هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

پیشمرگ کوردستان کیست؟

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

xalil_web_logo_1نام پیشمرگ برای اولین بار در کابینەی حکومت جمهوری کوردستان بە ریاست جمهوری زندەیاد قاضی محمد توسط چای پز ایشان "مام احمد دستمال " پیشنهاد شد کە هیئت کابینە را متحیر آورد و بلافاصلە با این نام شیرین کە واقعا برازندەی مبازران دلاور کورد بود موافقت نمودند. داستان از این قرار است کە در یک نشست سیاسی کابینەی جمهوری کوردستان یکی از موضوع های داغ این نشست انتخاب نامی شایستە بود برای ارتش ملی جمهوری کوردستان در آن هنگام کە همەی افراد پایەبلند کابینە در فکر فرو رفتە بودند چای پز رئیس جمهور برای آنان چای می آورد او از موضوع باخبر بود و در ذهن خود نامی زیبا را انتخاب کردە بود وقتی وارد سالن نشت شد با لبخندە بە رئیس جمهور میگوید عالیجناب من میتوانم چیزی بگویم و ایشان در کمال خشنودی میگویند بلە چرا کە نە! و "مام احمد میگوید عالیجناب من برای ارتش خودمان نامی را انتخاب نمودەام کە فکر میکنم بسیار شایستە و برازندەی مبارزان ماست! آری پیشمرگ نامی است میتواند لایق بزرگی و دلاوری سربازان وطن باشد لذا پیشمرگ بە کسی میگویند کە از جان و مال خود میگذرد جهت آزادی و استقلال و دفاع از سرزمین و ملت خویش. پس سربازان سلحشور ما یک پیش مرگ هستند در این هنگام بعداز اتمام سخنان مام احمد پیشوای کورد و اعضای کابینەی جمهوری کوردستان بسیار شگفت زدە شدە و این نام والا را برای مبارزان و مدافعان ملت کوردستان انتخاب نمودند. آری نام این انسان بزرگ را همان چای پز کهن سال و باوفای دربار پیشوا نام نهاد کە امروز نام پیشمرگ نە فقط برای ملت کوردستان بلکە در دید جهان بە یک سنبل مبدل گشتە و بە مثابەی فرشتگان آزادی و ناجیان مردمان مظلوم و ستمدیدە سیر میشوند.

پیشمرگ یک مبارز واقعی است که از اعماق احساس و خواسته های مشروع ملت ستمدیده ی کورد برخاسته و برای کسب ازادی قد قامت کرده است. پیشمرگ انسان دوست بوده و به ازادی انسانها اعتقادی عمیق دارد. او طرفدار و هوادار تمام ملیت های تحت ستم میباشد و به حقوق و خواسته های انسانی آنها احترام میگذارد.

پیشمرگ مبارزی راستین و متعهد است که بدون هیچگونه چشم داشت و پاداشی در راه تحقق اهدافی نیکو و انسانی میکوشد و در این راه هرگونه سختی و دشواری را جهت استقلال و آزادی مردم خویش از بند اسعتمار و اسارت تحمل کرده و هرگز و تحت هیچ شرایطی در برابر دشمنان کهنه پرست و اشغاگران کوردستان زانو خم نمیکند چرا که به اندیشه و راه خود باوری پولادین داشته و همیشه امادگی ان را دارد که برای ازادی ملت و سرزمین اشغال شده ی خویش با افتخار از جان و مال خود بگذرد.

 

pishmarg_xalil_2


عشق و وفاداری کوردها به نیروی پیشمرگ کوردستان در رگ های انان جاریست و مردم کورد ایشان را به چشم تنها ناجی خویش و به مثابه ی فرشته ی ازادی سیر میکنند. امروز نیز در سرتاسر جهان آزادیخواهان پیشمرگ کوردستان را سنبل عشق و ازادی و طرفدار راستین حقوق بشر و مردمان ستم دیدە تماشا میکنند و بە او عشق میورزند و نام پیشمرگ را برروی تیشرت های خود میپوشند و یا روی شیشەی ماشین های خود مینویسند زندە باد پیشمرگ،دوستت داریم پیشمرگ. موفق و پیروز باشید پیشمرگ و یا اینکە در خانەهای خود عکسی از پیشمرگان کورد را بر روی دیوار اتاق خویش نصب مینمایند.

چیست کە امروز نام پیشـمرگ جهانی شدە و بە سنبل آزادی مبدل گشتە است؟

تا قبل از جنگ تروریست های داعش و ورد آنان بە عراق و سوریە و از آنجا نیز بە جنوب و غرب کوردستان بیشتر مردمان دنیا پیشمرگ کوردستان را خوب نمی شناختند و یا حتی نام او را نیز نشنیدە بودند بە همین دلیل بیشتر مردمان جهان از مبارزات ملت کورد برای آزادی و حقوق شرعی و قانونی این مردم کهن اطلاعی کافی و سطحی بطور کلی در دست نداشتند اما با ورود اسلامگرایان تندرو داعش بە منطقە دیدیم بعد آنکە سپاه عراق با تمام امکانات بروز و تسلیحات پیشرفتەی آمریکایی حتی یک روز نیز در استان موسل نتوانستند دربرابر تروریست های داعش دوام بیاورند و این استان و بیشتر خاک عراق را با وجود همکاری های میسر و بدون دریغ ایران و روسیە و چین و کرەی شمالی و چندین کشور عربی و غیرە تسلیم آنان نمودند اما نیروی پیشمرگ کوردستان با کمترین امکانات و تسلیحات آنچنانی و با اقتصادی ضعیف توانستند بزرگترین و قدرتمندترین گروه تروریستی در سطح منطقە و جهان را بە زانو دربیاورند و بعداز یک تدارکات و سازماندهی مجدد بیشتر مناطق تحت اشغال ترویست هارا آزاد و هزاران تن از مردم کورد از جملە ایزدی ها،کاکەای ها فیلی ها و حتی دەها و صدها هزاران زن و بچەی اعراب و ترکمن ها و مسیحی ها و کلدانی ها و آشوری ها وغیرە را توانستند نجات بدهند و امروز نیز دنیا شاهد است کە در جنوب کوردستان حکومت کوردستان بیشتر از ١ونیم ملیون آوارەی سوری و عراقی را در خود جای دادە است. دراین میدان جنگ نابرابر و ناعادلانە پیشمرگ های غیور کوردستان توانستند با همت و ارادە و فرماندهی خوب نگرش و دید جهانیان و غرب را بە طور کلی بە خود جلب کنند و بیشتر کشورهای دنیا را روی خط آوردە و از آنها کمک های انسان دوستانە،مالی و نظامی دریافت بکنند. امروز شاهد آن هستیم کە در غرب کوردستان شیرزنان و شیر مردان غیرتمند کورد با همت و ارادەای پولادین خود توانستەاند صورت تروریست های داعش و گروه های افراطگرای دیگر را بە خاک بمالند و بە آنها و تمام دشمنان آزادی نشان بدهند خاک کوردها بە این اسانی ها تصرف نخواهد شد شاید کوردستان در نقشەی امروز جهان بر شش قسمت و شش کشور تازە تاسیس تقسیم شدە باشد اما در تفکر ما کوردستان همیشە یک خاک و یک سرزمین بودە است و ملت کورد نیز صاحبان اصلی و تاریخی آن میباشند و هرگز دست از آن نخواهیم کشید و روزی خواهد آمد حکومت های آشغالگر کوردستان را همانند داعشیان با سرافکندگی بیرون خواهیم راند.

کوردها با اعمال و کردار شایستەی خود بە جهان نشان دادند کە بهتر از هر ملتی دیگر در خاورمیانە لیاقت استقلال و کشوری مستقل را دارا میباشند. نیروی پیشمرگ کوردستان روی راستین ملت کوردستان را سفید کردە و عملا در میادین جنگ بعنوان نمایندەی یک ملت سلحشور و آزادیخواه ثابت کردە است کە ترویست نبودە و حتی یکبار هم مرتکب جنایات جنگی و زیرپا گذاشتن قوانین جنگ نشدە است. ایشان با اسرا طبق قوانین بین المللی رفتار کردە و هرگز از خود رفتاری زشت در برابر دشمنان خود نیز نشان ندادە است. پیشمرگ کوردستان دلاورانە روبروی دشمن خود میجنگد و هرگز با هیچ انسانی ناجوانمردانە رفتار نمیکند. پیشمرگ های کورد حتی وقتی یک تروریست داعش را بە اسارت میگیرند او را مداوا کردە و بە او نان و آب میدهند. در سرتاسر کوردستان بزرگ نیروی پیشمرگ کوردستان از شمال(کوردستان ترکیە) گرفتە تا جنوب(کوردستان عراق) و از شرق(کوردستان ایران)گرفتە تا غرب(کوردستان سوریە) تنها برای آزادی و تامین حقوق از دست رفتەی ملت خویش مبارزە کردە و تا رسیدن و تحقق آرمان های والای ملت کورد دست از مبارزە نخواهد کشید.

پیشمرگ کوردستان هرگز بە خاک و سرزمین هیچ ملت دیگری یورش نبردە و حق و حقوق هیچ انسانی را غصب و پایمال نکردە است. ایشان هنگام پاکسازی یک منطقە از تروریست ها و دشمن هرگز مال و اموال مردم را غارت نکردە و بە چهارچوب شخصی زندگی و اموال مردم نفوذ نکردە و از مرز حقوقی هیچ انسانی عبور ننمودە و شخصیت هیچ انسانی را لگ مال نخواهند کرد. در تاریخ مبارزات کورد نیروی پیشمرگ کوردستان ثابت کردە است کە وقتی پاسدارهای ایران بە کوردستان یورش و حملە آوردەاند چە در زمان پهلوی و قبل آن و چە در زمان جمهوری اسلامی ایران با فرمان خمینی و بنی صدها کوردها تنها از خاک خود دفاع کردە و این دفاع نیز مشروع و قانونی بودە است برخلاف شایعات و یاوەگویی های دشمنان ملت کوردستان پیشمرگ هرگز ترویست نبودە و هرگز نە سر هیچ انسانی را میبرد و نە بە مال و ناموس هیچ انسانی تجاوز میکند. در بسیاری از اسناد تاریخی موجود میباشد کە چطور پیشمرگ های کوردستان با اسرای جنگی رفتار و چگونە بە آنها کمکهای انسانی ارائە و با احترام آنها را آزاد میکنند، هنوز هستند بسیاری از سربازها و پاسدارهایی کە بە کوردستان حملە آوردەاند و در جنگ های ناعادلانە با نیت اشغال کوردستان توسط دولت فارس با دستان پیشمرگ های کوردستان اسیر گشتەاند و بعداز مدتی در زندان های باز با تمام امکانات دم دست ازجانب پیشمرگها یاری دریافت کردە و بعد گذراندن مدتی در ارودەگاه های پیشمرگان کوردستان ازاد شدەاند آنها هنوز از رفتار انسان دوستانەی کوردها برای بچەهای خود و نوەهایشان میگویند. این رفتار انسانی پیشمرگ ها در خون ملت کورد جاریست و از تاریخ پدران خودبە ارث بردەاند کە در ذات آنان موجود است و در تمام کوردستان بزرگ این صفات زیبا در مورد مبارزان کورد و مردمان کورد صدق میکند.

 دیدیم صدام حسین کە جنایت های بسیار زیادی در قبال ملت کورد در جنوب کوردستان مرتکب گشت بعداز اینکە رژیم بعث سقوط کرد شاهدیم کە تمام نیروهای بعثی کە در کوردستان بودند بیشتر آنها خود را تسلیم نیروهای پیشمرگ کردند و پیشمرگ های کوردستان با شایستەترین رفتارانسانی با آنها برخورد کردە و همەی آنها را بخشیدە و آزاد کردند بە شرطی کە دیگر از افکار بعثی خود در قبال کوردها دست بکشند و بە دنبال زندگی خود بروند و بە آغوش خانوادەی خود بازگردند و دیگر هرگز فکر اشغال سرزمین کوردها بە مغز آنها خطور نکند. کوردها حتی بە خیلی از سربازهای بعث در پیداکردن خانوادەهای خود و مهاجرت از عراق بە آنها یاری رسانیدند. وقتی نیروهای امریکا و همپیمانان وارد عراق شدند مهم ترین پایگاه ها و بیمارستان ها و کادر و خدمات و دست اندکاران خارجی و پزشکان بدون مرز را در جنوب کوردستان مستقر کردند بخاطر امنیت و خوش رفتاری و مهمان نوازی ملت کورد. بعداز خروج امریکا از عراق و جنوب کوردستان در کانال ها و سایت های رسمی اعلان میشد کە بیشتر از٤٥٠٠سرباز امریکایی و همپیمانان با کوردها ازدواخ کردە و صدها پیشمرگ نیز با سربازان و پزشکان و مردمان غربی کە در کوردستان بودند ازدواج کردە و یک زندگی زیبا و قشنگ را بعد جنگ تشکیل دادند کە وصلت ثمرەی آزادی بود!

دشمنان و اشغالگران کوردستان برای بد جلوە دادن ملت کورد و لکەدار کردن مبارزات دمکراتیک آنها همیشە کوشیدەاند نام نیروی پیشمرگ کوردستان را در دیدگاه و انظار عموم زشت نشان بدهند و از پیشمرگ ظاهر یک ادم ترویست و مخرب بسازند اما دیدیم کە هرگز در این افکار شوم خود موفق نگشتەاند و حتی نتوانستەاند از ارادەی این نیروی ازادیخواه ذرەای بکاهند. میبینیم کە امروز نام پیشمرگ را جهانیان و شخصیت های برجستەی سیاسی و فرهنگی با افتخار و عشق بر سر زبان می آورند و از شیرزنان و شیرمردان دلاور کورد پیکر و نقاشی های زیبا درست میکنند و یا دەها زن و شوهر در هنگام مراسم ازدواج خود در اقسانقاط جهان آرم و نام پیشمرگ و یا پرچم کوردستان را بە نشانەی پشتیبانی و پیروزی و سربلندی با دستان خود بالا میگیرند و یا برای نامگذاری بچەهای شیرین خود از نامهای اصیل کوردی و از نام قهرمانان ملت کورد استفادە مینمایند.

پس آیا چطور میتوان این چنین انسانی را تروریست پنداشت! چطور میشود یک انسان مخرب و جانی این چنین محبوب باشد و چرا مظلومان و بینوایان و آوارەها ایشان را بە مثابەی تنها ناجی و فرشتەی آزادی خود در مناطق تحت تسلط اشغالگران و ترویست ها سیر میکنند و چرا مردمان ازادیخواه دنیا خود را یارویاور نیروی پیشمرگ کوردستان میدانند؟ ! یا آیا چرا از میان تمام کشورهای جهان این تنها حکومت های اشغالگر ایران،عراق،سوریە و ترکیە میباشند کە سعی در خدشەدار کردن نام پیشمرگ کوردستان داشتە و با وی سردشمنی دارند کە جواب بسیار مشخص است!

در پایان سلام و درودی بی پایان تقدیم به نیروهای پیشمرگ کوردستان و

در برابر بزرگی پیشمرگ کوردستان سر تعظیم فرود خواهم آورد چرا که انسان های والا شایسته ترین اند.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

تماس از طريق فيس بوك:

صفحه مدیر سایت

صفحه سایت


ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 2699
بۆچوونه‌کان (1)Add Comment
...
نووسراوه‌ له‌ لایه‌ن Hussein, October 16, 2015
تمام را مطالعه کردم دروست که مورد تأیید است در واقع پیشمرگ در زین دل وروح ملت ستم دیده است میلت. کردستان هرگیز تجزیه طلب نبوده است خواهان آزادی و دمکراسی در کوردستان بر حسب قانون سازمان حقوق بشر بوده است پیش مرگ بمعنی یعنی حافظ جان ومال ناموس میلت کوردستان است نه پیش مرگ بدون کوردستان نه کوردستان بدون پیشمرگ نخوابد شد. پیش مرگ کوردستان وفادار به آب و خاک سر زمین کوردستان است وبا برای بدست آوردن حق قانونی. میلتش دریغی نخواهد کرد پیش مرگ ستاره درخشان خلق کرد است ا تن حساس ترین وفادار ترین پیشمرگ گورستان است این پیش مرگ. است که برای بدست گرفتن حق آزادی میلتش میکوشد پیش کوردستان روح آباد و ا خلق کورد است ما کردها ایمان کامل به پیش مرگ دارد یم هرچه هستو نیستان است از پیش مرگ میدانیم خلق در واقعع میشود گفت تمام خلق کردستان همگی پیش مرگ هستند هر زمان مورد احتاج باشد ازوجودشنان استفاده میشود
شعار میلت کرد این است
خدا پشمرگ کوردستان است

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy