە یک حق طبیعی و قانونی و شرعی هر انسانی است مورد نسل کشی های متفاوتی قرار گرفتە است و سرزمین زیبایمان را تصرف،خانە و کاشانەی ما را ویران و نابود کردەاند. اما آنچە را هیچگاه نتوانستە و نخواهند توانست نابود و ریشەکن کنند ارادەی ملت عزیزمان برای دستبابی آزادی و استقلال است،حقیقتی کە هرگز منکری نخواهد داشت!

من و امثال من فرزندان بجا ماندە از زندان ها، از طناب های اعدام،مین های کاشتە شدە،کولبران مرز،پدران پیشمرگ،مادران دق مرگ،یتیم های بجا ماندە از تبعیض و تبعید،کودکان آوارە و بی پدر و مادر بعد جنگ،فریادها و زجەهای دیروز و امروز نسل کشی، چشمان گریان،گلوهای خشک،لب های تشنە وشکم های گرسنەی زنان و کودکان شنگال و کوبانی و خواهران اسیر و بردە شدەی آنانیم،ما هاوار غریبانە و بی کسی هلبجە و سردشت و اورامان،روستاهای ویران و خیابان های پرازخون سنندج و پاوە،ما ملیون ها سر بریدە شدەی کوردستانیم،من و تو.........

و اما هنوز زندە و با ارادەای بە قامت کوه ایستادەایم تا دوبارە وطن عزیزمان را نو بسازیم.

اینبار باهم برمی خیزیم!

میتوانیم صدای تفنگ یک پیشمرگ باشیم،میتوانیم گلولەهای شلیک شدە بە سینەی دشمنان این خاک و وطن باشیم...

درود بر تمام شهدای راه آزادی

زندە و پیروزباد مبازرات ملی دمکراتیک ملت کورد و تمام ملیت های تحت ستم

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

تماس از طريق فيس بوك:

صفحه مدیر سایت

صفحه سایت

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 3046
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy