هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

بررسى اعلام استقلال کردستان از نگاه سه حوزه ى مديريت (بخش 1)

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

behzad_-_mahe_asal_2امکان سنجى بايستگى زماني، مکانى و امکانى اعلام استقلال از نگاه مديريت ريسک، مديريت تحول و مديريت بحران

بخش نخست: بررسى اعلام استقلال کردستان از نگاه "مديريت ريسک"

‏(اصولا مديريت ريسک، در پاسخ به اصل عدم قطعيت، به اين دليل به جود آمده و توسعه يافته است که ‏در ‏دنياى واقعيت ها، هرگز نمى توان به شرايط 100 درصد مناسب براى انجام و اجراى يک فرآيند دست ‏يافت، ‏بنابراين، همواره بايد در برخى موقعيت ها هنگامى که نمايشگرها اعداد قابل قبولى نشان مى دهند ‏و ‏شاخص ها خبر از رسيدن به پايين ترين ميزان عدم قطعيت حصول مى دهند بايد کليد را زد.‏)‏

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻳﺴﻚ در تعريف، سه اقدام "نگريستن"، "بررسي" و "تلاش" است:

 ـ ﻧﮕﺮﻳﺴتن ﭘﻴﺶ رو

 ـ ﺑﺮرﺳﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩ ى ﻏير ﻗﻄﻌﻲ و ﻧﺎواﺿﺢ

 ـ ﺗﻼش ﺑﺮاى ﺗﺸﺨﻴﺺ آن چيزى است که در انتظار ماست

و از آنجا که هريک از سه حالت فعلى مورد بررسي، در برابر ما قرار دارند و داراى "عنصر آيندگي" هستند در اين حوزه از مديريت، پيشنهاد مى شود که براى گذار از کيفيت کنونى به حالت آينده، نياز به يک "رادار ريسک" ضرورتى غيرقابل چشم پوشى است که دﻳﺪن ﭘﻴﺶ رو را براى ما راحت تر مى سازد، با شناسايى تهديدها و درجه ى تاثيرگذارى آنها، انديشه و اقدام و تصميم ما را براى دورى گزينى و يا کم اثر کردن آنها کانونى نموده و فرصت هايى را که امکان دستيابى به آنها وجود دارد شناسايى و قابل دسترسى مى سازد.

 

behzad_-_esteglal_2


اما در کنار اين وجه از مديريت ريسک، وجه ديگرى نيز وجود دارد که بسيار جالب توجه مى نمايد و آن، تعريف و گنجاندن اصطلاح ديگرى است که در ست در نقطه مقابل آينده و رادار ريسک، بررسى آن، به يک ضرورت در مديريت ريسک تيديل شده است: "آينه ى عقب نما".

اﮔﺮچه در نگاه نخست و از مفهوم "ريسک"، اين گونه اسنباط مى شود که آنچه در گذشته روى داده است مربوط به "زمان پيش از اين" است و ديگر نمى توان براى آن، ريسک، در نظر گرفت (چون ديگر عدم قطعيت آن به صفر رسيده است) اما بايد به دو مساله اهميت داده شود:

 ـ گذشته را بايد مطالعه، تحليل و بررسى کرد تا بتوان از آينده، ديدى کلى به دست آورد

 ـ با تجزيه و تحليل گذشته، از تکرار آن در آينده جلوگيرى به عمل آورد

****

اکنون با تعريف دو ابزار بايسته ("رادار ريسک" و "آينه ى عقب نما") براى بررسى آنچه که بايد انجام شود و يا آنچه در يک گاهشمار زماني، مقرر شده است به عمل درآيد (اعلام استقلال کردستان) پرسشهايى بايد طرح و بدانها پاسخ داد تا مديريت ريسک، به صورت بهينه انجام يابد:

 ـ ﭼﻪ ﻧﻮع رﻳﺴﻚ هﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اعلام استقلال کردستان ﺗﻌﻴﲔ ﺷﻮد؟

ﺁﻳﺎ "رﻳﺴﻚ هﺎى ﻧﻮﻋﻲ" و "ريسک هايﻋﻤﻮﻣﻲ" يوﺟﻮد دارﻧﺪکه اﻣﻜﺎن ﺗﺎﺛﲑﮔﺬارى ﺑﺮ اعلام استقلال کردستان را داشته باشند؟

هنگامى که نخستين بار به موضوع استقلال انديشيده و ريسک هاى آن شناخته شده اند آيا هر کدام از

ﻳﻚ از رﻳﺴﻚ هﺎى ﺗﻌﻴﲔ ﺷﺪﻩ واﻗﻌﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎدﻧﺪ؟ (و اگر اتفاق نيفتادند چرا؟)

 ـ براى انجام فرايند اعلام استقلال و همچنين کنترل و حداقل سازى ريسک هاى آن، چه کارهايى انجام شده است؟

 ـ آيا کوتاه ساختن زمان پيش بينى شده در اعلام استقلال، مديريت ريسک را بهينه خواهد ساخت و يا به تاخير انداختن آن، هزينه ها را حداقل خواهد کرد؟

****

حال بهتر است به با آوردن چند نمونه از ريسک ها در اعلام استقلال کردستان، به پرسش هاى طرح شده در اين حوزه از مديريت، پاسخ گفت.

بررسى مناسبات حاکم بر چرايى وچگونگى به وقوع پيوستن رويدادها در سه حوزه ى "خُرد"، "ميانه" و "کلان" (کردستان به عنوان متغير مستقل در نظرگرفته شده است)و همچنين با فرض جغرافياى کشورها براساس فاصله از مبدا کردستان و تعريف آن به صورت "مرکز"(يعنى کردستان)، خارج نزديک(کشورهاى همسايه و منطقه) و خارج دور(بقيه ى کشورهاى تاثير گذار بر منطقه) نشان مى دهند اکنون پس از پشت سر گذراندن دوران بسيار وحشى و غير قابل پيش بينى کوارتر گذشته، ارامشى نسبى در منطقه ى خاورميانه ديده مى شود که قطعا با توجه به کامل نشدن تحولات سياسي، تنها يک دوره ى موقت به لحاط زمانى است و به زودى شاهد يک اوج گيرى ديگر در دگرگونى هاى منطقه اى خواهيم بود که بر ميزان عدم قطعيت ها خواهد افزود. بسيار طبيعى خواهد بود اگر در وجه کفايت کنونى که از شدت و شتاب تحولات اندکى کاسته شده است فرآيند را وارد مرحله ى نهايى اعلام استقلال نمود.

 ـ اقليم باشوور کردستان از نظر ثبات داخلى ـ در مقايسه با اکثر کشورهاى منطقه ـ و امنيت و رفاه و درجات دمکراتيک و حقوق شهروندى و مدني، به عنوان جزيزه ى ثبات خاورميانه و مدلى قابل توجه براى گذار ديگر کشورها شناخته مى شود

 ـ در وضعيت کنونى و با درنظر گرفتن هر سه عامل تعامل زاي"زمان"، "مکان و "امکان"، فعلا مى توان "تعامل نهان را" در آن بخش ازجغرافياى کردستان بزرگ يافت که "باشوور"ناميده مى شود.

 ـ در بررسى امکان سنجى متحقق ساختن "هژموني"، امکان "توليد قدرت"، "هدايت قدرت" و"کنترل قدرت" به صورت هارمونيک و به گونه اى که بتواند حتى به هم افزايى نيز منجر گردد(و فضايى احتمالى براى ديگر بخش هاى کردستان مهيا سازد) نشان مى دهند "باشوور"داراى موقعيت بهينه و زمان نيز در مناسب ترين ايام براى اعلام استقلال است.

 ـ کردها در تمام جهان، از مرحله ى نياز به "بازى در چارچوب هويت مقاومت" فرا رفته اند و اکنون فضاى مناسب منطقه اى و بين المللى براى کردها جهت ادامه ى بازى در چارچوب "هويت مشروعيت بخش" و "هويت برنامه دار" آغاز شده است.

 ـ اقليم کردستان اگرچه به لحاظ تعريف سياسى و قانوني، در چارچوب جمهورى فدرال قرار گرفته است اما نقش افرينى منطقه اى آن، درست شبيه يک کشور مستقل به چشم مى آيد.اين موضوع اگرچه در نگاه ابتدايى وسطحى ممکن است قابل تقدير بهنظر ايد اما همزمان يک تهديد جدى براى باشوور نيز هست چراکه بازى به مثابه يک کشور مستقل، داراى چترهاى حقوقى و امنيتى بين المللى فراخور همان بسته بندى تعريفى است و هر آن ممکن است به عاملى تنش زا، و بحران آفرين براى باشوور و يا به بهانه اى موجه براى کشورهاى منطقه جهت هرگونه مداخله ى احتمالى تبديل گردد. بنابراين کوشش براى ارتقا به موقعيت سياسى و حقوقى مقتضابه حجم و عمق بازى و در نتيجه اعلام استقلال کردستان، ضرورى تر از هر زمان به نظر مى رسد

 ـ منافع ملت کرد در خاورميانه اکنون بيش از هر دوران ديگرى در تاريخ، در طول مصالح جهانى و منطقه اى قرار گرفته است و به دليل تنوع بى سابقه ى عوامل علّى و معلولى در آفرينش چرخه هاى سياسي، اقتصادي، و...هر لحظه ممکن است رويدادهايى زمينه ى ظهور و بروز پيدا کنند که اين شرايط را به سويبى نظمى هدايت کنند.

 ـ با توجه به تسلط گفتمان هاى حقوقى بين المللى و قرار گرفتن انديشه ى دموکراسى خواهى در کانون مطالبات انسان آزاد، کردها اکنوناز بيشترين شانس فرصت براى دستيابى به حق خود برخوردار هستند.

 ـ بيشتر کشورهاى منطقه (خارج نزديک و از جمله ايران و ترکيه) و همچنين اغلب کشورهاى جهان (به مثابه خارج دور)، اکنون بيش از يک دليل براى ايجاد، گسترش و توسعه ى مناسبات خود با جغرافيايى به نام کردستان دارند و اين فرصتى پيش پاى ملت کرد مى گذارد که از همه ى اقتضائات موجود در جهت راضى ساختن جهان براى "به رسميت شناختن استقلال ملت کرد" بهره بردارى کند

 ـ کشورهايى چون ايران و سوريه به دليل مواجهه با تحريم هاى بين المللى و جنگ داخلى و...در شرايط حداقل قدرت و اقتدار براى مداخله به هر شکل ممکن در مساله ى ملت کرد برخوردار هستند و خود نيز به دليل دارا بودن جمعيت قابل توجهى کرد در مرزهاى خود با باشوور، حاضر به بازى هاى ماکس ـ ماکس نخواهند شد.

 ـ در مفهوم پايه ى "آينه ى عقب نما" نيز مى توان به موقعيت هاى تاريخى بسيارى در تاريخ کردستان اشاره ورزيد که صرف تاخير در هرگونه اقدام با مايه هاى "استقلال محور"، چه هزينه هايى از نظر شدت و عمق گرانبار بر ملت کرد وارد ساخته است

در اين زمينه، براى پاسخ به پرسش هاى طرح شده، دلايل بسيارى وجود دارند که به صورت تخصصى تر و با محاسبات مبتنى بر داده هاى معتبر، نشان مى دهند "اعلام استقلال ملت کرد در باشوور"(کردستان عراق)، اکنون در "زمان بهينه" قرار دارد.

و موضوع بسيار مهم ديگرى که بايد در پايان اين بخش بدان اشاره نمود آن است که:

اصولا مديريت ريسک، در پاسخ به اصل عدم قطعيت، به اين دليل به جود آمده و توسعه يافته است که در دنياى واقعيت ها، هرگز نمى توان به شرايط 100 درصد مناسب براى انجام و اجراى يک فرآيند دست يافت، بنابراين، همواره بايد در برخى موقعيت ها هنگامى که نمايشگرها اعداد قابل قبولى نشان مى دهند و شاخص ها خبر از رسيدن به پايين ترين ميزان عدم قطعيت حصول مى دهند بايد کليد را زد.

به باور من، اکنون بهترين زمان براى زدن دوکليد مى تواند باشد:

کليد پايان عصر زير سايه نشينى ملت کرد و

کليد آغاز تاسيس کشور مستقلى به نام کردستان در باشوور

 

لينكهاى مربوطه:

 

بررسى اعلام استقلال کردستان از نگاه سه حوزه ى مديريت (بخش 2)


ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 1562
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy