هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

نامبر وان!

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

xalil_jangi_logo_webکوردستان سرزمینی پهناور و وسیع کە دارای یک پتانسیل اقتصادی سرسام آور میباشد.وجود درصد بالایی از منابع زیرزمینی همچون نف،گاز،آهن،طلا،آب و انواع گوناگون دیگری از منابع و موادمعدنی و همچنین وجود زمین های بسیار حاصلخیز برای کشاورزی و طبیعت و مراتعی بکر برای دامداری و پرورش طیور و آبزیان و همچنین از نظر توریستی و هوای بی نظیر آن این سرزمین را زبان زد خاص و عام کردە است!

کوردستان از نظر ژئوپلیتیک سیاسی، دریایی و زمینی با جمعیتی بالغ بر ٤٥ ملیون نفر در مکانی بسیار حساس واقع شدە است کە چهار دوربر آن را اقوامی تشکیل میدهند کە هموارە در طول تاریخ بە آن حملەور شدە و بە خاک آن تجاوز کردەاند و اکنون شاهد آن هستیم کە تمام این سرزمین ایدەآل توسط اعراب،اتراک و فارس ها و ارمنی ها و آذری ها اشغال و تصرف و بە چندین بخش کوچک و بزرگ میان آنها تقسیم شدە است.تکەهای ازهم جدا شدەی مملکت کوردها اکنون ٥٠٠ سال از اولین تقسیمات آن میگذرد. تقسیمات ناعادلانەی آن توسط ابل قدرت های منطقە و جهان صورت گرفتە است.اولین آن جنگ چالدران و بعد آن در جنگ جهانی اول و دوم در پیمان نامەهای شومی چون لوان،سور و سایکس پیکو کە اگر روهم حساب کنیم امروز کوردستان بخش های استراتژیکی از حکومت های ایران،عراق،ترکیە،سوریە،ارمنستان و اذربایجان را تشکیل میدهد.

در تمام این مدت مدید و طولانی کوردها هموارە کوشیدەاند تا خانەی از دست رفتە و متصرف شدەی خویش را بازپس بگیرند و دوبارە آن را مرمت و احیا کنند.آنان در راه آزادی و استقلال کوردستان بدون وقفە مبارزە میکنند تا بتوانند روزی دوبارە صاحب اصلی وطن خویش شوند و بتوانند رهبری و سکان آن را بدست بگیرند.

برخلاف تمام اصول همسایگی کوردها هموارە از همسایگان خود خیانت دیدە و ضربە های سنگینی خوردە و از دست آنان متحمل خسارت های بسیار هنگفت جانی و مالی شدەاند.

 

kurdistan_map_11


اعراب،فارسها و ترک ها کە دشمنان اصلی و قسم خوردەی کوردها هستند با وجود تمام اختلاف های دیرینەی خود همیشە در برابر کوردها و سرزمین غنی و حاصلخیز آنها همیشە یک دست و متحد بودە و برای از بین بردن آنها و خاک اجدادی شان میان هم قسم خونی خوردەاند.

علت بە ثمر نرسیدن مبارزات ملت کورد تاکنون برای احیای یک دولت مستقل میتواند علل زیادی دربربگیرد کە یکی از مهمترین آنها شکاف و وجود مرزهای ساختگی میان کوردها بودە است کە در اکثریت شورش های خود برعلیە اشغالگران شکست خوردە و نتوانستەاند این مبارزە را در بخش های دیگر کوردستان بە هم اتصال بدهند.

کوردها چندین صدە است کە از چهارسو در محاصرەی همسایگانی بیگانە و بی صفت قرار گرفتەاند کە علیە این ملت ازهیچ گونە کار وحشیانەای صرف نظر نکردەاند و تا آنجایی کە تاب و توان داشتەاند برضد کوردها شوریدەاند و دەها و صدهابار ملت کورد را مورد نسل کشی،تبعید،زندانی،اعدام وغیرە قرار دادەاند.

اما آنچە هنوز قابل رٶیت است آن است کە کوردها با وجود تحمل این همە آزار و اذیت و حمل زخم های سنگینی از تاریخ هنوز هم از ارزوی خود برای بنا کردن یک کشور مستقل دست برنداشتە و همچنان برای آن از جان و دل میکوشند.

در طول این سال ها کوردها هرازگاهی توانستەاند حکومت های منطقەای و اقلیمی تشکیل بدهند، اما وجود این همە دشمن جلوی آنها را سد کردە و نتوانستەاند قدرت خود را وسیع تر بکنند و حکومت خویش را بە جاهای دیگری از کوردستان بکشانند و بعد از مدت چندماه یا چند سال دوبارە از سوی اشغالگران و دشمنان بە فجیح ترین شیوەی ممکن سرکوب شدەاند.بعنوان مثال حکومت جمهوری کوردستان بە رهبری پیشوا قاضی محمد.

حکومت های اشغالگر کوردستان با وجود تمام مشکلات و اختلافات میان خود همیشە و هموارە تا بە امروز متحدانە در برابر خواستەهای کورد ایستادە و جهت نابودی و ریشەکن کردن آنها گام برداشتەاند.

سوال اینجاست کە چرا تا بحال هیچ نیرویی نتوانستە از ارادەی کوردها برای آزادی و استقلال بکاهد و آنرا بخشکاند!؟

جواب سادەاست کوردها خودرا وارثان و صاحبان اصلی این خاک میدانند و عشق و علاقەای کە آنها بە سرزمین خود دارند قابل وصف نیست و در همین راستا آنان حاضر بە تحمل هرگونە مصیبتی میباشند اما حاضر بە فراموش کردن خانەی و کاشانەی خود نبودە و نیستند کە هزاران سال است در آن زندگانی میکنند.اما میبینیم مهاجرانی در نهایت بی شرمی و بی شرفی بە منزل کوردها ریختەاند و خود را صاحب خانە وکوردها را نیز بیگانە میشمارند!

بعداز تمام این مصیبت ها بلاخرە کوردها با ادامەی مبارزات برحق خود توانستند در دهەهای نود میلادی صاحب یک منطقەی خودمختار در جنوب کوردستان یا بە اصطلاح شمال عراق کنونی شوند،البتە بعداز سال ها خیانت غربی ها اینبار توانستند ازسوی آنها مورد حمایت قرار گیرند کە این خودمختاری هنوز هم پابرجا و روز بە روز قدرتمندتر میشود تا جایی کە امروز توانستە در سطح منطقە و جهان دارای جایگاهی مهم و استراتژیک شود.

بعداز حملەور شدن گروه تروریستی داعش بە طرف کوردستان با نیت اشغال و تصرف آنها کە بی گمان از دشمنان و اشغالگران کوردستان خط و فرمان میگرند و تغزیە میشوند بعد انجام جنایات های بسیاری علیە ملت کورد بلاخرە کوردها اینبار نیز توانستند دربرابر دشمنان خود کە دارای هیچگونە اخلاق و رفتاری انسانی بە مثابەی پدران خود نبودەاند موفق و سربلند بیرون آیند.

نیروی پیشمرگ کوردستان با نشان دادن جان فدایی و سلحشوری خود توانست جهان را متقاعد کند کە کوردها شایان بهترین ها هستند و آنها تنها نیرویی در جهان هستند کە با کمترین امکانات و تسلیحات توانستەاند در برابر بزرگترین و مخرب ترین گروه تروریستی جهان بایستند و مرادنە در میادین جنگ بجنگند و آنها را متحمل ضربەهای محلک و جبران ناپذیری بکنند.

توان بالای نیروی پیشمرگ کوردستان و ارادەی بسیار محکم آن با پشتیبانی بی وقفەی ملت خود توانست در این جنگ تحمیلی سرافراز از میدان خارج شود و با یکدستی و اتحاد برآن شدند تا ترویست ها را از خاک پاک کوردستان بیرون برانند و تمام مناطق تحت کنترل داعش و همچین مناطق تحت مناقشە با حکومت بغداد کە بە مناطق مادەی١٤٠ مشهور است را در دست بگیرند و باری دیگر این بخش های جداشدەی کوردستان را بە جنوب کوردستان گرە زدند و اکنون خود فرمانروایی آن را در دست دارند.

کوردها با تغییرات تازەی خاورمیانە با سیاستی موفقیت آمیز توانستە بە بسیاری از اهداف خود دست پیدا کند و اکنون غربی ها بە این نتیجە رسیدەاند کە کوردها یکی از بهترین همپیمانان آنها بودە و تاکید کردەاند کە این همپیمانی و دوستی همچنان استوار و پابرجا خواهد ماند.

اکنون جهانیان از نیروی پیشمرگ کوردستان بعوان بهترین نیروی ضدترور در جهان یاد میکنند و با افتخار تیشرت و لباس پیشمرگ را بە تن کردە و با آن عکس های سلفی و دستە جمعی می اندازند و در دنیای مجازی با عشق از آنها حمایت میکنند و برای آنها و ملت کورد آرزوی موفقیت و پیروزی میکنند.

تحولات منطقە و جهان کوردها را از نظر سیاسی بە جایگاه بالایی سوق دادە کە با این حال کوردها میتوانند در آیندە از نظر اقتصادی و سیاسی و همچنین از نظر سربازی و موقعیت حساس جغرافیایی و ژئوپلوتیکی بە پلەهای ترقی دیگری دست یابند و رفتە رفتە آرزوی تاریخی خود یعنی ایجاد کشور کوردستان را تیک بزنند.

آنها اگر یکصدا و متحد باشند میتوانند در آیندەای نچندان دور بە یکی از ابل قدرت های جهان مبدل شوند،میتوانند بە جایگاهی چون آلمان،ژاپن،بریتانیا و...برسند.

شاید این نوشتەها از نظر خوانندە تنها خیالات و یا یک واهمە باشد اما من معتقدم این یک واقعیت است و روزی با چشمان خودمان آنرا خواهیم دید کە کوردها در منطقە حرف اول و آخر را میزنند و همچنین پا بە پای کشورهای ابل قدرت جهان گام بر میدارند.

اکنون غربی ها در اسیای بزرگ اللخصوص خاورمیانە بە جز کوردها دیگر نمیتوانند روی هیچ کشوری حساب کنند و خوب میدانند تاکنون تمام سرمایە گذاری هایشان باد هوا شدە و علیە خود آنها بکار گرفتە شدە است.پس حال باید بە کە اعتماد کنند و کە بهتر از کورد و اسرائیل!

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 1740
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy