هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

تابلوهای نستعلیقی ارومیە

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

ibrahim_-_daesh_4درین ولولە غبار و سیاهی کە چندیست ‌قد برافراشتە، کسی بە نابودی مهد آنچە نمیداند یا نمی خواهد بداند آمدە است.

سرزمین من آزادی را فریاد می زند و تنها فریادرس روزهای سخت سیەروزان جای جای خاورمیانە است کە اینروزها غرق در بدبختی ، خون و جنگ است.

آنچە "سیاهی" نمیداند، چیزی نیست جز لبخندی از زندگی و سرسبزی و نشاط کودکی برای پدر و مادرش در آنجا، در بین النهرین .

آنچە "سیاهی" نمی خواهد، جشنی از رنگها و سفیدی است در خانە "لالەش" کمی آنطرفتر، آنچە" سیاهی" نمی خواهد آرامشی است کە از باهم بودن و زندگی مصالمت آمیز چند همسایە با زبانهای متفاوت است.

کمی اینطرفتر و کمی دورتر از این همە سیاهی عریان کە در مقابل این همە ارزشهای پاک و انسانی ایستادە، سیاهی در بطن روزگار و روزمرگی های مردمانی دست و پا بستە کە فقط می بینند و نالە سر می دهند، دست می جنبانند و گرد نامهربانی و نفرت می پراکند...

ارومیە، شهر من چند روزیست شاهد تغیراتی است از جنس همان سیاهیهایی کە منطقە را گرفتە!

 

ibrahim_-_wrme_-_tablo_2


یکی از ساکنان شهر من اینچنین می گوید:

 چند روز پیش طبق معمول هنگام رفتن سر کار خیابان را دیدم کە نامی دگر با تابلویی جدید بر آن نسب شدە، کمی آنورتر باز همانگونە، بلە تغییری در راه بود....

ماجرا از این قرار بود کە شهردار محترم با جمعی در اتاقی نشستە و از آنجا کە همە جورە شهر در آرامش و امن و امان بود و کار دیگری برای خدمت بە خلق نبود، تصمیم میگیرند در حوضە باصطلاح خودشان "فرهنگ" حرکتی نوین انجام دهند و فرهنگ ناب و بومی را بە خیال خویش احیا کنند، و آن نامگذاری یا تابلو زنی دوبارە خیابانها بە نامهای اصیل و بومی کە از ازل بود و همە می دانستند.

حرکتی کە در ظاهر فکر نکنم کسی حرفی برایش داشتە باشد، از بس صحیح و درست می نمود. ولی شهر ارومیە مردمان دیگری داشت کە در اتاق فکر شهرداری محترم یا فرمانداری و استانداری عزیز نمایندەای ندارند، ازین رو نتیجە این ایدەهای زیبای احیای فرهنگ اصیل بومی از طریق نامگذاری مجدد یا بهتر بگویم تابلو زنی مجدد چیزی نبود کە بە مذاق تمام رهگزران آن خیابانها خوش بیاید، نامهایی کە بر روی این تابلوها نمایان بود بە زبان فاذری بودە است ( چیزی شبیە فینگلیش، آذری بە ظاهر فارسی) کە در نزد عوام و مردم محلە با زبان آذری صحیح خواندە می شد ولی نە همە ساکنان محلە!

ارومیە همانگونە کە خود شهردار محترم چندی پیش در مصاحبە با خبر گذاری فارس، آن را شهری چند قومیتی ( بە زبان خودش کە این ملیتهای آذری و کرد را اقوامی از ایران بزرگ می خواند) با مذاهب و ظواهر فرهنگی گوناگون میداند و بر لزوم احیا و نگهداری از این فرهنگها تاکید می کند، با این عمل غیر مسٶلانە بە آسانی اکثریتی از ساکنان تاریخی این شهر را آزردە خاطر می کند. ساکنانی مثل کردها کە با رشدی سریع قطعا اکثریت منابع و جمعیت شهر را داشتە باشند ولی سهمی ازین احیای فرهنگی ندارند.

 

ibrahim_-_wrme_-_tablo_3


ساکنانی چون اقلیتهای مذهبی ارمنی و آشوری کە همچنان در محلە های قدیم خود پا بر جا هستند ولی حتی نام کوچە هایشان هم بە زبان و نام دیگریست کە شاید نشناسندش، با نگاهی بە این تابلوها، کە بنظرمن بیشتر شبیه بە یک شوخی بزرگ هستند فقط ترجمە ای لغوی از نام قدیم خیابانها کە درطول تاریخ توسط عوام و سکنە آذری یا کرد صورت گرفتە بود و بە مرور زمان تثبیت شدە و مورد استفادە در روزمرگی های مردم کوچە بازار قرار می گرفت.

این تابلوها می توانست ترجمە کردی خیابانها را هم شامل شود ولی دستهایی از آستین سیاهی کە فقط بە نابودی و تقابل برخورد تمدنها می اندیشد، هیچ سودی از همزیستی چند فرهنگ کنار هم نمی برند و راز بقایشان هم در همین درگیر ساختن مردم کوچە و بازار با اینگونە دسیسە هاست. واکنش مردم در ابتدا چیزی جز خشم نبود ولی قشر روشنفکر و تحصیل کردە مردم برنامە های دراز مدت خود را با متانت و آرامش پیش می برند. اعتراضهایی بە روابط عمومی شهرداری و حتی خود شهردار هم شدە است، کە امیدواریم کمی واقع بینانە تر بە قضیە نگاه کنند، چرا کە طنزی تلخی سراسر این تابلوها را با خط نستعلیق فرا گرفتە و نام و شکل ظاهری در دورەای کە قدرتهای سیاسی و اجرایی در دست قشری خاص با اهدافی شوم کە بر همگان واضح است، بر ماهیت و اصل ماجرا هیچ تاثیری نخواهد داشت.


ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 3598
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy