هه‌ڵۆی کوردستان

-
هەڵە
  • JFolder::create: Could not create directory

آموزش و پرورش، ماشین کشتار فرهنگی در ایران امید طاهری

پۆستی ئەلیکترۆنی چاپکردن

omid_taheri__-_kurdistan_2اگر شما آموزش و ترویج یک زبان را غیرقانونی کنید، در نهایت، آن زبان را حذف می کنید و با از بین بردن آن زبان، فرهنگ آن گروه زبانی را نیز نابود می کنید و در سرانجام، خود آن مردم را از بین می برید. ممکن است که آنها بە صورت فیزیکی از بین نروند، اما آنها دیگر خودشان نیستند بلکه تبدیل به دیگرانی شده اند که به زبان و فرهنگ دیگری تعلق دارند.

در هر جامعه ای که انسانها از تعلیم و تربیت به زبان مادری خود محرومند، بە معنی وجود حاکمیت ظلم و استبداد سیاسی - اجتماعی و بی عدالتی است، زیرا در آنجا زبانی بر دیگر زبانها و یک گروه انسانی بر دیگر گروههای انسانی در موضعی برتر و حاکم قرار می گیرد.کە این بدان معنی است کە در آن جامعه استثمار انسانهای غیر حاکم و محو شدنشان از صحنه تاریخ، از پیش طرح ریزی شدە است. (جنوا اسپیترمن،زبان شناس و متخصص سیاست های زبانی)

١مهر باز آمد، سال تحصیلی جدید در راه است و باز هم ملیتهای در اقلیت مجبورند بە زبانی غیر مادری بیاموزند ، گروه حاکم جدا از ظلم و ستمی کە در اشکال عینی بە این ملیتها روا میدارند، آنها را وادار میکنند کە تحت لوای استبداد ، مجبور شوند برای ماندن در دایرەی آموزش ، لباس نو بە تن کودکان کردە و آنان را با دست خود بە دامان استعمار بسپارند. جایی کە در آن زبان مادری تحقیر و زبان غیرمادری بە آنها تحمیل میشود.

 

omid_-_zmani_dayki_2


زبان یکی از اساسی ترین پایەهای فرهنگ و هویت هر ملت است . هر انسانی حق دارد بە زبان خودش صحبت کرده،بنویسد و بخواند. زبان مادری بیانگر هویت فرد است کە هر شخصی با آن احساسات و بنیادی ترین مفاهیم را در سنین کودکی، از طریق مادر آموختە و بعدها با آن تکلم کردە و میاندیشد . اشخاص تنها پس از فراگیری زبان مادری هویت خود،گذشتە و اکنونشان را درمیابند . با آن ، احساسات و خواستەهایشان را درمیان گذاشتە و با اطرافیان رابطە برقرار میکنند.

زبان مادری در سنین کودکی آسیب پذیر است ، گاه میتواند در اولین سالهای آموزش با زبانی دیگر، به دست فراموشی سپردە شده و یا بە کمرنگی بگراید. این اقدام مصداق بارز نقض حقوق بشر است.

انسانها حق دارند تا استعدادها و اندیشەهای آنها با زبان مادری شکوفا شدە و با زبان قابل درکشان بە شناخت پیرامونشان بپردازند. ممنوعیت تحصیل بە زبان مادری، اقدام برای نابودی یک فرهنگ و در راستای کتمان یک ملت است ، کە تلاش در این زمینە می تواند بە ژینوساید فرهنگی بیانجامد.

سازمان ملل متحد، ٢١ فوریە را بە عنوان روز جهانی زبان مادری اعلام کردە و از دولتها میخواهد کە حق ساکنان آن کشور را برای آموزش بە زبان مادریشان بە رسمیت شناختە و زمینەی تدریس زبان آنها در نظام آموزشی فراهم شود.

در شرایط سلطە یا استعمار ، گروە سلطە فرهنگ و زبان خود را برتر دانستە و در جهت کلنیالیسم فرهنگی دیگران گام بر می دارند. برای نابودی هویت ملتها، بطور سیستماتیک برنامەریزی کردە و از قدرت و ابزار خود بهرە می برند.همچنین سعی در نابودی فرهنگ و تشخص واقعی افراد و القای هویتی جعلی بە آنان را دارند.

دستگاە سلطە ، زبان مسلط را زبان رسمی اعلام کرده و این زبان حوزەهای سیاسی،اجتماعی و ادارات را دربرمی گیرد و زبان کتاب ها، مدارس و دانشگاه ها بودە و در کلیەی اسناد، مکاتبات رسمی، روزنامە ها و..از این زبان استفادە می شود .رابرت فیلیپسن ،زبانشناس معروف از این پدیدە به عنوان امپریالیسم زبانی یاد می کند.

در اصل ١٥ قانون اساسی ایران هم جدا از آنکە اشاراتی بە حقوق فرهنگی محدود اقلیت ها شدە، خط و زبان فارسی، زبان رسمی تعیین و تاکید شدە اسناد،مکاتبات،متون رسمی و کتب درسی باید با این خط و زبان باشد.

آموزش بە زبان مادری یکی از ابتدایی ترین حقوق انسانی است. گرفتن این حق از انسان بە معنای زیرپاگذاشتن حقوق انسانی،سیاسی،فرهنگی و شهروندی افراد میباشد.

با اینکە آموزش و پرورش در هر جامعە تاثیر گذارترین ساختار در راە تعلیم و تربیت نسلهای متداوم است و باید بە وظیفه ی انسانی خود متعهد باشد، در ایران و سایر حکومتهای مستبد، کاربردی متفاوت داشتە و بە ابزاری برای تحمیل زبان سلطە و اجرای سیاستهای جنایتکارانە و غیر انسانی مبدل گشته و ماشین کشتار فرهنگی ملتهای تحت سلطە می شود.

محدودیت در آموزش با زبان مادری به عنوان یک ابزار باعث می شود، میلیونها کودک که زبان مادری آنها به غیر از فارسی است ، از فراگیری زبان مادری و آموختن به زبان خود محروم شوند. این قضیە ، این احتمال را تقویت می کند کە این کودکان بی سواد یا کم سواد و فاقد مهارت های لازم بار بیایند و نتوانند خود را با بایسته های جهانی قرن بیست و یک وفق دهند،

از همان روزهای اول با آموزش بە زبانی دوم و غریب ، پیامی روشن به کودکان دادە می شود که اگر بخواهند کسب دانش کرده و یا به پیشرفتی در آن جامعه برسند، باید بنوعی از فرهنگ و زبان خود روی برگرداندە و با آن وداع کنند. آنها باید هویت، زبان و فرهنگ خود را پشت دروازە مدرسە رها کنند.

زمانی کە کودک پا بە مدرسە میگذارد، بنابرآنکە زبان معلم را نمی فهمد، بخش عمدەای از آموزه های او را نیز نفهمیدە و در نتیجە توان درک، بررسی و طرح سوال او بشدت کاهش میابد و یا از بیان دانستەهایش با زبانی دیگر باز می ماند. این اتفاق سبب می شود کە زبان فهم و بیان فرد جدا شدە و می تواند تاثیرات منفی بسیاری بر روان و شخصیت او بگذارد.

کودکان پس از ورود بە مدرسە درمیابند کە زبان مادری آنان در اینجا بکار نیامدە و ارزشی ندارد. به تدریج کلیه ی کسانیکه بە زبان مادری مشترک، با او سخن می گویند، در ذهن او از اعتبار و اعتماد می افتند. اینگونه تفکّرات تلخ هر روز بر روح و روانش ضربه وارد می کند و بدین وسیله اعتمادی که به خانواده، زبان و فرهنگش داشت، در وجودش می میمرد و ناگزیر در پی کسب هویت دیگری برمیاید.

بە دلیل سیاستهای نژادپرستانە و تبعیض آلود گروە حاکم، در مناطق غیرفارس، بسیاری از کودکان بنابر محرومیت از تحصیل بە زبان مادری ، اعتماد بە نفس خود را از دست دادە و همان ابتدا از رفتن بە مدرسە امتناع ورزیدە ،یا از آن گریزان می شوند. بطور معمول از آن جایی در این مناطق کودکان زبان معلم خود را کمتر می فهمند ، درصد بیسوادی و کم سوادی بالاتر از جوامعی است کە در آن، کودکان بە زبان مادری خود درس میخوانند.

از آنجایی کە زبان فهم کودکان با زبان بیان آنها بیگانە است، قادر نخواهند بود در مورد مسایل تحقیق و آن را بررسی کنند. آنها نمیتوانند شنیدە ها و آموختەهای خود را تجزیە و تحلیل کردە یا زیر سوال ببرند،در نتیجە صرفا بە یک تقلید کنندە تبدیل می شوند.

این تلاش دستگاە سلطە گامی در جهت آسیمیلاسیون و کلنیالیسم فرهنگی ملیتهای تحت سلطە است. اگرچە این سیاستها و اقدامات غیرانسانی و نادرست در قبال همەی کوردها از سوی دولتهای حاکم ادامە دارد، اما مقاومت در برابر این هجوم و مبارزە ی کوردها برای رسیدن بە حقوق ملی نیز تداوم دارد. هایدگر میگوید:

"زبان مادری قلب احساس و الهام است، بنابراین کسی کە با زبان مادری درمیافتد، در واقع با عمیق ترین جنبەی روح مبارزە می نماید و در آخر نیز سرشکستە خواهد شد."

منابع:

- نقش زبان مادری چیست و چرا اهمیت دارد. دکتر صدیقە عدالتی

- حقوق بشر و آموزش زبان مادری . دویچەولە

 

ناردن بۆ تۆڕه‌ کۆمه‌ڵایه‌تی‌یه‌کان
جاری خوێندراوه‌: 2214
بۆچوونه‌کان (0)Add Comment

نووسینی بۆچوون
بچووکردنه‌وه‌ی خانه‌ی بۆچوون | گه‌وره‌کردنی خانه‌ی بۆچوون

busy