هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

وعدەهای روحانی برای عملی کردن مطالبات مردم تنها خواب و خیالی واهی بود

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

amanj_-_sh_qasemlo آنهایی کە با رأی دادن بە روحانی امید کاذب بە تغییر سیاست های رژیم بستە بودند حالا شرمگینانە جواب گوی این بی عدالتی ها و اعدامهای وحشیانە باشند.

انتخاب روحانی انتخابی مهندسی شدە و از قبل تعین شدە بود. زیرا سرکار آوردن روحانی و نشان دادن نرمش در مقابل جوامع بین المللی برای گریز از بن بستی داخلی و بین المللی بود کە حکومت ایران در آن گرفتار شدە بود وهمچنین کاستن از فشارهای بین المللی و داخلی برحکومت ایران و همپیمانانش از جملە حزب اللە ، حماس واسد بود تا اوضاع داخلی و خارجی را تا حدودی بە نفع حکومت آرام کند نه برای حل مسائل و رفع معضلات و مشکلات اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی واقتصادی کە مردم ازآن بە ستوە آمدە بودند.

و در این میان هم باز مردم گول وعدە های این سیاستمداران خوش خط و خال را خوردند و حالا هر روز باید شاهد دستگیری و شکنجە و بە دار آویختن فرزندان بی گناە خود باشند و جسد بی جان جگر گوشە های خود را بە دوش بکشند و آنها را راهی قبرستان کنند تنها بە گناە سردادن فریاد آزادی و دمکراسی

جمهوری اسلامی ایران ازآغاز اعلام موجودیتش از اعدام و بە خصوص اعدام های سیاسی بە عنوان مانعی ضد بشری در مقابل مخالفان خود استفادە کردە است و در این راە هم هیچ گونە تردیدی بە دل راە ندادە است .و بی مهابا از اعدام فعالین سیاسی كورد و بلوچ و عرب ، روزنامە نگاران ،وبلاک نویسان بە عنوان محرک قوی بازدارندە بر علیە مخالفین خود استفادە کردە است کە افزایش اعدام ها در دولت روحانی خود گواە بر این واقعیت است .

 

amanj_-_ruhani_d_2


در جمهوری اسلامی ایران اعدام هموارە در مواقع حساس با اوضاع سیاسی و سطح گستردگی جنبش های اجتماعی و سیاسی کاربرد یافتە است وحکومت ایران درهیچ مقطعی ازطول حکومت خود از گزینە ی اعدام چشم پوشی نکردە است.

اعدام هموارە در نظامهای دیکتاتوری کارکتری سیاسی بودە و در نظام جمهوری اسلامی تا سطح زیادی برجستە بودە و هست و بستە بە میزان خطری کە احساس کردە است بە عملی سازی آن دست زدە است و بر اساس اعلام کمپین بین المللی حقوق بشرتعداد سرانە اعدام در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان است .

 و در آستانە ی دهم اکتبر روزی کە توسط برخی از نهادهای حقوق بشر بە عنوان روز جهانی مبارزە با مجازات اعدام نامگذاری شدە است .کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و مرکزاسناد حقوق بشر ایران با صدور بیانیەای مشترک ازشمار بالای اعدام در ایران انتقاد کرد و از مقامات جمهوری اسلامی ایرانی خواستەاند روند استفادە از اعدام را در ایران متوقف سازند . براساس این گزارش تنها طی دو ماە گذشتە ١٢٥ نفر در شهرهای مختلف ایران اعدام شدەاند و برای دەها تن دیگرهم حکم اعدام صادر شدە کە در انتظار اجرای آن هستند .

زندانیان محکوم بە اعدام از محاکمە عادلانە برخوردار نمی باشند و محکومیت آنها بر اساس اتهام های مبهم و اقرارهایی می باشد کە معمولآ در زیر شکنجە های وحشیانە و غیر انسانی پیش از محاکمە در دورەی حبس در انزوای کامل ازآنها می گیرند و زندانیان سیاسی و عقیدتی اکثراً از داشتن وکیل محروم می باشند.

 محکومین بە اعدام ا‌غلب از زمان اعدام خود مطلع نمی باشند وچند روز قبل از اعدام، آنها را بە سلول انفرادی و جایی نامعلوم منتقل می کنند بدون این کە کسی یا خانوادە آنها خبر دار شوند و آنها را با روشی غیر انسانی و وحشیانە از طریق طناب دار حلقە آویز می کنند.

 جنبش های آزادی خواهانە ملت كورد کە هموارە بر ضد سیاست های غیر انسانی دولت حاکم در ایران بودە وهست هر زمان کە موجب ترس و هراس دولت و حاکمیت ایران شدە حکومت ایران در مقابل آن دست بە انتقام تلافی جویانە زدە و قتل و عامهای بی رحمانەا ی را ،بە راە انداختە است کە می توان بە اعدام های مبارزان را ە آزادی در سال های هزارو سیصدو پنجاە وهفت و سال هزارو سیصدوشصت اشارە کرد کە درواقع می توان گفت در هر دو مقطع زمانی یک قتل عام وحشیانە و نسل کشی ملت كورد بود .

و اکنون هم دوبارە تاریخ تکرار می شود و حکومت دست بە اعدام جوانان مبارز زدە و دستگاە آدم کشی خود را بە کار انداختە است و روزانە تعدادی از جوانان را بە جرم مفسدفی الارض ، محاربە ، اقدام علیە امنیت ملی ، ضد انقلاب و غیرە اعدام می کند و برای باز گذاشتن دست و پای دولت در اجرای اعدام های ناعادلانە حتی از عنوان جرم سیاسی خودداری می کنند وبە صورت شرمگینانە ای اعلام می کنند ما زندانی سیاسی نداریم .

و این یک حقیقت کتمان ناپذیر است کە نظام های دیکتاتوری از اعدام و ایجاد فضاهای رعب و وحشت بە عنوان یکی از ابزارهای اصلی برای گسترش و تقویت و تحکیم وتثبیت سلطە و حاکمیت خویش استفادە کردەاند و می کنند . بنابراین پدیدە شوم و ضد بشری نسل کشی و اعدام موضوعی آشنا و ملموس برای ما ملت ستم دیدە كورد می باشد کە قربانیان اصلی نظامهای دیکتاتوری در طول تاریخ بودە و هستیم .

 در واقع دشمن تنها بر اساس یک تصور غلط گمان می کند کە می تواند با حذف فیزیکی جوانان كورد فکر و اندیشە های آزادی خواهانە را از آنها بگیرد و باعث متوقف کردن مبارزات برحق آنها برای ایجاد حکومتی دمکراتیک در ایران و کسب حق تعیین سرنوشت ملت كورد در کردستان شوند .

اما جمهوری اسلامی باید بداند کە این اقدامات ضد انسانی نە تنها مانعی بر سر راە جوانان كورد مبارز راە آزادی نخواهد گذاشت و ارادە ی آنها را در هم نمی شکنند .بلکە باعث می شود آنها با عزمی راسخ تر و ارادە ای محکم ترو فولادی تر بە مبارزات خود ادامە دهند و صدای نارضایتی های خود را بە گوش جهانیان برسانند

 و با اتحاد و همبستگی ملت كورد و احزاب و سازمانهای سیاسی ملت های تحت ستم ایران نگرانی خود را از عدام زندانیان كورد و بلوچ و عرب اعلام دارند و با مشت های ‌گرە زدە در مقابل این بی عدالتی ها بایستند.و تا رستگاری ملت های تحت ستم از مبارزە دست بر ندارند .

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 1209
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy